Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

331 dokument matchar dina val

Kritisk läsning hos vuxna studerande i svenska som andraspråk

Filtyp
Adobe Reader 599kB
Beskrivning
Relationen undervisning och förmågan att urskilja texters outtalade syften och budskap.

Förmågan till kritisk läsning har fått större utrymme i kursplanerna för grundläggande svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen. I den här studien undersöks dels vad de studerande behöver kunna för att kunna läsa kritiskt i avseende att urskilja texters outtalade syften och budskap, dels hur undervisningen kan utformas för att stärka detta kunnande.
Den teoretiska utgångspunkten utgår från teorier om undervisning i kritisk läsning företrädda bland annat av Wallace, samt variationsteori. Metoden för studien är Learning study, där tre interventionscykler har genomförts var och en innehållande ett förtest, två interventioner och ett eftertest. Materialet utgörs av testresultat, lektionsobservationer samt studerande intervjuer från de tre interventionscyklerna. Resultatet visar att studerande förmåga stärks genom att kunna urskilja bland annat ords värdeladdning samt sin egen och textens världsbild för att kunna läsa kritiskt. I resultatet framkommer också att det en undervisning med hög grad av studerandeinteraktivtivet där de studerande ingår i dialogiska processer kring läsningen främjar lärandet.
Författare
David Haas, Johan Hedberg, Victoria Steen
Publiceringsår
2019
Årskurser
Vuxenutbildning
Områden
FOU-projekt, Svenska som andraspråk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

VFU-handbok – Verksamhetsförlagd utbildning i Stockholms stad

Filtyp
Adobe Reader 399kB
Beskrivning
VFU är starten på en professionell relation mellan personal i Stockholm stads förskolor, skolor, lärarstudenter och lärosäten. Dessa relationer bidrar till stimulans och kompetensutveckling av den egna verksamheten samt skapar en bas för framtida rekrytering av lärare.

Gemensamma riktlinjer leder till att VFU blir kvalitativ och likvärdig för lärarstudenterna i Stockholms stads förskolor och skolor.

Denna VFU-handbok tydliggör roller, ansvar och rutiner samt redogör för dokument som används under VFU-perioderna. Handboken revideras varje år av VFU-samordnarna.
Författare
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning, utbildningsförvaltningen
Publiceringsår
2019
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Introduktionsperiod, Karriärvägar, VFU
Typ av dokument
Lärarhandledningar

Att organisera för hållbar skolutveckling Slutrapport 2018-10-16

Filtyp
Adobe Reader 1414kB
Beskrivning
En studie av Stockholms stads arbete med implementering av Läslyftet

I den här rapporten redovisas resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt med syftet att undersöka hur ett utvecklingsarbete, av det slag som Läslyftet innebär, kan styras och organiseras på alla nivåer i en utbildningsförvaltning, så att utvecklingsarbetet leder till hållbar skolutveckling och att undersöka vilken roll kan karriärlärare ha i detta arbete. Forskningsprojektet är genomfört av en forskargrupp från Linköpings universitet på uppdrag av Stockholms stad.

Studien visar att Läslyftet har uppskattats av såväl personal som rektorer på de två skolor vi har studerat. Läslyftet har i stort genomförts enligt den design som Skolverket har utformat. En försiktig tolkning av resultatet av vår studie visar att det har skett förändringar av både undervisnings- och fortbildningskulturen på de båda skolorna. Det finns även indikationer på att vissa effekter hos eleverna har uppstått under den relativt korta tid som Läslyftet har pågått.

Trots att de studerade skolorna har elever från skilda socio-ekonomiska upptagningsområden och att skolorna har organiserat Läslyftets genomförande på något olika sätt visar vår studie inte några större skillnader mellan skolorna. Vi ser däremot att båda skolorna saknar en strategi och uttalad organisering för hur resultatet av Läslyftet ska tas om hand efter det att den statliga finansieringen upphör. Studien visar att personalen på skolorna inte har någon tydlig bild av hur arbetet med språkutvecklande arbetssätt kommer att tas vidare. Det innebär att det fortsatta arbete med läs- och skrivutveckling inte är tillräckligt genomtänkt för att personalen ska uppfatta att det finns en struktur för hur det fortsatta arbetet ska ske.

