Våning 2 - Mål, uppföljning och utvärdering

  •  

Illustration över våningsplan 2

Rummen på detta våningsplan innehåller exempel på hur skolor arbetar systematiskt med fritidshemmets syfte och mål samt följer upp och analyserar det aktuella resultatet.

Fritidshemmet ingår i skolväsendet och styrs därmed av nationella mål som anges i skollag och läroplan. I skollagens kapitel 1-6 och 14 samt del 1, 2 och 4 i läroplanen (Lgr11) anger riksdag och regering de mål, krav och riktlinjer alla som arbetar i fritidshemmet ska arbeta utifrån.

Rektor, och ytterst skolans huvudman, ansvarar för att verksamheten svarar upp mot de nationella målen. Det är därför viktigt att rektor tillsammans med pedagoger och elever systematiskt följer upp hur väl verksamheten når dessa mål samt analyserar hur eventuella brister ska åtgärdas.

Rummen på detta våningsplan

Mål och resultat

Utvecklingssamtal

Elev- och föräldrainflytande

Utvärdering och analys

Fördjupning

Senast uppdaterad 26 mars 2019