Sätt värde på verksamheten

  •  

Den webbaserade kvalitetsindikatorn syftar till att förenkla och utveckla arbetet med självvärdering i förskolan. Skattningen görs gemensamt av arbetslaget som får utvecklingsförslag på hur de kan utveckla verksamheten. Vi besökte ett arbetslag på förskolan Tallbacken, som tillhör Högdalens Förskolor, och pratade med pedagogerna Camilla Pettersson och Emelie Björklund och deras pedagogiska utvecklingsledare Gabriela Levin om hur de arbetar med indikatorn.

Camilla och Emelie tillhörde ett nytt arbetslag när de påbörjade arbetet med indikatorn. De reflekterade över barngruppen och de förutsättningarna de hade och självvärderade sig på den grundläggande nivå, den tredje av fem nivåer. De fem olika nivåerna är otillräcklig, bristfällig, grundläggande, utvecklad och heltäckande. Utifrån det bestämde de hur de skulle utveckla verksamheten.

– Man får en tydlig utgångspunkt som leder till diskussioner om vad och hur man ska arbeta för att utveckla verksamheten, säger Camilla.

Både Camilla och Emelie tycker indikatorn ger upphov till konstruktiva diskussioner om verksamhetsutveckling och att de har fått ett bra stöd i hur de ska arbeta med den av sina chefer.

– Vi introducerade den webbaserade kvalitetsindikatorn under en heldag under vårterminen. Vi har också satt samman ett eget stödmaterial som pedagogerna har tillgång till i det löpande arbetet, berättar Gabriela.

– En gång i månaden utvärderar vi oss inom indikatorns olika målområden. Eftersom målområdena är så tydliga kan man utveckla några områden i taget. Den här terminen har vi valt att lägga mest energi på områdena pedagogisk miljö och skapande verksamhet, säger Emelie.

– Vi vill utveckla en viktig del i verksamheten där barnen hela tiden rör sig – miljö, material och barnets eget skapande, säger Camilla.

Ett område i taget

– Med hjälp av indikatorn ökar vi våra kunskaper och utvecklar kvaliteten i verksamheten, säger Emelie.

– Man får syn på sitt arbete och inser att man kan arbeta mer medvetet med att ge barnen möjlighet att utveckla nyfikenhet och kunskaper, fortsätter Camilla.

Även om de fokuserar på att utveckla några områden lite extra arbetar de med alla ämnen och målområden samtidig. Gabriela menar att det handlar om att tänka brett kring förskolans mål och se helheten i läroplanen.

– Enligt materialet ”Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan” ska vi utgå från de sex grundläggande matematiska aktiviteterna: räkna, mäta, lokalisera, konstruera, förklara och leka. Men medan vi arbetar med matematik arbetar vi också med språkutveckling. Det är som ett rotsystem där allt hör ihop, likt ett slingrande ”rhizom” säger Gabriela.

Camilla och Emelie säger att de självvärderar sig tillsammans i arbetslaget hela tiden, men när de sätter sig ned och arbetar med den webbaserade indikatorn blir det mer systematiskt och de når ett djupare plan.

– Vi får idéer till utveckling hela tiden i barngruppen. Vi testar dem, följer upp och utvärderar, testar igen, följer upp och utvärderar i en pågående process. Vi reflekterar hela tiden tillsammans med barnen och i arbetsgruppen om hur vi kan utveckla verksamheten. Indikatorn ger möjlighet att strukturera det arbetet, säger Camilla.

Indikatorn ger förslag på vad arbetslaget kan utveckla i verksamheten. Utifrån förslagen diskutera pedagogerna och bestämmer vad de ska uppnå och hur.

– Det viktigaste är hur arbetslaget arbetar för att uppnå de olika kriterierna. Det ska vara så konkret som möjligt annars blir det bara fina ord på ett papper, säger Gabriela.

Vad innebär beprövad erfarenhet?

Indikatorn delar upp målområden i mindre stycken så att arbetslaget har möjlighet att vidareutveckla och göra små framsteg hela tiden på väg mot målet.

På Högdalens Förskolor arbetar de med kvalitetsindikatorn på utvecklingsdagar. Då diskuterar de bland annat hur den ska användas och vad de olika begreppen i indikatorn betyder.

– Vi vill att alla våra arbetslag arbetar mot nivå 4 och 5, det vill säga utvecklad respektive heltäckande i indikatorn under läsåret 2016-2017. Som pedagogisk ledare har jag förstått att det är viktigt att vi diskuterar vad det innebär att befinna sig på en viss nivå och använda sig av kommentars materialet i indikatorn, säger Gabriela.

För att nå upp till nivån heltäckande krävs det att personalen arbetar utifrån teoretiska ställningstaganden i verksamheten och i det systematiska kvalitetsarbetet. Camilla och Emelie berättar att arbetslaget aktivt letar litteratur, tipsar varandra och diskuterar. Dessutom får de aktuell forskning av sina chefer. Gabriela i sin tur söker information inom staden, från skolverket eller på Pedagog Stockholm samt går på kurser och föreläsningar för att hålla sig à jour med forskningen.

– Praktik ska samspela med teori, det ska gå hand i hand, slår hon fast.

Att komma upp till heltäckande nivå och stanna där kräver mycket jobb och tid för reflektion för både barn och pedagoger. Arbetslaget arbetar med indikatorn och verksamhetsutveckling varje vecka, både tillsammans och enskilt.

– Utifrån barnens intressen och behov skriver vi arbetsplaner som ska uppdateras minst två gånger per termin. Det ger en bra grund att stå på i arbetet, säger Gabriela.

– När vi arbetar med indikatorn och fördjupar vår förståelse av den får vi verktyg för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen, säger Emelie.

Camilla och Emelie tycker att Iindikatorn leder till många diskussioner kring vad olika begreppen i läroplanen betyder och innehåller.

– Hur vet vi att vi arbetar utifrån beprövad erfarenhet och vad baserar vi det på? Eller hur arbetar vi med intersektionell analys i barngruppen? Det är några frågor som lyfts på nivå fem i indikatorn, säger Gabriela.

– Det gäller att skatta sig rätt och vara överens om vad olika begrepp betyder. Vi har pågående samtal kring det, säger Emelie.

Se även filmen Förskolan utvecklas med självskattning om hur man kan arbeta med webbaserad kvalitetsindikator.  

http://www.youtube.com/watch?v=pCCDIkocCs0

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 25 januari 2017