Vad säger skollagen?

  •  

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamhet, skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När elever känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning.

Bestämmelserna i diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Det ställs också krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Dessutom ska verksamheterna arbeta med förebygga trakasserier och kränkande behandling.

Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudman skyldig att utreda och åtgärda det inträffade.

Aktiva åtgärder

Lagstiftaren har ansett att det inte är tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva åtgärder för att minska förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta innebär att verksamheten åläggs att bedriva ett målinriktat arbete.

Senast uppdaterad 10 januari 2013