En god arbetsmiljö gör skolan attraktiv

  •  

Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för Stockholms stad vars mål är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Här berättar två rektorer hur de arbetar med arbetsmiljön på skolan.

– Det finns många sätt att göra läraryrket attraktivt och lönen är ett sätt, men det kan aldrig kompensera för en dålig arbetsmiljö, säger Martin de Ron, rektor på Hässelbygårdsskolan

På frågan vilken arbetsmiljöfråga som är den viktigaste menar Martin att det är de mellanmänskliga relationerna.

– Vi har ett krävande och komplext uppdrag. Vi jobbar med människor och det händer mycket som inte är förutsägbart och relationerna till varandra i verksamheten blir då viktigast för att vi ska må bra på jobbet. När vi haft fokus på personalens hälsa lyckades vi förra året sänka sjukfrånvaron varje månad, säger Martin.

På Hagsätra och Ormkärrsskolan arbetar man med att förbättra personalen arbetssituation så att all personal ska få en mer likvärdig och hållbar arbetssituation.

– Det handlar inte om att alla ska ha samma uppdrag utan det ska vara en flexibel tjänstefördelning som utgår från uppdrag och arbetsuppgifter så att alla får en hållbar arbetssituation, säger Mattias Wahlström rektor på Hagsätra och Ormkärrsskolan.

Detta arbete har pågått sedan början av läsåret med syfte att skapa en jämnare arbetsbörda. En viktig del av arbetet är att skapa tillfällen för att samarbeta kring undervisningen och anpassningar för eleverna. Speciellt viktigt är den kollegiala planeringsdelen när dubbelbemanning sker. Detta arbetssätt skapar inte högre måluppfyllelse per automatik, utan ett genomtänkt samarbete krävs i högre grad vid dessa tillfällen.

– Det är viktigt att resonera och jobba tillsammans. Hagsätra och Ormkärrsskolan har goda förutsättningar att ta sig an framtida utmaningar, säger Mattias.

Även elevens arbetsmiljö

På Hagsätra och Ormkärrsskolan samarbetar lärarna med planering och utveckling för att skapa likvärdighet i undervisningen och att ge alla elever det stöd de behöver.

– Vi har även ett gott samarbete med skolans föräldraråd som är engagerade i skolans utveckling och stolta över sina barns skola, säger Mattias.

Skolan arbetar även med trygghet och studiero genom att arbeta med normer i en grupp för frågor kring sex och samlevnad.

– Förutom arbetet med normmedvetenhet har vi arbetat med våldspreventionsprogrammet Mentorer i våldsprevention i årskurs sju. På sikt vill vi utöka det till låg- och mellanstadiet för att kunna prata om trakasserier och förhållningssätt med yngre elever, säger Mattias.

På Hässelbygårdsskolan pågår arbete med att skapa bättre förutsättningar för elevskyddsombudens arbete.

– Vi insåg att vi behöver involvera elevskyddsombuden mer i skolans arbetsmiljö och då måste de också få tidsutrymmet att delta på rätt möten, säger Martin de Ron.

Skolans mentorer använder också likabehandlingsplanen i sitt arbete med eleverna när de har mentorstid. Genom att problematisera och exemplifiera utifrån det som står i dokumentet blir det ett levande dokument, där eleven får en inblick i och förståelse för vad orden i dokumentet står för.

Utveckling av den fysiska arbetsmiljön

Båda skolorna utvecklar också den fysiska arbetsmiljön. På Hagsätra och Ormkärrsskolan har man bland annat byggt två nya lekplatser och arbetar med aktiva raster.

– Vi har rastverksamhet i uppehållsrummen för årskurs sju till nio. Utomhus har vi rastaktiviteter för elever i förskoleklass upp till årskurs sex. Det innebär att det alltid ska finnas pedagoger på plats som arrangerar verksamheter för eleverna. Vi arbetar just nu på att utveckla de arrangerade rastaktiviteterna till mellanstadiet, säger Mattias.

Också Hässelbygårdsskolan utvecklar sin skolgårdsmiljö och möjligheten att erbjuda eleverna flera rastaktiviteter. Skolan står också i begrepp att utveckla skolans akustik. En god arbetsmiljö påverkas av många faktorer och Martin de Ron avslutar med en reflektion kring en av de kanske viktigaste faktorerna, upplevelsen av att det man gör känns meningsfullt.

– En viktig aspekt av skolans arbetsmiljö är att både vi som jobbar här och eleverna upplever att det man gör är meningsfullt. Den svenska skolan beskrivs ibland som misslyckad, men vi vet att det överallt finns fantastiskt engagerade och skickliga lärare, fritidspersonal, rektorer och andra som varje dag jobbar för elevens bästa. Genom att berätta om allt det positiva som händer i våra skolor, skapar vi en god arbetsmiljö. Det gör skolan attraktiv, säger Martin de Ron.

Mikael Lindberg & Calle Hedrén

mikael.lindberg@stockholm.se & calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 6 mars 2018