Bostonprojektet leder till inkludering

  •  

Vad är normalt och vad är onormalt?
Grundtanken med inkludering är att göra undervisningen tillgänglig för flera elever – oavsett förutsättningar och förmågor –  i samma klassrum.

Det ska vara tillåtet att vara annorlunda i skolan. Och det här är enligt forskningen en framgångsfaktor – alla elever vinner på inkludering.

Som ett led i likabehandlingsarbetet har utbildningsförvaltningen sedan 2009 erbjudit specialpedagoger och skolledare möjlighet att delta i det så kallade Bostonprojektet. Det är en utbildning som syftar till att utveckla och sprida ett inkluderande arbetssätt i skolan, där stor vikt läggs vid ledarskapet.

Forskning har visat att elever i behov av särskilt stöd inte når bättre studieresultat i mindre studiegrupper, än i klasser med mer inkluderande förhållningssätt. Där eleven istället får stöd av specialpedagoger i den reguljära undervisningen får både svaga och starka elever stöttning – sida vid sida. Med fler pedagoger i klassrummet och olika lärstilar får alla elever hjälp i sin kunskapsutveckling.

Alla måste vara engagerade

En inkluderande skola beaktar  inkluderingen ur ett socialt, fysiskt och pedagogiskt perspektiv. Inkludering handlar om värderingar och om en kunskaps- och människosyn där demokratibegreppet är centralt. För att det ska fungera krävs att det är väl förankrat hos skolledare, pedagoger, föräldrar och elever. Arbetslaget måste tilldelas resurser och lärarna måste få professionell kompetensutveckling och handledning.

Sedan starten har tre grupper genomgått utbildningen och i höst reser den fjärde gruppen iväg för en veckas kurs på Harvard Graduate School of Education. I utbildningen ingår flera studiebesök på skolor i Bostonområdet. Läs Decirée Jokinens blogg från det senaste besöket.

Fokus på elevens lärande

Efter Boston följer ett år av nätverksarbete, där deltagande skolor stöttar varandra i så kallade Intructional rounds. Det är en metod där deltagarna går in och studerar varandras undervisning på ett fokuserat, systematiskt, målmedvetet och kollektivt sätt. Fokus är på elevernas lärande. Gruppen analyserar sina iakttagelser, som ska vara sakliga och kopplade till uppgiften och lärarens instruktioner. De får inte vara värderande eller vagt generaliserande. ”Hur kan läraren förbättra undervisningen genom andra strategier och vad kan skolledningen göra för att stötta läraren?” är frågan gruppen försöker besvara. Läs mer om "undervisningsronderna" här intill. 

Den tredje delen av utbildningen består av Universal design of Learning, som innebär att man redan i planeringen av undervisningen  gör lektionen tillgänglig för alla.

En positiv utvärdering

Hur har det gått hittills? Ulrika Kocken, som är projektansvarig, har sammanställt en utvärdering som gjorts av deltagarna från de två första grupperna. Den är över lag positiv. Här är några av resultaten i sammanställningen:

  • Alla tjänar på ett inkluderande förhållningsätt.
  • Se möjligheter och inte hinder
  • Elever som inkluderas lyckas bättre
  • Organisatoriska tankar- från unga elevassistenter till kompetent personal
  • En elev mår bästa av att befinna sig i ett naturligt sammanhang
  • En ny syn på samhällsuppdraget - exkludering börjar redan i skolan.

Läs hela utvärderingen

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se 

Undervisningsrond för ett bättre lärande

Undervisningsronder eller Instructional Rounds är arbetssättet som ska hjälpa skolor att förbättra sina elevers lärande. På Södermalmsskolan har skolledare fått öva sig på att "gå ronden".

Alla elever duger som de är på Björkhagen

– På Björkhagens skola är det inte konstigt att vara annorlunda, alla duger som de är, säger rektor Ingela Fondin. Och det är berikande för alla elever.

Senast uppdaterad 7 februari 2017