Årets lärare, årets lärarlag och årets skolledare 2018

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Årets lärare i grundskola och gymnasiumÅrets lärare 2018 gick till (från vänster) Mia Hasselblad på Nya Elementar, Pål Sundkvist på ESS gymnasiet och Carola Östberg på Östbergaskolan.

På Leda lärande den 3 oktober delades utmärkelserna Årets lärare, Årets lärarlag och Årets skolledare ut till personal från 6 olika skolor i Stockholms stad.

Årets lärare

Årets lärare delades ut till tre pedagoger i två kategorier: Digitalisering för lärande, i grundskolan respektive gymnasieskolan, och Kvaliteten i fritidshem.

Mia Hasselblad på Nya Elementar tilldelades priset Årets lärare 2018 inom kategorin Digitalisering för lärande på grundskolan med motiveringen:

Genom sitt otroliga engagemang för skolutveckling och för varje elevs individuella utveckling designar Mia en lärmiljö där hon skräddarsyr undervisningen utifrån varje elevs behov så att eleven utvecklar de förmågor som de behöver i framtiden.

Pedagogiken står alltid i centrum för lärandet men digitaliseringen får en betydande roll som hävarm för kunskapsutvecklingen. Hon använder digitaliseringens möjligheter för att få en snabb återkoppling på elevernas lärande, göra alla elever delaktiga på lika villkor samt för att skapa nyfikenhet och engagemang för elevernas egna lärande vilket särskilt gynnar elever i behov av särskilt stöd.

”Varje elev ska känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa”.

Mia är drivande i skolans Digitala utvecklingsråd och stöttar och coachar kolleger konkret i att arbeta med digitala lärresurser.

Pål Sundkvist på ESS-gymnasiet utsågs till Årets lärare 2018 inom kategorin Digitalisering för lärande på gymnasiet med motiveringen:  

Pål har med tydlig struktur skapat engagemang och intresse hos eleverna där digitala verktyg och lärresurser gör skillnad och stödjer elevernas inlärningssituation.

Pål utmanar och möter elevernas behov genom att stödja sina kollegor att använda digitala verktyg och lärresurser för att öka elevernas kunskapsutveckling samt för att utveckla och förändra undervisningen på skolan.

Pål analyserar, med hjälp av kollegor, och dokumenterar behovet av fortbildning/kompetensutveckling på skolan och anordnar workshops därefter.

Pål följer/omvärldsbevakar utvecklingen kring digitaliseringen i undervisningen, allt för att stödja elevernas behov och rätt till anpassning.

Carola Östberg på Östbergaskolan tilldelades priset Årets lärare 2018 inom kategorin Kvaliteten i fritidshem med motiveringen: 

Carola är en inspirerande, drivande och entusiasmerande utvecklingsledare för fritidshemmen. Carola har skapat ett stolt kollegium där alla vet sitt uppdrag. Tydlighet och struktur genomsyrar hela verksamheten och elevernas bästa står alltid i fokus.

Carola har med systematik, forskning och beprövad erfarenhet lyft fritidshemspedagogiken, genom att synliggöra för eleverna vilka förväntningar som finns på dem kopplade till förmågorna i läroplanen.

I språkutvecklingsarbetet har Carola samarbetat med skolans förstelärare vilket har skapat en röd tråd och en naturlig övergång mellan skola och fritidshem.

Tack vare Carolas engagemang i fritidshemsutvecklingen har skolans fritidshem lyfts fram som ett gott exempel i staden vid flera tillfällen.

Årets lärarlag

2018 tilldelades utmärkelsen Årets lärarlag ett lärarlag på gymnasieskolan respektive ett lärarlag på grundskolan.

Rålambshovskolans/Konradsbergsskolans elevhälsoteam tilldelades priset Årets lärarlag 2018 inom kategorin Elevhälsa med motiveringen:

Rålambshovskolans/Konradsbergsskolans elevhälsoteam tilldelades priset Årets lärarlag 2018 inom kategorin Elevhälsa med motiveringen:

Ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen och på så vis stärka likvärdigheten på skolan har varit teamets ledstjärna.

