Ny utlysning till forskarskolor för lärare i Stockholms stad

 •  

Forskarutbildade lärare är en viktig del i arbetet för en skola på vetenskaplig grund. Som ett led i utbildningsförvaltningens FoU-plan kommer Stockholms stad att finansiera ytterligare 1-2 lärares forskarstudier till licentiatexamen. Sista ansökningsdag är 23 mars.

Anställningsvillkor och lön

Finansieringen innebär att läraren får en anställning på 60 procent på utbildningsförvaltningen med en lön på 80 procent av den ordinarie lärarlönen. 50 procent utgörs av studier, 10 procent innebär utvecklingsarbete på utbildningsförvaltningen och resterande 40 procent av undervisning på skolan.

Forskarskolorna

Den nya utlysningen gäller följande forskarskola:

 • FontD (länk till annan webbplats) vid Linköpings universitet via KTH (gäller dig som redan sökt)
 • GRADE vid KTH
 • Annan forskarskola med didaktisk inriktning (efter överenskommelse)

Urval och prioriteringar

Det första urvalet görs av huvudmannen utifrån en samlad bedömning. Nästa urval görs av lärosätet och utgår från formella meriter som behörighet, forskningsfrågans relevans, tankar kring genomförandet samt bedömd förmåga att genomföra studierna.

Därefter gör huvudmannen nästa urval som också baseras också på formella meriter, på de enskilda lärarnas förutsättningar och inriktning, uppläggets förutsättningar att involvera kolleger och lärarnas förmåga och vilja att driva skolutveckling.

Men de slutliga prioriteringarna tar även hänsyn till andra förhållanden, framför allt spridning mellan skolformer, skolor, ämnen och mellan de metoder som används, förväntade spridningseffekter samt huvudmannens behov av kunskapsutveckling inom prioriterade områden.

Det är alltså många hänsyn som ska tas och det är alltså inte självklart att den sökande som har bäst meriter rankas högst av huvudmannen.

Behörighet - universitetets krav för forskarutbildning

Du ska ha kunskaper motsvarande examen på avancerad nivå, med minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå. Behörighetskraven kan variera något mellan de mottagande institutionerna. Därför bör du höra med respektive institution vad som gäller.

Behörighet - förvaltningarnas krav

Du ska vara tillsvidareanställd i Stockholms stad och ha minst fyra års vitsordad tjänstgöring. Du bör också ha en tydlig idé om forskningens inriktning och tankar kring genomförandet av avhandlingsarbetet (1-2 A 4). Du ska också ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Ansökan och hur den bedöms

Ansökan ska innehålla:

 • Personlig presentation
 • CV där det tydligt framgår vilka hp som är på avancerad nivå
 • Beskrivning av forskningens inriktning och genomförande (ca 2 A 4)
 • Relevanta uppsatser (den ”högsta” uppsatsen)
 • Rekommendationsbrev från rektor

Ansökningarna bedöms av universitet och kommuner gemensamt utifrån följande:

 • Bedömning av relevans och kvalitet vad gäller forskningsplanens inriktning
 • Bedömning av tankar kring avhandlingsarbetets genomförande
 • Bedömning av lärarens förutsättningar att genomföra forskarstudierna
 • Bedömning av relevans för stadens behov av kunskapsutveckling inom valt område
 • Bedömning av det praxisnära perspektivet och koppling till kollegialt lärande
 • Bedömning av lärarens förutsättningar att efter examen vara drivande i utvecklingsarbete
 • Bedömning av fördelningseffekter utifrån skolform, skola, ämne

Ansökan

Ansökan görs via Jobb i stan på intranätet och bilagorna skickas till forskarskolor@​stockholm.se Sista ansökningsdag är 15 mars.

Kontakt

Kontaktperson är Cecilia Göransson cecilia.goransson@​stockholm.se

Senast uppdaterad 8 mars 2019