IUP-processen

  •  

Undervisningen planeras utifrån läroplanen och elevers utvecklingsbehov och lärandet följs upp och dokumenteras kontinuerligt. Inför utvecklingssamtalet sammanfattas elevers kunskapsutveckling i skriftliga omdömen, och utifrån utvecklingssamtalet görs en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. Elevens skriftliga individuella utvecklingsplan innehåller alltså två delar: omdömen och en framåtsyftande planering.

Omdömena har en formativ funktion, vilket innebär att de ska stödja elevens fortsatta lärande och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter.

Omdömena beskriver såväl vad eleven kan som vad eleven behöver utveckla vidare och hur valet av arbetssätt och arbetsformer i skolan kan stimulera eleven.

Under utvecklingssamtalet sammanfattar och prioriterar man vad som är nästa steg i elevens utveckling i den framåtsyftande planeringen. Det är viktigt att planeringen innehåller realistiska målsättningar för eleven och konkret beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet.

Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga IUP.

Kontaktpersoner på utbildningsförvaltningen

Elisabeth Forsberg Uvemo
elisabeth.forsberg@stockholm.se

Erika Isaksson
erika.isaksson@stockholm.se

Senast uppdaterad 26 mars 2019