Arbetet har utgått från ett tvärprofessionellt förhållningssätt och teamets vilja att bidra med ”rätt kompetens” utifrån varje unik situation vilket bidragit till att samverkansarbetet på skolan i stort sker prestigelöst och lösningsinriktat.

Från att tidigare ha arbetat mer åtgärdande arbetar teamet idag mer främjande och förebyggande.

Bland annat har de drivit att all personal ska få en fortsatt kompetensutveckling inom Universal Design for Learning, vilket har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer.

”Det är ordning och reda och allt som händer följs upp - oavsett om det händer i matsalen eller i klassrummet - elevhälsoarbetet pågår överallt på skolan!

Språkintroduktionslaget på Blackebergs gymnasium tilldelas priset Årets lärarlag 2018 inom kategorin Mottagande och undervisning av nyanlända i skolan med motiveringen:

Språkintroduktionslaget på Blackebergs gymnasium tilldelas priset Årets lärarlag 2018 inom kategorin Mottagande och undervisning av nyanlända i skolan med motiveringen: 

I detta arbetslag finns ett nära samarbete mellan lärare, EHT och skolledning. Detta samarbete har genererat stora fördelar för såväl personal som elever. Allt arbete som genomförs är förankrat i styrdokumenten och de olika professionernas samverkan gör att de kan säkerställa att alla delar täcks in.

Deras gemensamma fokus på eleverna får eleverna att se en helhet, känna trygghet och tillit i skolan vilket medför att de kan fokusera på sina studier vilket bidrar till att målen kan uppnås.

Arbetslaget tar hand om varandra och har alltid ett lösningsfokus, de diskuterar kontinuerligt kring hur man kan förbättra arbetet. De uttrycker själva att då de kommer in i sitt gemensamma arbetsrum är det som att fyllas på med energi!

Årets skolledare

Årets skolledare delades ut till två skolledare i grundskolan respektive gymnasieskolan. 

Bassim Jerbi på Östbergaskolan och Patrick Vestberg på SSIS tilldelades priset Årets skolledare 2018.

Bassem Jerbi på Östbergaskolan tilldelades Årets skolledare på grundskolan med motiveringen:

Bassem Jerbi, Östbergaskolan, har målmedvetet och framgångsrikt lett ett förändringsarbete på en mycket utsatt skola i ett socioekonomiskt tungt område.

Bassem har medvetet arbetat med att skapa en skolkultur präglad av höga och positivt formulerade förväntningar på såväl elever, vårdnadshavare som medarbetare. Bassem drivs av att skapa och erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever och detta görs med ett utvecklingsfokus på språk- och resultatutveckling.

Bassem och Östbergaskolan har ett ovanligt omfattande samarbete med det omgivande samhället, där projektet Samverkan Östberga har varit ett nav.

Patrick Vestberg på Stockholm Science and Innovation School tilldelades Årets skolledare på gymnasiet med motiveringen:

Patrick Vestberg, Stockholm Science and Innovation School, har byggt upp ny skola och framgångsrik verksamhet som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och som kännetecknas av såväl intern som extern samverkan.

Det är högt i tak på skolan – ledorden är att testa och pröva. Misslyckanden blir en del i lärandet. Nödvändig administration görs gemensamt för att få tid för lärande och att knyta kontakter med omvärlden.

Stockholm Science and Innovation School samarbetar med stadens grundskolor på Järvaområdet, och skolans elever undervisar och arbetar med grundskolornas elever.

Utbildningen på skolan har många kontaktytor till näringslivet och till universitet och lärosäten och ger därmed skolans elever värdefull insikt i framtida arbeten och/eller studier.

Stockholm Science and Innovation School är en skola i framkant inom sitt område.

Senast uppdaterad 9 oktober 2018