FoU-projekt

  •  

Har du en idé till något du och dina kolleger vill utveckla i er praktik? Kanske skulle du vilja fördjupa dig i någon aspekt av undervisningen, men inte riktigt haft tid eller vetat hur du skulle gå tillväga?

Eller är det andra saker i din praktik som du skulle vilja fördjupa dig i? Lär sig eleverna det du tänkt dig och hur tar du reda på det? Varför lär sig vissa på ett sätt och andra på ett annat? Det uppstår ofta behov av fördjupad kunskap inom olika områden.

För att ge dig som lärare möjlighet att själv systematiskt utforska detta med vetenskapliga metoder, krävs en del. Tid är en faktor, men det viktigaste är att man har en tydlig struktur för hur utforskandet ska gå till och hur man ska ta hand om den nya kunskapen och använda den.

Gör ett FoU-projekt av din idé

Din skola kan ansöka om FoU-medel för att frigöra lärartid till att fördjupa en frågeställning. Ansöka kan man göra en gång om året, i mars, och minsta möjliga projekttid är ett år.

Medlen kan bara användas till att ersätta lärartid och skolan måste ställa upp med lika mycket. Er idé bör alltså handla om något som utvecklar undervisningen och som utgår från forskning eller beprövad erfarenhet. De frågor som ska undersökas i FoU-projektet konkretiseras i en projektplan. Projektplanen tydliggör vad du vill undersöka genom konkreta och undersökningsbara frågeställningar. Vidare ska det framgå varför du vill undersöka detta och hur du ska gå tillväga. Denna plan utgör underlaget för din ansökan om FoU-medel.

En skola på vetenskaplig grund

FoU-projekten ska bidra till en skola på vetenskaplig grund, öka kunskapen om hur barn och ungdomar lär och hur undervisning kan stödja elevers lärande. Ett annat syfte med FoU-projekt är att ge möjlighet för lärare till olika former av meritering för karriärtjänster. De lärare vars projekt beviljats medel förväntas analysera insamlad data och diskutera resultatet i relation till projektets frågor och övergripande syfte. FoU-projektet ska avrapporteras i form av en rapport eller en artikel.

Stöd för att genomföra FoU-projektet

Projekt som beviljats medel erbjuds stöd genom FoU-enhetens textseminarium samt genom individuell projekthandledning. Under projektets genomförande träffas deltagarna och respektive handledare vid ett antal tillfällen för att diskutera och ge återkoppling på varandras texter. Samtliga seminarietillfällen förläggs på onsdagseftermiddagar mellan 16.00–18.00. Det sista tillfället är ett obligatoriskt slutseminarium där en person från textseminariets styrgrupp är särskild läsare. Inför publicering granskas texten slutgiltigt av styrgruppen.

Läs mer om hur du ansöker om medel för ett fou-projekt.

Textseminariets syfte, upplägg och översiktliga innehåll 2016-2017.