Skapa uppgifter och prov digitalt i DigiExam

  •  

Skapa uppgifter och prov digitalt i digiexam

Nu är det fritt fram för alla lärare i Stockholms stad att använda sig av den digitala plattformen DigiExam och låta eleverna göra uppgifter och prov via sina datorer och Ipads.

Flera av stadens gymnasieskolor har redan använt sig av DigiExam i några år och är nöjda. Många lärare vittnar om fördelar med att använda sig av digitala prov. Arbetsbelastningen minskar vid rättning och det är lättare att samarbeta och göra bedömningar med kollegor. Eftersom allt fler skolor efterfrågar möjligheten att använda sig av digitala prov har utbildningsförvaltningen beslutat att köpa in licensen för DigiExam centralt så att alla grund- och gymnasieskolor i staden har möjlighet att nyttja tjänsten. Vill man använda en annan digital plattform för prov och uppgifter får skolan betala licensen själv. DigiExam finns i Programbanken.

Så här fungerar DigiExam

DigiExam består dels av en webbapplikation som lärare använder för att skapa och rätta uppgifter och prov. Dels består också DigiExam av en app som är en låst och säker miljö där eleven genomför uppgiften.

Just nu går det att använda sig av två olika bedömningsformer i DigiExam. Lärare kan välja mellan poängbaserad rättning eller formativ bedömning. DigiExam rekommenderar lärare att använda sig av poängbaserad rättning de första gångerna som verktyget används eftersom tidigare erfarenheter har visat att det är ett lite enklare sätt för lärare att börja med att skapa och genomföra prov digitalt. Alla skapade frågor och prov kan återanvändas. De läggs i ett frågebibliotek vilket många lärare tycker är smidigt vid exempelvis omprovstillfällen. Allt som ligger i biblioteket kan dessutom delas mellan lärare via en e-postfunktion.

I och med att en app används är man ej beroende av ett nätverk utan lärare kan alltid använda sig av ett usb-minne som snabbt kan aktivera alla elevers datorer ifall det skulle vara så att nätverket skulle råka stängas ned. Allt som görs i DigiExam sparas automatiskt var tioende sekund, så eleverna behöver inte vara oroliga för att genomförda uppgifter eller svar försvinner. Appen gör att datorn blir låst under provtillfället men om det är vissa moment i en uppgift som kräver åtkomst av andra program eller tillgång till internet så kan läraren välja att låsa upp datorn. Läraren kan också välja om det ska vara tillåtet att använda rättstavningsfunktion eller andra hjälpmedel. Det är möjligt för en lärare att anpassa vilka funktioner som ska vara tillåtna att använda för elever som kanske är i behov av särskilt stöd

Digitala prov underlättar för elever i behov av särskilt stöd

Karin Källander arbetar som specialpedagog och hon hoppas att fler lärare kommer att använda sig av digitala prov framöver.

– Det kan vara ett mycket bra verktyg för att elever i behov av särskilt stöd ska få chansen att visa vad de kan via prov, inleder Karin med när jag ringer upp henne för en intervju.  

Karin berättar att hon har tagit del av forskningsstudier gjorda i Holland som visar på att de elever som är vana att arbeta i en digital miljö också har större förutsättningar för att kunna redovisa sin kompetens i just den digitala miljö som de är bekanta med.

– Dessa elever upplever mindre stress om de kan få göra prov via en dator eftersom  de kan ha svårigheter med att använda papper och penna och behöva kämpa med sin skrivstil. Men självklart är det också viktigt att inte bara eleverna känner sig trygga med att använda sig av digitala prov, det gäller ju även lärarna, påpekar Karin.

Karin förstår att lärare kan vara tveksamma till att låta elever använda sig av rättstavningsprogram och andra hjälpmedel men poängterar att det är viktigt att man tänker igenom vad som är syftet med provet. Vilka färdigheter är det som eleverna ska visa att de behärskar? Kan det vara okej att eleverna får använda sig av hjälpmedel som ordprediktion och ordlistor?

– Att få använda talsyntes kan vara en stor hjälp för vissa elever. Att få frågorna upplästa för sig och kunna få lyssna till det som man har svarat. Det kan vara ett stöd för elever att utveckla sitt skrivande och som hjälp till att skriva längre och mer nyanserade texter. Det underlättar även för elever i behov av särskilt stöd att via Ipads få diktera in sina provsvar och få jobba muntligt. Att få spela in ljudfiler eller att det som eleven säger omvandlas till skriven text.

– Muntliga prov behöver därmed inte vara jobbigare för läraren att genomföra och det behöver inte ta mer tid om man använder sig av de digitala verktyg som finns idag. Digitala verktyg innebär fler alternativ för alla elever att visa vad de kan, avslutar Karin.

Lätt att komma igång med DigiExam

Maria Hagström Madisson är lärare i svenska, engelska och tyska på Lilla Adolf Fredriks skola. Hon använder sig av digitala prov och jag träffar henne på en kurs i DigiExam. Maria tycker att det verkar lätt att komma igång med att använda DigiExam och tycker att det bästa med att använda sig av digitala prov är all tid hon sparar. Dessutom ser hon vinster med att det blir en enhetlig och rättvis bedömning när alla lärare i samma ämnen kan använda sig av samma prov.

Andra lärare på kursen säger att de nog måste komma över den första tröskeln och känslan av motstånd för att börja använda DigiExam. Det krävs ett visst förarbete, men den tiden som förarbetet tar kan nog snabbt tas igen när man väl har kommit igång med arbetssättet.

Stockholms stads skolor har möjlighet att boka in egna utbildningstillfällen. För att boka utbildning kan DigiExam kontaktas på workshop@digiexam.se.

Det går även bra att kontakta Programbanken via e-post: programbanken@stockholm.se om du har frågor och är nyfiken på att börja använda DigiExam.

Monica Eriksson
monica.e.eriksson@stockholm.se

Senast uppdaterad 6 september 2017