Skolplattform Stockholm - Pedagog Stockholm

Skolplattform Stockholm

 •  

Skolplattform Stockholm är ett projekt i Stockholms stad som har i uppgift att utveckla en gemensam utbildningsplattform för samtliga skolformer: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och SFI. Skolplattformen kommer ersätta äldre system som Bosko, Hanna, Fronter och Skolwebb. Till plattformen går det även att koppla på e-tjänster, appar och digitala läromedel. 

Varför behövs en ny skolplattform?

Stockholms stads vision är att år 2040 bli världens smartaste stad. En del i att uppnå visionen är att förbättra stadens tjänster genom att dra full nytta av digitaliseringens möjligheter. Den kommande skolplattformen är ett viktigt digitalt stöd i förskolans och skolans verksamhet.

Det är också viktigt att dess funktionalitet är tidsenlig. Skolverket och skollagen ställer allt högre krav på kvalitativ digitalisering i skolan, vilket skolplattformen syftar till att uppfylla. För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar har Skolverket beslutat att alla barn ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens.

Vidare säger Skollagen att elever utan kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. För att utbildningen ska vara tidsenlig behövs moderna och ändamålsenliga digitala verktyg. Skolplattformens funktioner ska underlätta för användarna i vardagen och även bidra till att barnen tidigt lär sig att använda digitala verktyg.

Skolans gamla verksamhetssystem är omoderna och befintliga avtal går inte längre att förnya. De många olika skolsystemen som finns idag, till exempel Bosko, Hanna, Skolwebb och Fronter behöver därför ersättas med mer tidsenliga verktyg.

Vad är målet med skolplattformen?

Det övergripande målet är att bidra till Stockholms stads vision 2040 där en bra skola för alla är en viktig del. Det handlar om att skapa digitala verktyg anpassade efter barnens behov och att alla barn och elever ska, med hjälp av digitaliseringen, kunna utveckla sin fulla potential.

Skolplattform Stockholm ska uppnå fyra mål:

 • Ökad delaktighet för vårdnadshavare och elever genom bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering.
 • Individuell anpassning för eleven genom ökade möjligheter till en samlad bild av barnets och elevens behov och situation.
 • Mobilt arbetssätt för både elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt för pedagoger.
 • Effektivt it-stöd genom färre manuella rutiner och minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet.

Vad ingår i skolplattformen?

Skolplattformen byggs upp av olika delar, så kallade moduler, som ska gå att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten i takt med att ny teknik blir tillgänglig. En modulbyggd plattform ger större frihet och flexibilitet i systemen och underlättar för verksamheternas fortsatta digitalisering. 

Skolplattformens moduler är:

 • Startsida (under utveckling)
 • Pedagogiskt genomförande (under utveckling)
 • Planering och bedömning (under utveckling)
 • Elevdokumentation
 • Frånvaro- och närvaro
 • Schema
 • Barn- och elevregistret

Användarna kommer att kunna nå samtliga moduler från skolplattformens startsida. 

När kan jag börja använda skolplattformen?

Vissa delar i skolplattformen är redan införda, medan andra utvecklas och testas. Skolplattformen kommer att finnas på plats i sin helhet till höstterminens start 2018. 

Mer finns att läsa på Stockholm stads webbsida eller på intranätet.

Frågor och kontakt

skolplattform@stockholm.se

Senast uppdaterad 4 januari 2018