Våldsprevention stärker likvärdigheten

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=WprpeWq8fEg&feature=youtu.be

Pojkar och flickor får inte samma förutsättningar att lära sig och trivas i skolan. Flickor får högre resultat än pojkar men mår sämre och utsätts oftare för trakasserier. Både flickor och pojkar hindras av traditionella könsroller. En metod att skapa en mer jämställd skola är programmet Mentorer i våldsprevention där tolv skolor i Stockholm medverkar.

För att skapa trygghet och studiero samt höja elevernas resultat har flera skolor i Stockholms stad valt att delta i programmet Mentorer i våldsprevention, nedan MVP. MVP är ett program för skolan med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Tolv skolor och andra verksamheter för barn och unga i stadsdelarna Älvsjö, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck har påbörjat ett MVP arbete i samarbete med organisationen MÄN (tidigare Män för jämställdhet), Utbildningsförvaltningen och Stadsledningskontoret.

En kommun fri från våld

– MVP är ett program för 13 till 18-åringar med fokus på att förebygga pojkars och mäns våld. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen om våld, utmana våra invanda tankemönster och uppmuntra självständigt och kritiskt tänkande genom att öppna för dialog och skapa reflekterande samtal. Programmet inspirerar till att vilja göra skillnad och träna ledarskap, berättar Sofie Kindahl som är samordnare för projektet En kommun fri från våld vid organisationen MÄN.

Stöd för skolor

Skolor som har påbörjat eller planerar att påbörja ett MVP–arbete erbjuds stöd i genomförandet samt en metod för att kunna utvärdera insatser som genomförs på skolorna. Stödet i utvärderingen får enskilda skolor genom uppföljningsenhet på utbildningsförvaltningen.

Stödet är kostnadsfritt för den enskilda skolan.

Strategier som förebygger våld

MVP bygger på tre strategier för att förebygga våld.

  • Ökad kunskap om våld.
  • Utmana begränsande och stereotypa genusnormer.
  • Att motivera barn och unga till att vara aktiva åskådare.

Att vara en aktiv åskådare innebär att fördöma våldshandlingar och att springa och hämta hjälp om man ser att någon är utsatt för våld.

MVP arbetet har gett högre elevresultat

I mitten av september samlades medarbetare från stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen för att utbyta erfarenheter kring stadens pågående arbete utifrån MVP–programmet.

På Johan Skytteskolan i Älvsjö har MVP använts sedan hösten 2016. Dessutom har all personal på fritidshemmen, ungdomens hus, fältassistenter och parklekar i stadsdelen utbildats i MVP och skolan har ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen.

– Det som motiverade Johan Skytteskolan att arbeta med MVP var att vi behövde göra övergången mellan årskurs sex och sju tryggare eftersom vi tar emot många elever från andra skolor. MVP är ett verktyg för oss att fortsätta det processinriktade arbete vi har med vårt värdegrundsarbete, säger Stig Gisslén rektor på Johan Skytteskolan.

Stig berättar att de ser att arbetet har gett ökade resultat för pojkarna och färre hemmasittare.

– Resultatmässigt för Johan Skytteskolan kunde jag konstatera att vi aldrig har presterat så väl som de sista 5 åren och att 2 av de 3 sista åren har pojkarna presterat mycket bra och vi har låg differens mellan flickor och pojkars resultat.

Stig anser att framtidens skola kräver en högre grad av kunskapsutveckling kring alla diskrimineringsgrunderna för att skapa en trygg och jämställdskola.

– MVP-arbetet ger eleverna möjlighet att uttrycka vem de är, oavsett om de är flickor eller pojkar. Det handlar om att förändra kulturen på skolan. Medarbetare som möter barn och unga i stadsdelen har alla gått samma utbildning och har en samsyn kring vikten av att bryta våldsspiralen, berättar han.

Här lär sig eleverna att ingripa för att stoppa våld

På Kärrtorps gymnasium har all personal fått en halvdagsutbildning i MVP. De har även utbildat ett MVP-team på skolan.

– Vi har sett ett behov av ett våldspreventivt arbete på skolan och när vi fick information om metoden från grundskolerektorer i Skarpnäck blev jag intresserad. All personal är involverad på olika sätt och de som har utbildats till teamledare har fått ett stort ansvar och mandat. De uppskattar att det är ett stort fokus på åskådarperspektivet och hur man kan ingripa, säger rektor Pernilla Ericols.

Helena Åkesson, lärare på Kärrtorps gymnasium berättar om sitt första lektionstillfälle med elever som genomfördes i början av september 2017.

– Eleverna, som till viss del var negativt inställda från början på grund av att de missade sin matematiklektion, gick från lektionen fulla av entusiasm. Flera uttryckte ”varför får vi inte prata om sådana här saker oftare?”. Eleverna vågade öppna upp sig och berätta om egna upplevelser av våld, både som offer och åskådare.

– MVP–arbetet handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, konstaterar Pernilla.

Fakta om MVP

MVP är ett utvärderat program med genusförändrande ansats som syftar till att förebygga könsbaserat våld. Det grundades 1993 vid Northeastern Universitys center för studier av idrott i samhället. MVP har använts, och fått stor spridning, i USA och även internationellt inom idrottsorganisationer, på universitet, militären och i skolor.

Grunden i MVP är att maskulinitetsnormer är det centrala problemet i mäns våld mot kvinnor, barn och andra män. Våldsprevention bör därför ta sin utgångspunkt i att förändra de kulturella praktiker och genusideologier som bidrar till att män behandlar kvinnor illa – att göra sexism till något oacceptabelt med låg status.

Skolverket har i uppdrag att utvärdera Mentorer i våldsprevention vid användning i skolor. Uppdraget ska redovisas senvåren 2018.

Stockholms stads arbete med MVP

Arbetet med MVP bedrivs utifrån stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som antogs av kommunfullmäktige våren 2017 samt utbildningsförvaltningens uppdrag att bedriva ett våldspreventivt arbete i stadens skolor.

Vill du att din skola ska delta?

Om du har frågor eller är intresserad av att din skola ska delta i programmet Mentorer i våldsprevention kontakta samordnaren Susanne Tidestrand på utbildningsförvaltningen via telefon 08-508 32 343 eller e-post susanne.tidestrand@stockholm.se

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se 

Senast uppdaterad 8 juni 2018