Våning 1 - uppdraget och yrkesrollen

  •  

Illustration över våningsplan 1

Rummen i detta våningsplan innehåller exempel på hur skolor genomför kollegialt lärande och insatser för att höja kompetensen hos alla pedagoger.

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap (14 kap. skollagen).

I läroplanen tydliggörs vad detta innebär. Fritidslärare, fritidspedagoger och annan personal på skolan behöver ha kunskap och rätt kompetens för att arbeta med fritidshemmets uppdrag. Det är rektor som ska se till att personalen har denna kompetens och att de kan tillämpa olika former av planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten tillsammans med eleverna.

Rummen på detta våningsplan

Styrdokument

VFU

Kollegialt lärande

Synliggöra uppdraget

Fördjupning

Fritidsklubbar/öppen fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 26 mars 2019