Vad är en forskarskola?

 •  

En skola på vetenskaplig grund förutsätter att det finns lärare med vetenskaplig skolning. Detta betyder inte bara att läraren har fördjupad ämneskompetens. Det innebär också att läraren genom forskarutbildning fått en avancerad intellektuell träning i kritisk tänkande, analys och systematiskt arbete. Det här är kompetenser som skolan kan ha stor nytta av på flera sätt. Flera lärosäten har forskarutbildningar för lärare med licentiatexamen som mål.

Forskarskolor för lärare

En forskarskola är en sammanhållen forskarutbildning med ett kursprogram som delvis är gemensam. Ofta drivs forskarskolorna i samverkan mellan flera lärosäten. Det finns flera med licentiatexamen som slutmål och som är riktade till lärare, flera med ett didaktiskt fokus.

Här kan du läsa mer om aktuella forskarskolor 2019.

Stockholms stad har från 2009 delfinansierat ett 40-tal forskarskolestuderande på en rad olika forskarskolor, en del med ett mer ämnesinriktat fokus, andra med ett mer didaktiskt fokus.

Stockholms stad har även tagit initiativ till en ämnesdidaktisk forskarskola på Stockholms universitet och med full finansiering. 15 lärare har antagits från starten.

Från 2014 finns inga statsbidrag att söka för lärares lön under forskarskoletiden, utan lärarens huvudman (kommuner, friskolor) måste stå för finansieringen. Av det skälet görs antagningen i nära samverkan mellan huvudmän och respektive lärosäte.

Det här gäller för lärare anställda i Stockholms stad

Stockholms stad har för avsikt att även fortsättningsvis finansiera forskarutbildning för lärare. I varje omgång beräknas 4-5 lärare få finansiering för studier på någon av de forskarskolor som utlyser platser. I normalfallet sker forskarstudierna på halvfart och läraren fortsätter att undervisa på den andra halvan.

Urval och prioriteringar

Det första urvalet görs i regel av lärosätet och utgår från formella meriter som behörighet, forskningsfrågans relevans, tankar kring genomförandet samt bedömd förmåga att genomföra studierna. Därefter gör huvudmannen sitt urval och det baseras också på formella meriter, på de enskilda lärarnas förutsättningar och inriktning, uppläggets förutsättningar att involvera kolleger och lärarnas förmåga och vilja att driva skolutveckling.

Men de slutliga prioriteringarna tar även hänsyn till andra förhållanden, framför allt spridning mellan skolformer, skolor, ämnen och mellan de metoder som används samt förväntade spridningseffekter.

Det är alltså många hänsyn som ska tas och det är alltså inte självklart att den sökande som har bäst meriter rankas högst av huvudmannen.

Behörighet - universitets krav för forskarutbildning

Du ska ha kunskaper motsvarande examen på avancerad nivå, med minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå. Behörighetskraven kan variera något mellan de mottagande institutionerna. Därför bör du höra med respektive institution vad som gäller.

Behörighet – kommunernas krav

Du ska vara tillsvidareanställd i kommunen och ha minst fyra års vitsordad tjänstgöring. Du bör också ha en tydlig idé om forskningens inriktning och tankar kring genomförandet av avhandlingsarbetet (1-2 A4). Du ska också ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Ansökan och hur den bedöms

Ansökan ska innehålla:

 • Personlig presentation
 • CV
 • Beskrivning av forskningens inriktning och genomförande

Ansökningarna bedöms av universitet och kommuner gemensamt utifrån följande:

 • Bedömning av relevans och kvalitet vad gäller forskningens inriktning
 • Bedömning av tankar kring avhandlingsarbetets genomförande
 • Bedömning av lärarens förutsättningar att genomföra forskarstudierna
 • Bedömning av relevans för stadens behov av kunskapsutveckling inom valt område
 • Bedömning av det praxisnära perspektivet och koppling till kollegialt lärande
 • Bedömning av lärarens förutsättningar att efter examen vara drivande i utvecklingsarbete
 • Bedömning av fördelningseffekter utifrån skolform, skola, ämne

Utlysning 2019

Här kan du läsa mer om aktuella forskarskolor 2019.

Senast uppdaterad 20 februari 2019