Studiens kvalitativa data tillsammans med enkätresultaten visar att förstelärare som också är handledare i högre grad än handledare som inte har en förstelärartjänst, används i det fortsatta arbetet med ett språkutvecklande arbetssätt på skolan. Detta kan tyda på att karriärreformen har implementerats, och att förstelärarnas kompetens utnyttjas strategiskt i utvecklingsarbeten på skolorna.

Initiering och genomförande av Läslyftet har fungerat väl på förvaltningsnivå. Samtidigt visar studien att förvaltningen liksom de studerade skolorna, saknar en uttalad och tydlig utvecklingsstrategi för hur resultatet av Läslyftet efter det att det har avslutats ska tas om hand och följas upp.

Studien visar också att uppföljnings- och FoU- enheten på förvaltningen under den tid som forskningsprojektet har pågått inom ramen för den interaktiva forskningsansatsen har kommit en bit på väg i att utveckla en samlad forsknings- och utvärderingsstrategi.

På de två studerade skolorna fanns lärare som hade intresse av att mötas för att tillsammans skapa beprövad erfarenhet. Detta kunde inte realiseras bland annat beroende på brist på tid och resurser för att bedriva utvecklingsarbete. Skolövergripande utvecklingsarbete kan behöva stöd från förvaltningsnivå eller från Skolverket för att kunna realiseras.
Författare
Ann Öhman Sandberg, lektor i pedagogik Örebro universitet, Christina Ehneström, utvärderingskonsult Veta Advisor, Per-Erik Ellström professor i pedagogik Linköpings universitet, Lennart Svensson, professor i sociologi Linköpings universitet
Publiceringsår
2018
Årskurser
-
Områden
FOU i Stockholm, Jobba i Stockholm, Skolforskning, Ämnesövergripande undervisning
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Läslyftet Stockholms stad 2015 – 2018. En utvärdering

Filtyp
Adobe Reader 458kB
Beskrivning
Läslyftet Stockholm startade under våren 2015. Det genomförs som ett projekt, pågår fortfarande och avslutas till sommaren 2019. Projektet innebär ett genomförande av den statliga satsningen Läslyftet. I sin utformning påminner det om det tidigare genomförda Matematiklyftet. En skillnad var att Matematiklyftet vände sig enbart till matematiklärare medan Läslyftet vänder sig till alla lärarkategorier, en annan att Matematiklyftet var obligatoriskt och Läslyftet frivilligt, en tredje att Matematiklyftets handledare rekryterades externt medan Läslyftets kommer från den egna skolan.

Utvärderingen som presenteras i denna rapport omfattar perioden från vårterminen 2015 till vårterminen 2018. Utvärderingen har genomförts i samverkan mellan uppföljningsenheten och FoUenheten på avdelningen för utveckling och samordning (US). Den har bestått av följande delar:
- Två enkätundersökningar till alla i Läslyftet deltagande lärare
- En enkätundersökning till alla i Läslyftet deltagande handledare
- Ett skolbesök på elva skolor med lärarintervjuer och lektionsobservationer
- Ett uppföljande skolbesök på samma skolor med lärarintervjuer och intervjuer med elever på högstadiet och gymnasieskolan
- Intervjuer med handledarna på samma elva skolor
- Intervjuer i två omgångar med rektorerna på samma elva skolor
- Intervjuer med tre grundskolechefer, grundskoledirektören och gymnasiedirektören
Författare
Avdelningen för utveckling och samordning
Publiceringsår
2018
Årskurser
-
Områden
FOU i Stockholm, Ämnesövergripande undervisning
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Lärarcoacher i Stockholms stad

