Minichecklista för en jämställd verksamhetsplan

  •  

Många skolor tycker att de har haft stor nytta av vår minichecklista när de skriver sin verksamhetsplan för jämställdhet.

Kartläggning

Har ni undersökt om det finns skillnader i exempelvis pojkars och flickors hälsa på skolan?

En kartläggning kan vara siffror ur en brukarundersökning eller annan statistik.

Analyser

Vad finns det för förklaringar till olikheterna? Här kan det behövas kompletterande kartläggningar exempelvis genom samtal i arbetslagen eller med elevråden.

För att hitta förklaringar behöver de som gör analyserna också ha kunskap om genus och jämställdhet.

Formulera mål och aktiviteter

Målen skall gå att följa upp och det skall finnas en plan för hur de skall följas upp. 

Skriv gärna mycket tydligt! Vem, när och vad skall följas upp?

Involvera lärare

Använd något av skolans forum för att diskutera jämställdhetsfrågor, till exempel arbetslag, ämneslag.

Jämställdhetsintegrera

För in jämställdhetsaspekter i ett mål om hälsa eller skolresultat.

Arbeta verksamhetsnära

En förbättring som ligger nära skolans verksamhet ökar chansen till att förbättringen blir hållbar.

Glöm inte att en liten förändring som rör många kan får större effekt än en stor insats som rör få under kort tid.

Senast uppdaterad 14 januari 2013