Skolplattform Stockholm

  •  

Vad menas med Skolplattform Stockholm?

Skolplattform Stockholm är ett projekt i Stockholms stad som har i uppgift att utveckla en gemensam utbildningsplattform för samtliga skolformer: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och SFI. Skolplattformen kommer ersätta äldre system som Bosko, Hanna, Fronter och Skolwebb. Till plattformen går det även att koppla på e-tjänster, appar och digitala läromedel. Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningen i projektet.

Varför behövs en ny skolplattform?

Skolans verksamhetssystem är omoderna och befintliga avtal går inte längre att förnya. De många olika skolsystemen som finns idag, till exempel Bosko, Hanna, Skolwebb och Fronter behöver därför ersättas. Dessutom behöver de administrativa systemen anpassas till moderna analys- och rapporteringsverktyg. Leverantörer som ska utveckla Skolplattformens olika delar har därför upphandlats.

Vad är målet med skolplattformen?

Det övergripande målet är att bidra till Stockholms stads vision 2040 där en bra skola för alla är en viktig del. Det handlar om att skapa digitala verktyg anpassade efter barnens behov och att alla barn och elever ska, med hjälp av digitaliseringen, kunna utveckla sin fulla potential.

Skolplattform Stockholm ska uppnå fyra mål:

  • Ökad delaktighet för vårdnadshavare och elever genom bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering.
  • Individuell anpassning för eleven genom ökade möjligheter till en samlad bild av barnets och elevens behov och situation.
  • Mobilt arbetssätt för både elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt för pedagoger.
  • Effektivt it-stöd genom färre manuella rutiner och minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet.

Vad ingår i skolplattformen?

I Skolplattformen ingår både administrativa och pedagogiska funktioner som består av fem moduler:

  • Pedagogiska verktyg (digitalt skapande och hantering av material, planering, genomförande, bedömning och utvärdering)
  • Hantering av elevdokumentation
  • Hantering av frånvaro och närvaro
  • Barn- och elevregister
  • Schemaläggning

Tanken med ett moduluppbyggt system är att det ska gå att byta ut delar i skolplattformen när ny teknik blir tillgänglig. Det kommer att ge staden större frihet och ett flexibelt system.

Om Skolplattform Stockholm

Projektet startade i mars 2012 tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och samtliga stadsdelar. Ett omfattande förarbete till upphandlingen genomfördes under drygt ett år där ett hundratal personer från förskolan och skolan involverades i arbetet med att kartlägga och bearbeta krav och önskemål på Skolplattformens funktioner. Upphandlingsarbetet avslutades i februari 2014.

Den första delleveransen av Skolplattformen gjordes i december 2015 då gymnasiet, SFI och det Kommunala aktivitetsansvaret fick tillgång till modulerna barn- och elevregistret samt elevdokumentation. Fler skolformer kommer att få tillgång, och fler moduler kommer att införas, stegvis de närmaste åren.

Mer finns att läsa på Stockholm stads webbsida eller på intranätet.

Frågor och kontakt

skolplattform@stockholm.se

Senast uppdaterad 11 november 2016