Filtyp
Adobe Reader 790kB
Beskrivning
Sammanfattning: Rapporten är en introduktion till vad lärarcoachning i Stockholms stad innebär. Den berättar vad coachning är, hur lärarcoachning fungerar och organiseras. Den innehåller många konkreta exempel på vilka utmaningar Stockholms lärare ser som angelägna att klara bättre, vilka mål de satt upp för sin coachning, vad de formulerat kring sin egen utveckling och vilka förändringar de ser hos sina elever efter avslutad coachningsprocess. Även skolledare och två rapporter citeras här.
Författare
Annica Gärdin och Thomas Holmqvist, FoU-enheten
Publiceringsår
2018-11-05
Årskurser
-
Områden
Lärarcoacher
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Nyanländas lärande, slutrapport 2014-2016

Filtyp
Adobe Reader 123kB
Beskrivning
I vårt uppdrag att utvärdera ett antal nyanlända elevers lärande har vi under åren 2014-2016 genomfört lektionsobservationer, elev- och lärarintervjuer samt tagit del av aktuell dokumentation kring elevernas kunskapsutveckling.
Vi har sett exempel där IKT i form av Ipads och interaktiva tavlor utvecklar lärandet för de nyanlända eleverna.
De skolor som bedriver ett medvetet språkutvecklande arbetssätt för alla elever, resulterar även i ett mervärde i lärandet för de nyanlända eleverna. Ett inkluderande arbetssätt, där nyanlända elever i förberedelsegrupp får regelbunden undervisning i ordinarie klass, förstärker dessa elevers lärande. Det resulterar i ett ”språkbad” som utvecklar det svenska språket och sätter eleverna i ett socialt sammanhang.
Flera av skolorna saknar dokumenterade rutiner för kartläggningar, uppföljningar av kunskapsutvecklingen och överlämningar. Rektor var sällan delaktig i beslut om övergång till ordinarie klass.
Studiehandledning ges till flera av eleverna. Organisationen ser olika ut på de olika skolorna. En del elever får stödet i klass och andra utanför klassrummet. Det är skillnader i hur väl samarbetet mellan undervisande lärare och studiehandledare fungerar.
Författare
Viktor Engström och Anita Fagervall
Publiceringsår
2016
Årskurser
0 (Förskoleklass), 3, 6
Områden
Nyanlända, Språkutveckling, Svenska som andraspråk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Moderna språk i skolan idag

Filtyp
Adobe Reader 344kB
Beskrivning
Underlag för utvecklingsarbete för de moderna språken i Stockholms stad
Situationen för skolämnet moderna språk aktualiseras alltmer. Det talas om en alarmerande brist på behöriga lärare, sjunkande elevresultat framförallt på grundskolan, och färre elever som läser vidare till avancerad nivå.

Men parallellt med den problematiska bilden finns en annan positiv som visar på betydelsen av att ha språkkunniga medarbetare på arbetsplatsen, och vittnesmål om hur språkkunskaper fördjupar och utvecklar människors personliga livskvalité. Dagens globala samhälle är starkt förknippat med flerspråkighet; nätverk av internationella aktörer i individers professionella och personliga sfär gör att människors mångkulturella, språkliga och sociala erfarenheter samspelar och efterfrågas i samhället. Därmed är språkkunniga medborgare en förutsättning för och ett bidrag till ett inkluderande förhållningssätt i både professionella och sociala sammanhang.

I den här rapporten ska de moderna språkens ställning i skolan i Stockholms stad undersökas och tolkas. Olika aktörer ska komma till tals, statistik sammanställas och analyseras för att bidra till ett underlag för stadens långsiktiga strategier, för att understödja och utveckla skolämnets status.
Moderna språk ur ett internationellt och nationellt perspektiv kommer till viss del även att ingå i rapporten för att utgöra en jämförelse och ram för stadens syften och mål.
Författare
Annika Nylén
Publiceringsår
2017
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Internationellt, Moderna språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Karriärtjänster för lärare – möjlighet eller hinder för skolutveckling?

