Programmeringsdidaktik på universitetet

  •  

Stockholms universitet

Universitetsutbildningar i programmering

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har upphandlat två olika universitetsutbildningar i programmering med didaktiskt fokus. Är du matematiklärare i årskurserna 4-6, 7-9 eller gymnasiet har du möjlighet att gå någon av dessa utbildningar som startar höstterminen 2018. Är du tekniklärare i årskurs 4-6, 7-9 eller gymnasiet har du enbart möjlighet att söka till magisterprogrammet.  Utbildningarna äger rum på institutionen för datavetenskap på Stockholms universitet.

Ansök senast 20 april

Om du är intresserad av att gå någon av utbildningarna bör du kontakta din rektor så snart som möjligt. Det är rektor som skickar in ansökan till universitetet. Antalet platser är begränsat och om intresset överstiger antalet platser kommer en prioritering att göras. Sista ansökningsdatum är 20 april 2018.

Behörighet

För att få ansöka till någon av utbildningarna ska deltagande lärare vara legitimerad lärare med lärarexamen i matematik eller teknik för årskurs 4-6, 7-9 eller gymnasiet och ha en fast anställning i Stockholms stad.

För antagning till magisterprogrammet krävs särskild behörighet i form av kandidatexamen eller motsvarande. Stockholms universitet avgör om kraven på behörighet uppfylls.

Beskrivning av utbildningen enstaka kurs i programmeringsdidaktik 7,5 hp

Målgrupp: legitimerade lärare i matematik årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet

Studiefart: kvartsfart

Kursinnehåll enstaka kurs

Kursen ger deltagarna insikt om programmeringens roll i samhället. Utöver detta ingår relationen mellan programmering och matematik ur ett didaktiskt perspektiv. Kunskap om hur programmering kan introduceras i ämnet matematik i grundskolan och på gymnasiet samt hur man kan arbeta med programmering i matematikämnet utgör ytterligare en del. Avslutningsvis ligger fokus på ett programmeringsspråk som används för problemlösning, för att skapa algoritmer samt för att skriva enklare program.

Efter genomförd kurs förväntas studenten:

  • ha förståelse för vad programmering är och vilken roll programmering spelar i samhället
  • ha förståelse för hur programmering didaktiskt kan introduceras för elever
  • ha förståelse för hur lärare kan arbeta med programmering inom matematikämnet
  • kan redovisa konkreta exempel där programmering kan användas för att stödja elevers förståelse för matematisk problemlösning, matematiks modellering och för tillhörande algoritmer
  • ha förståelse för de programmeringsspråk, verktyg och miljöer som är relevanta för undervisning i grundskolan och gymnasiet
  • utvecklat grundläggande färdighet i att programmera i blockprogrammeringsspråk
  • kan konstruera enkla program som kan användas för att stödja elevers förståelse för matematisk problemlösning, matematisk modellering samt program som visar hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid matematisk problemlösning.

Beskrivning av magisterprogram i programmeringsdidaktik 60 hp

Målgrupp: legitimerade lärare i matematik och teknik i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet. Särskild behörighet krävs i form av kandidatexamen eller motsvarande. Stockholms universitet avgör om kraven på behörighet uppfylls.

Studiefart: halvfart

Kursinnehåll magisterprogram

Magisterprogrammet ger fördjupade kunskaper i programmering ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Utöver de kunskaper som erhålls i den första kursen på 7,5 hp, innehåller programmet såväl kurser i programmering som kurser i att utforma undervisningen i matematik- eller teknikämnet med programmering som resurs. Programmet har en didaktisk orientering. Genom att kombinera teori och praktik får deltagarna möjlighet att använda kunskapen i sin undervisning redan under utbildningens gång.

Magisterprogrammet ges på halvfart vilket innebär att deltagarna läser två kurser per termin. Utbildningen pågår under två år och under den tiden läser man två kurser i programmeringsdidaktik, två kurser i programmering och en projektkurs som innehåller vetenskaplig metod. Avslutningsvis skriver deltagarna en magisteruppsats.

Kontakt

Om du vill ansöka om en plats på någon av utbildningarna ska du kontakta din rektor.

Om du vill veta mer om utbildningarnas innehåll kan du kontakta Birgitta Thorander på FoU-enheten via epost: birgitta.thorander@stockholm.se eller telefon: 08-508 33 081

 

 

Digital kompetens
  • Programmeringsdidaktik på universitetet
  • Länktips

Senast uppdaterad 16 mars 2018