För skolan - Europa och världen i övrigt

  •  

Förutom att söka medel för dig som individ har du möjligheten att söka pengar för olika aktiviteter din skola genomför. Du kan ansöka om att skolan får bli värdskola för en blivande lärare från annat EU-land under en kortare eller längre period. Du kan också ansöka om att skolan ska ingå i ett partnerskapsprojekt, ett praktikutbytesprojekt eller ett större utvecklingsprojekt.

Det vanligaste (och enklaste) är att man ingår som partner i ett partnerskapsprojekt med andra skolor. Det kan man göra inom flera program om man har andra europeiska länder som partners – inom Comenius för skolan, inom Grundtvig för vuxenutbildningen, inom Leonardo da Vinci för gymnasiets yrkesprogram. Om er skola vill göra ett partnerskapsprojekt med ett land utanför EU, kan du söka medel ur programmet Atlas.

Medlen kan du söka en gång per år. Partnerskapen är tvååriga och för alla program utom Atlas gäller att man ska vara minst tre parter. Om man vill göra ett projekt med språkfokus, räcker det att vara två. Partnerskapsprojekten är relativt enkla att genomföra. Man måste inte komma med en nydanande utvecklingsidé eller produkt. Det viktiga är att man gör någonting tillsammans med lärare och elever i andra länder. Den ekonomiska redovisningen är ganska enkel. Man får vissa bestämda belopp, men man behöver inte redovisa i detalj hur man använt dem. Det man behöver visa är hur många resor man gjort under de två åren.

Om er skola vill göra något lite mer avancerat, vilket man ibland vill efter ett partnerskapsprojekt, finns möjligheten att söka medel för ett s.k. utvecklingsprojekt inom Comenius, Grundtvig eller Leonardo da Vinci. Här är kraven på både ansökan, redovisning och resultat högre. Läs mer om utvecklingsprojekten under respektive programdel på Programkontorets webbplats.

Senast uppdaterad 20 november 2012