Bedömning och betyg i åk 6 (-9)

  •  

Lärande bedömning

Arbetet med bedömning är ett av skolans mest centrala verktyg. Lärare som har en god kompetens inom området bedömning och betyg skapar större möjligheter för elever att nå högre kunskapsnivåer.

Målsättningen är att öka lärares kompetens genom att:

  • Planera undervisningen utifrån nationella mål.
  • Dokumentera och följa upp undervisningen för att kunna analysera och bedöma elevens lärande.
  • Synliggöra nästa steg i elevens kunskapsutveckling.

Betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Eleverna ska bedömas utifrån sina kunskaper. Det är inte bara de kunskaper som eleverna tillägnar sig under lektioner i den berörda kursen/det berörda ämnet som ska ligga till grund för bedömningen. Kunskaper kan också utvecklas i andra sammanhang. Enligt läroplanerna ska läraren vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av de kunskaper eleven visar. 

Vi har tagit fram ett Informationsmaterial om betygsättning i årskurs 6 (som även gäller för åk 7-9). Materialet utgår från relevanta skolförfattningar och Skolverkets information. Det består av två delar, dels en PowerPoint som kan visas som presentation och ett informationsmaterial (med samma information, men lättare att läsa).

Dessutom har vi tagit fram ett Diskussionsmaterial som ger förslag på hur man kan arbeta med fortbildning i lärargrupper runt betyg i årskurs 6. Det kan i sin helhet eller i valda delar fungera som utgångspunkt för planering av studiedagar eller lärarlagsträffar och även i andra årskurser (7-9).

Ladda hem materialet här nedanför.

Senast uppdaterad 11 februari 2013