LUS

  •  

19. Nya Språket lyfter, del 2

(00:08:21)

2015-06-01

I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet.

18. Nya Språket lyfter, del 1

(00:06:42)

2015-06-01

Filmen ger dig en första översiktlig introduktion i Skolverkets bedömningsstöd ”Nya Språket lyfter”. Verktygets fyra delar presenteras och du får ta del av några lärares erfarenheter och tankar om styrkorna i materialet.

17. Språkpaketet

(00:14:46)

2014-02-10

"Läs- och språkpaketet" vänder sig till lärare i F -- 3. Deltagande skolor utses av grundskolecheferna varefter rektor väljer de lärare som ska delta. Satsningen pågår under tre terminer och omfattar föreläsningar, kurser, handledning och workshops.

16. Reciprok undervisning med handrörelser

(00:02:24)

2014-02-07

Barbro Westlund, lektor i didaktik vid Stockholms universitet, visar med handrörelser de fyra reciproka lässtrategierna att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. Dessa strategier kallas också läsfixarna.

14. CORI 1

(00:11:48)

2013-12-06

CORI är en begreppsorienterad läsundervisningsmodell som används i SO- och NO-ämnena.

15. CORI 2

(00:08:54)

2013-12-06

CORI är en begreppsorienterad läsundervisningsmodell som används i SO- och NO-ämnena.

13. Läsning på väg: LUS-punkt 10-15

(00:08:00)

2012-09-24

Utvecklingen från LUS-punkt 10 till 15 motsvarar en resa från att kunna använda och växla mellan alla enskilda lässtrategier till flytande läsning av elevnära texter med god förståelse.

11. Att undervisa i läsförståelse

(00:07:08)

2012-08-29

I filmen ser vi lärare samtala runt några av de principer och läsförståelsestrategier som återfinns i de tre forskningsbaserade läsförståelsemodellerna CORI, RT och TSI. Att undervisa i läsförståelse kräver ett annorlunda förhållningssätt där läraren använder konkreta undervisningsverktyg för att hjälpa elever utveckla läsförståelse. Eleven får dels tillgång till stödstrukturer (scaffolding) för sitt läsande, dels lära sig olika metakognitiva strategier. Målet är aktiva, analytiska och konstruktiva läsare.

12. Att undervisa i läsförståelsestrategier. Från teori till praktik på Sätraskolan.

(00:06:44)

2012-07-03

Att undervisa i läsförståelse kräver ett annorlunda förhållningssätt där läraren använder konkreta undervisningsverktyg för att hjälpa elever utveckla läsförståelse. Eleven får dels tillgång till stödstrukturer (scaffolding) för sitt läsande, dels lära sig olika metakognitiva strategier. Målet är aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. I filmen ser vi lärare och elever arbeta med några av de principer och läsförståelsestrategier som återfinns i de tre forskningsbaserade läsförståelsemodellerna CORI, RT och TSI

10. Flytande läsning

(00:08:03)

2012-06-18

Kravnivån för åk 3 är att eleverna ska läsa elevnära texter flytande med god förståelse. Detta gäller både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar. Filmen ger exempel på detta. Vi får också ta del av några lärares reflektioner över olika aspekter på flytande läsning och hur de undervisar för att eleverna ska nå dit.

9. LUS-punkt 9-12

(00:05:53)

2012-03-14

En utveckling från att effektivt ta hjälp av ljuden till att läsa minst 3-4 ord i följd innan barnet fastnar.

8. Att motivera till läsning "Jag läser inte"

(00:06:36)

2012-02-02

Specialpedagog Lotta Nilsson berättar hur hon arbetar med att motivera läsovana tonårselever att läsa.

7. LUS på Skarpaby - där läsning och skrivning går hand i hand.

(00:04:43)

2012-02-02

Filmen visar först glimtar från undervisning i åk 1 som visar hur klassen arbetar med att göra textkopplingar. Detta följs av exempel på hur barnens läsande går hand i hand med deras skrivande på iPads.

5. LUS 18b & c. Avancerad läsning. Elevsamtal.

(00:04:03)

2012-02-02

Samtalet lärare -- elev exemplifierar hur en avancerad läsare kan resonera i ett boksamtal.

6. LUS 18b & c. Avancerad läsning. Lärarsamtal.

(00:04:59)

2012-02-02

Två lärare samtalar om kriterier för en avancerad läsare.

3. 3 faser och 19 punkter

(00:06:23)

2012-02-02

Filmen ger en översiktlig bild av de tre faserna och punkterna som dessa är indelade i.

2. Vad är LUS?

(00:05:57)

2012-02-02

Beskriver vad LUS är samt tidsperspektivet på skalan och kort om avstämningar och att registrera LUS i Skolwebben.

1. Varför LUS?

(00:04:41)

2012-02-02

En första kort presentation av "varför" LUS, LäsUtvecklingsSchemat.

Introduktion till LUS-filmer

(00:02:46)

2012-02-02

Detta är introduktionsfilmen till en serie filmer som belyser användningen av verktyget LUS i arbetet med att bedöma elevers läsutveckling.