Vad är entreprenörskap?

  •  

Kristina Björkegren Linder - Vad är entreprenörskap?Kristina Björkegren Linder

Entreprenörskap är ett viktigt utvecklingsområde för att nå en skola i världsklass. Detta poängteras i utbildningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kristina Björkegren Linder, handläggare och projektledare för entreprenörskap på utbildningsförvaltningen svarar här på några frågor om satsningen.

Vad är entreprenörskap?

Begreppet är centralt i EU-sammanhang, och i Lissabonfördraget listas förmågan ”lära att lära”som en av de åtta nyckelkompetenser som är nödvändiga för att klara av dagens och framtidens arbetsmarknad.

I gymnasieskolan finns en stark koppling till den vanligaste tolkningen, den som handlar om att starta och driva företag. Men det stöter på motstånd i grundskolans värld. I de lägre åldrarna finns egentligen många tankar av vad entreprenörskap i skolan kan vara, det kan omfatta alltifrån samverkan skola och arbetsliv, utveckling av praoverksamhet, uppfinningar, stimulering av teknik och naturkunskapsintressen till exempel.

– Inget är fel, entreprenörskap är ett vitt begrepp, som innefattar både att förmedla kunskap om hur man startar och driver företag och att uppmuntra eleverna att utveckla och använda entreprenöriella egenskaper såsom kreativitet, ansvarskänsla och nyfikenhet.

Vad är då entreprenöriellt lärande?

En tolkning som stadigt växer sig starkare handlar om att entreprenörskap kan stimuleras genom ett speciellt förhållningssätt i skolan, entreprenöriellt lärande. Det handlar om att elever ska känna sig delaktiga, att de ska ges möjlighet att utveckla sitt eget lärande och uppmuntras att komma med egna initiativ.

Vilken är skillnaden?

– Entreprenörskap kan väl sägas omfatta helheten medan entreprenöriellt lärande handlar om kvalitéer, kompetenser och arbetssätt som bidrar till att skapa ett klimat som gynnar kreativitet och förmågan att ”lära att lära”.

 Vad säger läroplanerna?

Varken i grundskolans nuvarande läroplan (Lpo94) eller i gymnasieskolans (Lpf94) nämns entreprenörskap eller entreprenöriellt som uttryck, däremot återfinns begrepp och mål  som svarar mot entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Entreprenörskap i skolan kan exemplifieras med mål som återfinns i läroplanerna; att stimulera kreativa processer, samarbete, problemlösning, företagande och samverkan skola – näringsliv.

Regeringen har en strategi för entreprenörskap, eller hur?

–  Ja, regeringen presenterade sin strategi för entreprenörskap våren 2009. Enligt den ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Regeringens förhoppning är att samtliga inom skolan ska känna sig inspirerade att utveckla undervisningen inom detta område, det handlar om alla lärarkategorier från förskola till högskola.

"Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa elever och studerande att utveckla och ta till vara på de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs. Mycket av det som utmärker en bra entreprenör - förmågan att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra - är också egenskaper som studerande på olika nivåer behöver utveckla för att klara sina studier och för att bli framgångsrika i vuxenlivet”, skriver regeringen i sin Strategi för entreprenörskap.

Vad innebär strategin för skolans ansvar?

Med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet har skolans ansvar för att utveckla unga människors företagsamhet och entreprenöriella kompetenser stärkts. Entreprenörskap ses som en baskompetens för den enskilda individen och hennes personliga utveckling och som en nyckel till ökad tillväxt och sysselsättning.

På vilket sätt leder dessa arbets- och förhållningssätt till att eleverna bättre når målen?

Att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan handlar till stor del om att utveckla elevers kreativitet, nyfikenhet och initiativförmåga. Inre drivkrafter och motivation är viktiga för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar, från förskola till vuxenutbildning. Samarbete med aktörer utanför skolan gör skolarbetet mer verklighetsanknutet. Det blir roligt att lära.

Hur kan lärare använda detta i undervisningen?

Vi ger tips och länkar till verktyg och goda exempel på Pedagog Stockholm. Tips och idéer som vi hoppas ska inspirera skolor, lärare och arbetslag.

Vilken hjälp finns att få? 

Vi håller på att arbeta fram en strategi för utvecklingen av entreprenörskap i den kommunala grundskolan. I den ingår en inventering av olika projekt som pågår i våra skolor och som skolorna själva inte tänker på som entreprenörskap. Alla de goda exempel vi får fram kommer vi att lägga ut på Pedagog Stockholm i en bank för entreprenöriellt lärande.

Finns det andra kommuner som arbetar framgångsrikt med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande?

I Västerås har man gjort en stor satsning som omfattar alla, från förskolan till vuxenutbildningen. Det är inget fritt val. I Jämtland och Halland arbetar de flesta skolor med entreprenörskap. De län som har kommit längst i sitt utvecklingsarbete ingick i den stora satsning som Nutek genomförde för att stödja entreprenörskap i skolan för några år sedan.

Senast uppdaterad 11 januari 2013