Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

14 dokument matchar dina val

Katarina Södra skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 198kB
Beskrivning
Katarina Södra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mål och uppföljning Alla elever ska känna sig trygga och sedda. Elever, personal och föräldrar har god kännedom om skolans värdegrund och regler. Målet lyfts på elevrådet och man diskuterar hur man arbetat med frågan på klassråd. Rektor leder elevrådet. Skolledning följer upp rastverksamheten. Skolbarnsomsorgen genomför en kartläggning om Trygghet och Trivsel. Uppföljning på Fritidsforum och elevråd.
Författare
Katarina Södra skola
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Kämpetorpsskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 117kB
Beskrivning
Kämpetorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Vår vision
På vår skola ska ingen elev riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.
Alla elever ska känna att de blir respekterade.
Alla elever ska veta att det finns vuxna omkring dem som de kan vända sig till om de själva eller någon kamrat behöver hjälp.
Alla vuxna ska agera i enlighet med planens innehåll och innebörd.
Författare
Kämpetorpskolan
Publiceringsår
2013
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Herrängens skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 87kB
Beskrivning
Herrängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Elever från Herrängens skola ska med stor social kompetens och med hög kunskapsnivå vara väl förberedda för framtidens kommunikativa samhälle.
Planen gäller från 2013-08-13 till 2014-06-13.
Författare
Philip Olsson
Publiceringsår
2013
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Nya Elementars likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 813kB
Beskrivning
I enlighet med lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Skola, fritids och förskoleklasser.

I oktober 2012 fick samtliga elever besvara en enkät med frågor relaterade till hur de upplever att tryggheten är på skolan. De fick även kartlägga vilka platser i skolan som upplevs vara trygga resp otrygga. Resultatet utvärderades av Trygghetsgruppen och ledningsgruppen.Elevrådet utvärderade de främjande insatserna som gjorts under året.

Utifrån resultatet och Elevrådets kommentarer satte trygghetsgruppen/ledningsgruppen upp nya mål till nästa års plan. Detta gjordes i oktober.Trygghetsgruppen utvärderade även sitt eget arbete under året samt innehållet och strukturen i Likabehandlingsplanen. Ledningsgruppen reviderar och uppdaterar Likabehandlingsplanen och den nya versionen gäller från 1 november 2012 till 1 oktober 2013.
Författare
Nya Elementar
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Enbacksskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 238kB
Beskrivning
Enbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enbacksskolan är en lysande stjärna på Stockholms skolhimmel! Vi arbetar för elevernas kunskapsutveckling och vill att alla elever känner sig trygga i skolan. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling av elever.

Planen gäller från 2012-12-01 till 2013-10-31.
Författare
Enbacksskolan
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Enskede skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 138kB
Beskrivning
Enskede skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår vision Enskede skola - en plats där barn och vuxna ska trivas och må bra.
Vi vill tillsammans med föräldrarna främja elevernas utveckling till kreativa och demokratiska människor med goda kunskaper inför framtiden.

Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet. Detta uppnås genom god kännedom om kunskapsmål, betygskriterier, kontinuerlig återkoppling och handledning samt genom ett respektfullt och vänligt bemötande av varandra.

Planen gäller från 2013-01-01 till 2013-12-31.
Författare
Anders Sjöberg,Sofia Stenberg,Torbjörn Falk, Margareta Schröder
Publiceringsår
2013
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Mälarhöjdens skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 120kB
Beskrivning
Trygghetssplan/årsplan mot diskriminering och kränkande behandling Mälarhöjdens förskoleklass, skola och fritidshem 2012.

På Mälarhöjdens skola strävar vi efter att skapa och utveckla en känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar för alla medmänniskor. Vi vill aktivt motverka alla former av kränkningar och trakasserier och skapa respekt för varje människas egenvärde och för vår gemensamma miljö.
Författare
Mälarhöjdens skola
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Spånga grundskolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 213kB
Beskrivning
Spånga grundskolas plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsgruppen som ansvarar för planen består av representanter för elever, lärare, elevhälsoteamet, skolledningen, övrig personal samt vårdnadshavare. Gruppen ansvarar för att planen upprättas och implementeras.

Alla medarbetare har ett ansvar för att delta i arbetet för likabehandling och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Gruppen strukturerar upp arbetet och leder det men allas delaktighet är en förutsättning för att vi ska skapa en skola som genomsyras av de normer och värderingar vi står för. Rektor är huvudansvarig för att utvärdera planen och upprätta en ny plan varje år.
Författare
Spånga grundskola
Publiceringsår
2012
Årskurser
7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Backluraskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 127kB
Beskrivning
Backluraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Vår vision På Backluraskolan vill vi att eleverna ska känna sig välkomna och trygga, vi vill att varje elev ska känna sig sedd och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Alla barn har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vi vill att varje elev på Backluraskolan ska känna sig delaktig i sitt eget lärande och sin egen utveckling. Varje form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är otillåten och skall förhindras.
Författare
Anders Regner, Madeleine Thomsson
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Kvarnbackaskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 545kB
Beskrivning
Rättigheten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter - flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eleverna har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasseri eller kränkande behandling.
Författare
Kvarnbackaskolan
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

12Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 14 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val