Utbildningsförvaltningen deltar i nationellt arbete kring skolans digitalisering

  •  

Nationell plan för skolans digitalisering

Stockholms stad deltar i arbetet att ta fram en nationell handlingsplan för digitalisering av skolan. Arbetet leds av organisationen Sveriges kommuner och landsting tillsammans med olika skolhuvudmän.

Den nationella digitaliseringsstrategin har tre fokusområden

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning

Projektledaren Ulla-Karin Lundgren sitter i den grupp som arbetar med digital kompetens för alla i skolväsendet. Där arbetar hon med ett delmål som innebär att förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.

Projektledaren Lise-Lott Larsson sitter i en arbetsgrupp som fokuserar på likvärdig tillgång och användning. Fokus för hennes arbete är att digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt.

Rådslag ger förslag till handlingsplan

I oktober genomfördes ett rådslag där chefer och medarbetare från hela utbildningsförvaltningen gav input till handlingsplanen.

Från Skoldatateket, som arbetar med digitala verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö, deltog Karin Källander.

Vad kom ni fram till i workshopen?

– Vi pratade om frågorna utifrån ett nationellt perspektiv. Mycket handlar ju om tekniska frågor. Att den digitala tekniken måste finnas på plats och fungera i skolorna är ett första steg. Vi var eniga om att det måste till kompetensutveckling för att täcka alla elevers behov. De som har behov av särskilt stöd måste få det och de elever som är högpresterande eller särskilt begåvade måste få extra utmaningar och stimulans så att de också kan utvecklas.

Men det handlar inte bara om att skolorna ska få nya tekniska prylar.

– Framförallt räcker det inte med att bara förse skolor med tekniska prylar. Innehållet måste vara i fokus och vi måste se till att de digitala verktygen används på ett ändamålsenligt sätt i den befintliga undervisningen. Det är det viktigaste. Att fokusera på undervisningens innehåll

Ett viktigt fokus i handlingsplanen kommer att vara behovet av vidareutbildning för lärarna.

– För att föra in digitala verktyg i skolan är det bra med handledning och kollegialt lärande. Förslaget är att kontinuerligt ses i grupp på skolan och följa upp lästa forskningsartiklar, tolka dessa och omsätta ny kunskap till metoder och verktyg i klassrummet.

Det finns även ett behov av forskning kring digitaliseringen.

– Det behövs forskning och då särskilt lärare som kan genomföra praktiknära forskning och forska parallellt med lärarjobbet, avslutar Karin Källander.

Förslagen som Stockholms utbildningsförvaltning kom fram till under workshopen är inskickade som underlag till den nationella handlingsplanen och kommer att bearbetas tillsammans med förslag från övriga skolsverige.

Ulla-Karin och Lise-Lott ska arbeta med handlingsplanen fram till årsskiftet. Planen lämnas till regeringen i mars 2019.

Är du förskollärare, lärare, rektor eller chef på utbildningsförvaltningen i Stockholm stad och vill du vara med och stödja skolans digitalisering, anmäl ditt intresse till att tala på SETT-dagarna 9-11 april.

Senast uppdaterad 11 december 2018