Filtyp
Adobe Reader 2198kB
Beskrivning
Rapporten utgör en del av Utbildningsförvaltningens arbete i Stockholms stads arbete med karriärreformen för lärare. Slutrapport 2016-10-11

I den här rapporten redovisas resultatet av ett ettårigt forskningsprojekt som syftar till att identifiera hindrande och möjliggörande förutsättningar, dvs. processindikatorer, för hur
karriärtjänster för lärare kan bidra till skolutveckling. Forskningsprojektet är genomfört av en forskargrupp från Linköpings universitet på uppdrag av Stockholms stad.
Resultatet av forskningsprojektet visar att karriärstegsreformen har uppfattats och implementerats på olika sätt på stadens skolor. De lärare som har tillsatts på karriärtjänsterna
uppfattar tillsättningen som ett erkännande av visad undervisningsskicklighet.

Forskningsinsatsen har legat till grund för att utforma processindikatorer som kan användas i en forskningsbaserad uppföljning av karriärtjänster för lärare.
Förväntningarna på vad karriärläraren ska arbeta med inom ramen för sitt uppdrag behöver vara tydliga för alla berörda parter.
Forskargruppen har identifierat två idealtypiska logiker för implementering av karriärtjänster som kan användas för att öka tydligheten.

De två logikerna utgörs av; en individinriktad och en organisationsinriktad. Drivkraften bakom den individinriktade logiken är lärares behov att utvecklas i sitt yrke och att göra karriär. Drivkraften bakom den organisationsinriktade logiken är verksamhetens behov, det vill säga unika skolors behov.

Forskargruppen menar att det inte behöver skapa problem att på en skola följa antingen den ena eller den andra, eller en kombination av båda logikerna, så länge som skolledningen gör det tydligt både för karriärlärarna och för kollegiet vilket logik som
följs, för en viss given person och vid en viss tidpunkt.
Författare
Ann Öhman Sandberg, Christina Ehneström, Per-Erik Ellström, Lennart Svensson
Publiceringsår
2016
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Områden
Jobba i Stockholm, Karriärvägar, Organisation och ledarskap, Skolforskning
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Kvalitetsprogram för elevhälsoarbete

Filtyp
Adobe Reader 453kB
Beskrivning
För elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan omfattar specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och medicinska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsan i sitt generellt inriktade arbete ska

• bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, det vill säga skapa en så positiv lärandesituation som möjligt
• bidra i arbetet till att skapa generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön
• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kvalitetsprogrammet ersätter det tidigare från 2015.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2016
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Flerspråkighet i förskolan del 2

Filtyp
Adobe Reader 2668kB
Beskrivning
ett referens och metodmaterial

Många barn i Sverige växer upp i flerspråkiga familjer. Hur förskolan möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer. På förskolan kan man påverka vilka språkliga kompetenser barnen kommer att uppnå i sina olika språk och stimulera deras kunskapsutveckling. Språk och identitet hänger oupplösligt samman liksom språk och lärande. Alla barn har dessutom glädje av att möta olika språk och få inblick i olika kulturer.

Detta metod- och referensmaterial har tagits fram till stöd för dig som möter två- och flerspråkiga barn i förskolan. Här finns exempel på vad man kan göra och vilka resurser som kan knytas till förskolan för att ge alla barns olika språk näring att växa. Ambitionen är att materialet ska kunna användas på alla förskolor. Detta oavsett om förskolan har många flerspråkiga barn eller bara någon enda, oavsett om man har tillgång till flerspråkig personal eller inte. Alla avsnitt i boken ger praktiska exempel som sedan diskuteras och som förankras i teori.

Boken har tagits fram av Språkforskningsinstitutet i Stockholm på uppdrag av Myndigheten
för skolutveckling. Arbetet har skett inom ramen för ett statsbidrag till utveckling av flerspråkiga resurser i förskolan. Författare är språkpedagogerna Karin Wallin och Susanne Benckert samt skolledaren Pia Håland som arbetat på uppdrag av Språkforskningsinstitutet i Stockholm. Monica Axelsson, forskningsledare vid pråkforskningsinstitutet har stöttat författarna.
Författare
Susanne Benckert, Pia Håland, Karin Wallin
Publiceringsår
2010
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass)
Områden
Förskola, Språkutveckling, Svenska som andraspråk
Typ av dokument
Publikationer

12345...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 331 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val