Jämställdhet i din undervisning

  •  

Hur ser en jämställd lektion ut? Vad innebär jämställdhetsintegrering i ditt ämne? Vad betyder forskning om jämställdhet, genus, normkritik, intersektionalitet för din undervisning? Här presenterar vi aktuell forskning och exempel från skolan som du kan inspireras av och testa.

Sex- och samlevnad

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer är inskrivna i flera av kurs- och ämnesplanerna. Hur utvecklar vi undervisningen så att eleverna får samtala om och reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska, samhälls- och naturvetenskapliga, som religions- och språkvetenskapliga perspektiv?

Leklotteri

Jämställdhet på Fritidshemmet

Den fria leken är bra på många olika sätt, men enbart fri lek innebär också en risk att könsstereotyper förstärks, att pojkar och flickor hålls isär på olika sätt. Det finns många olika metoder för att motverka dessa tendenser.

Jämställdhet i bild

Den senaste kursplanen i bild för grundskolan såväl som bild och form på gymnasiet utgår från en förståelse av bild som ett språk, som förmedlar ett budskap. Hur analyserar vi då detta budskap? Vilka frågor ställer vi?

Jämställdhet i musik

Är det lika lätt för pojkar och flickor att välja att vara med i högstadiekören? Vilka könsmönster eller genusmönster finns i musikämnet och hur kan du skapa en likvärdig musikundervisning?

Jämställd undervisning svenska

Jämställdhet i Svenska

Hur kan man skapa en jämställd svenskundervisning? Här presenterar vi ett par exempel.

Jämställdhet, bedömning och betyg

Bedöms pojkars och flickors arbete likvärdigt? Hur nära sammanflätad är vår förståelse av kön med förståelsen av vad det innebär att kunna något?

Jämställd undervisning2

Jämställdhet och didaktik

Hur kan man undervisa jämställt? Det finns många sätt att tänka kring jämställd undervisning. Här presenterar vi några exempel.

Genus i slöjdämnet

Ska eleverna själva välja om de ska arbeta med trä eller textil? Vilken betydelse har slöjdsalens inredning för en jämställd undervisning? Slöjdlärare Jenny Frohagen diskuterar slöjd och genus.

Jämställdhet i SO-ämnen

Samhällskunskap och historia är traditionellt sett de ämnen där du som lärare undervisar i frågor om demokrati, rättigheter och också jämställdhet som ett kunskapsområde. Det faller sig självklart att här studera hur dessa frågor behandlats, vilka olika slags feminism som utvecklats etc.

Jämställdhet i idrott och hälsa

I samhället i stort tjänar idrottande damer betydligt mindre än herrar och har dessutom mindre möjligheter att göra karriär som ledare och tränare än vad herrar har. Detta kanske för med sig stereotypa förståelser om relationen mellan pojkar, flickor och bollsporter som kan vara begränsande för flickor i första hand. Hur kan du motverka detta i din undervisning?

Senast uppdaterad 7 mars 2017