Skolor förbättrar jämställdheten

  •  

Här kan du läsa om de fyra skolor i Stockholms stad som valt att samarbeta med oss kring jämställdhet i skolan; Farsta Gymnasium, Gubbängsskolan, Brotorpsskolan och Mariaskolan.

Farsta Gymnasium och ett jämställt elevhälsoperspektiv

Farsta Gymnasiums grupp har arbetat fram ett sätt inkludera ett jämställdhetsperspektiv inom skolans Hälsofrämjande profil. Vi träffades vid ett flertal torsdagseftermiddagar och i en grupp av både lärare och skolledning utarbetade vi aktiviteter och åtagande i nästa års Arbetsplan för skolan. När vi granskade skolsköterskans elevhälsoprofiler, Stockholmsenkäten samt Brukarundersökning fick vi syn på att Farsta Gymnasium, i likhet med övriga skol-Sverige, har flickor som har en betydande sämre psykosocial hälsa än pojkar.
Vår ingång i arbetet handlar om att föreslå och förankra Hållbara arbetssätt och därför har förändringarna på skolan handlat mycket om att förstärka de insatser som skolan ändå gör, men att granska dem utifrån vem de riktar sig främst till. Ett exempel, som handlar om att minska elevernas stressnivåer, vilket främst kommer att gynna flickor utan att exkludera pojkar, handlar om att arbeta för ökad tydlighet på skolan på alla nivåer. I klassrummet i form av gemensamma ramar för undervisningens upplägg och hur stödmaterial presenteras i Fronter. Under terminen för eleverna i form av att skrivscheman och lektionsscheman ses över. I form mindre flexibelt förhållningssätt till kalendariet för att betona framförhållningen samt att frågan om stress och elevhälsa betonas som viktig.
Läs våra blogginlägg om Farsta Gymnasium
 

Gubbängsskolan ställer frågan – hur motverkar du traditionella könsmönster?

Att ställa frågan ”Hur motverkar DU traditionella könsmönster?” blev Gubbängsskolans metod och drivmedel för att utveckla jämställdhetsperspektivet på alla nivåer. Med den frågan kan goda exempel lyftas och personal som gör ett bra arbete premieras. En ledstjärna för det kommande förändringsarbetet är att lyfta personal som gör bra saker snarare än att kritisera. Att respektera pedagogens komplicerade och mångbottnade uppgifter är väsentligt menar arbetsgruppen på Gubbängsskolan som arbetat med att föreslå åtaganden och aktiviteter till nästa års arbetsplan för skolan.
Vilka genusrelaterade problem ser man då på skolan? Skolans fotbollsprofil får sällskap av en viss negativ ”grabbighet”. Många tjejer är mer stressade än pojkar. Högpresterande tjejer tenderar också att välja andra skolor vid övergång till högstadiet, något som skolans rektor, Karin Langlet, menar är ett reellt problem för många skolor i Stockholmsområdet.
Andra ledstjärnor i arbetet har varit långsiktighet, inkluderande av samtlig personal och elever samt att betrakta jämställdhet som en förutsättning för en demokratisk skola.
Läs våra blogginlägg om Gubbängsskolan


Brotorpsskolan - Jämställdhet på fritids

Från Brotorpsskolan i Bagarmossen söder om Stockholm deltar fritidshemmets arbetslag i projekt Hållbar Jämställdhet. Under arbetets gång har vi reflekterat över vad pedagogerna observerat hos sig själva och i verksamheten utifrån ett antal utvecklingsområden. Det handlade om förhållningssätt till barnen och till varandra, planering av verksamheten, introduktion av vikarier och pedagogernas deltagande i barnens lekar. Vi pratade även om att utveckla arbetet med samlingar och andra planerade samtal för att öka både pojkars och flickor deltagande och inflytande över verksamheten.
I den senaste brukarundersökningen kunde vi se att flickorna i större utsträckning än pojkarna upplevde att de hade inflytande över aktiviteterna i fritidshemmet. Med utgångspunkt i resultatet analyserade vi avdelningsvis vad resultatet skulle kunna stå för i varje verksamhet och vi valde att formulera ett åtagande i kommande arbetsplan om pojkars och flickors lika inflytande över planeringen av verksamheten.
Under hösten inleds arbetet med åtagandet och vi ser fram emot att berätta vidare om framgångar och kanske också motgångar i det arbetet.
Läs våra blogginlägg om Brotorpsskolan


Mariaskolan – Jämställdhet och didaktik

Deltagarna i projekt Hållbar Jämställdhet på Mariaskolan i centrala Stockholm är arbetslag 7-9. I projektet har vi arbetat fram förslag på åtaganden i arbetsplanen om kunskapsresultat ur ett jämställdhetsperspektiv.
Tillsammans har vi diskuterat hur jämställdhet kan införlivas i den didaktiska vardagen. Vi har diskuterat planering, förförståelse av ämnen, didaktiska urval och bedömning ur ett jämställdhetsperspektiv och enats om att LPP – Lokal Pedagogisk Planering är det gemensamma dokument där vi kan synliggöra hur vi kan arbeta för att främja goda kunskapsresultat hos pojkar och flickor. Vi har också diskuterat ämneslagsträffarna som ett forum där vi kan ta upp de didaktiska frågorna ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.
Under hösten inleds arbetet med fördjupade diskussioner i ämneslagen på skolan. Varje ämneslag kommer att ta fram minst en LPP med jämställdhetsperspektiv under terminen och vi ser fram emot att berätta mer om hur arbetet fortskrider.
Läs våra blogginlägg om Mariaskolan

Senast uppdaterad 6 december 2017