"Språket har många inre strukturer"

  •  

Annika Nylén, Kungsholmens gymnasium.Annika Nylén, Kungsholmens gymnasium.

Annika Nylén, lärare i svenska och spanska på Kungsholmens gymnasium har fördjupat sig i modern grammatikforskning för att upptäcka nya verktyg och formulera nya insikter.

Annika Nylén läste grundutbildningen till en fil.kand. i svenska och spanska innan hon flyttade till Madrid. Där skaffade hon sig familj och levde på att frilansa inom journalistiken. Efter flera år i Spanien flyttade hon hem och återupptog sina akademiska studier och blev gymnasielärare och fil mag i svenska och spanska. Efter tio år på olika skolor bestämde hon sig för att gå vidare och fördjupa sig i frågor som hon ständigt återkom till.

 – Språket har många fler inre strukturer som inte alltid utnyttjas till fullo för att underlätta inlärningen i undervisningen. Då kan grammatiken vara en utmärkt arena för problemformulering som sätter i gång tankeverksamheten och därmed också engagemanget, säger hon.

Grammatikens funktion

Det är inte grammatiken i sig som intresserar Annika Nylén, utan vilken koppling den har till kommunikativa, funktionella och meningsfulla innehåll. Syftet med hennes forskning är att utveckla förståelse för komplexa ämnesinnehåll.

– Lärare i spanska på gymnasiet som deltar i studien grundar sina uppfattningar om grammatikens roll i undervisningen på egna erfarenheter snarare än på sina kunskaper från lärarutbildningen och forskning. De strävar efter att arbeta utifrån kommunikativa, funktionella och meningsfulla innehåll där grammatiken aktualiseras efter behov (focus on form = induktivt, explicit). Detta synsätt är det som den språkdidaktiska forskningen förespråkar.

Didaktiska modeller saknas

Alla lärare i hennes studie understryker betydelsen och det positiva med dagens kommunikativa språksyn och den grammatiska kompetensens självklara plats inom denna språksyn. Några lärare efterfrågar didaktiska modeller för grammatikens vad- och hur-frågor, något som saknas i kursplanerna.

– Det förutsätter att läraren har mycket goda kunskaper i grammatik för att avgöra hur kopplingarna mellan kommunikativa ämnesinnehåll och språklig struktur ser ut. Lärarna i studien grundar sina uppfattningar om den grammatiska kompetensens roll i undervisningen på ämnesdidaktiska hänsyn snarare än på allmändidaktiska, säger hon. 

Vem kan ha nytta av din forskning?

– De som forskar om de främmande språkens didaktik, för att utveckla ett litet område och understödja landets största moderna språk och ett skolämne i kris. Språklärarna, för att dela kunskap och erfarenhet och utveckla ett komplicerat ämnesinnehåll. Skolverket och andra aktörer som kan ha nytta av professionell kunskap, till exempel som underlag för att skriva.

Läs Annika Nyléns uppsats här nedan Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning - Spansklärares värderingar, dilemman och förslag. 

Senast uppdaterad 5 april 2017