IUP-processen och pedagogisk planering

  •  

Undervisningen planeras utifrån läroplanen och elevers utvecklingsbehov och lärandet följs upp och dokumenteras kontinuerligt. Inför utvecklingssamtalet sammanfattas elevers kunskapsutveckling i skriftliga omdömen, och utifrån utvecklingssamtalet görs en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. Elevens skriftliga individuella utvecklingsplan innehåller alltså två delar: omdömen och en framåtsyftande planering.

Omdömena har en formativ funktion, vilket innebär att de ska stödja elevens fortsatta lärande och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter.

Omdömena beskriver såväl vad eleven kan som vad eleven behöver utveckla vidare och hur valet av arbetssätt och arbetsformer i skolan kan stimulera eleven.

Under utvecklingssamtalet sammanfattar och prioriterar man vad som är nästa steg i elevens utveckling i den framåtsyftande planeringen. Det är viktigt att planeringen innehåller realistiska målsättningar för eleven och konkret beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet.

Ladd ner  stödmaterial för elevdokumentation här:

Stödmaterial elevdokumentation PDF

Pedagogisk planering utifrån Lgr11

Syftet med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen som helhet leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Vid planeringen behöver läraren utgå från kursplanens syfte och de förmågor som anges där, det centrala innehållet samt kunskapskraven i ämnena. Läraren behöver konkretisera sina mål för undervisningen genom att tydliggöra kopplingen mellan de förmågor som eleverna ska utveckla och det innehåll som undervisningen ska behandla.

Läraren behöver även analysera kunskapskraven för att avgöra hur man bör arbeta med innehållet så att alla elever ges möjlighet att utveckla förmågorna så långt som möjligt.

Utöver kursplanen behöver läraren även utgå från läroplanens övergripande mål. Dessa mål handlar i stor utsträckning om vilka normer, attityder och förhållningssätt eleverna ska utveckla.

LPP Pedagogisk Planering Lgr 11 from Lärande bedömning

Utbildningsförvaltningen har genomfört flera satsningar med syfte att stödja skolorna i deras bedömningsarbete. Satsningen har även resulterat i digitalt stödmaterial som skolorna kan använda i sitt utvecklingsarbete.

Kontaktpersoner på utbildningsförvaltningen

Elisabeth Forsberg Uvemo
elisabeth.forsberg@stockholm.se

Erika Isaksson
erika.isaksson@stockholm.se

Senast uppdaterad 2 maj 2017