Stipendier och bidrag

 •  

Stiftelser

Individer och skolor kan söka pengar för utlandsvistelser från stiftelser som Stockholms stad förvaltar. Till exempel från:

 • Avvecklingsskolornas stiftelse för elevers studieresor
 • Sällskapet för befrämjande av Stockholms borgarskolas stipendiestiftelse för elevers språkstudier
 • Fredrik Barcks stiftelse för yrkeselever
 • Åhleniska stiftelsen för bidrag till lärare och skolledare

SFUB

För lärare och skolledare finns möjlighet att söka medel för studieresor utomlands – kurser, konferenser, studiebesök hos Sällskapet för folkundervisningens främjande SFUB. Ansökan görs normalt på senhösten.

Yrkesprogrammen

För gymnasiets yrkesprogram finns partnerskap och utvecklingsprojekt, också möjligheten att ansöka om utbytesprojekt där elever får göra en del av sin praktik, 2-36 veckor, i ett annat europeiskt land.

Elever som vill göra sin praktik i ett annat land i världen har möjligheter till det genom programmet Atlas som ju handlar om utbyten med länder utanför Europa i första hand. Skolan kan även ansöka om medel för ett förberedande besök för att ordna praktikplatser eller inför ett partnerskap.

En möjlighet till samarbete med utvecklingsländer är det SIDA-finansierade programmet Athena. Syftet med programmet är att öka elevernas förståelse för biståndsverksamhet, förutom att stärka yrkeskompetens, språkintresse och förståelse för andra kulturer. Du kan även ansöka om medel för en planeringsresa inför ett utbyte.

För skolor med intresse för bistånds- och utvecklingsfrågor finns även Den Globala skolan som arrangerar kurser och seminarier samt resor till utvecklingsländer (Den Globala Resan).

För skolan - Norden och Östersjön

Nordiska ministerrådets medel för stöd till nordiskt samarbete, Nordplus, innefattar numer inte bara de nordiska länderna med Färöarna, Grönland och Åland utan även de baltiska staterna samt i vissa fall Ryssland.

Det man kan söka medel för är:

 • Mobilitet – klassutbyten, elevutbyten o praktik, lärarutbyten, utbyten för annan pedagogisk personal, förberedande besök
 • Projekt
 • Nätverk

I Nordplus Junior för skolan kan du söka medel för utbyten mellan två skolor, klassutbyten och lite större utvecklingsprojekt. I Nordplus Vuxen kan vuxenutbildningsanordnare ansöka om medel till samarbeten och projekt. Det finns också andra delar inom Nordplusprogrammet som du kan läsa mer om på Programkontorets webbplats.

Svenska Institutet har hand om medel för utbyten runt Östersjön i det s k Visbyprogrammet som omfattar de baltiska länderna, Ryssland, Vitryssland och Ukraina av vilka de tre sistnämnda är prioriterade.

För skolan - Europa och världen i övrigt

Förutom att söka medel för dig som individ har du möjligheten att söka pengar för olika aktiviteter din skola genomför. Du kan ansöka om att skolan får bli värdskola för en blivande lärare från annat EU-land under en kortare eller längre period. Du kan också ansöka om att skolan ska ingå i ett partnerskapsprojekt, ett praktikutbytesprojekt eller ett större utvecklingsprojekt.

Det vanligaste (och enklaste) är att man ingår som partner i ett partnerskapsprojekt med andra skolor. Det kan man göra inom flera program om man har andra europeiska länder som partners – inom Erasmus+ . Om er skola vill göra ett partnerskapsprojekt med ett land utanför EU, kan du söka medel ur programmet Atlas.

Medlen kan du söka en gång per år. Partnerskapen är tvååriga och för alla program utom Atlas gäller att man ska vara minst tre parter. Om man vill göra ett projekt med språkfokus, räcker det att vara två. Partnerskapsprojekten är relativt enkla att genomföra. Man måste inte komma med en nydanande utvecklingsidé eller produkt. Det viktiga är att man gör någonting tillsammans med lärare och elever i andra länder. Den ekonomiska redovisningen är ganska enkel. Man får vissa bestämda belopp, men man behöver inte redovisa i detalj hur man använt dem. Det man behöver visa är hur många resor man gjort under de två åren.

Om er skola vill göra något lite mer avancerat, vilket man ibland vill efter ett partnerskapsprojekt, finns möjligheten att söka medel för ett s.k. utvecklingsprojekt inom Erasmus+. Här är kraven på både ansökan, redovisning och resultat högre. Läs mer om utvecklingsprojekten under respektive programdel på Programkontorets webbplats.

För lärare och skolledare

Lärare, skolledare och annan pedagogisk personal kan söka individuella stipendier tre gånger per år inom Erasmus+ .

Man kan söka pengar för:

 • fortbildningskurser
 • konferenser
 • jobbshadowing
 • förberedande besök
 • kontaktseminarier

Viktigt att komma ihåg är att det hela ska ha en tydlig europeisk dimension. Med det menas att kursen eller konferensen måste samla deltagare från flera länder. Det finns en databas för kurser du kan söka, men du kan också få medel för kurser du hittar på annat sätt. Kravet på en europeisk dimension gäller även för dessa.

Du kan även söka pengar för att skapa kontakter, genom Erasmus+. Du söker individuella pengar för ett förberedande besök hos en tilltänkt partner eller för att delta i ett s.k. kontaktseminarium. Dessa anordnas i flera EU-länder just med syftet att lärare och skolledare som vill sätta igång med ett projekt ska få chansen att träffas.

Om du vill starta ett samarbete med ett land utanför Europa, kan du också söka medel för ett förberedande besök inom ramen för programmet Atlas. Ansökan sker två gånger per år. Inom Atlas kan du även söka medel till ett delta i konferenser utanför Europa. Det går att söka  fyra gånger per år.

Senast uppdaterad 28 juni 2019