Inspireras och knyt kontakter på Goda exempel-mässan

Goda ex

23 maj är det dags för Goda exempel-mässan, Stockholm stads forum för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande mellan medarbetare. I år har utbildningsförvaltningen tjugo seminarier om vitt skilda ämnen bland annat Mångspråksbibliotek, digitalisering, fysisk aktivitet i skolan, kollegialt lärande och skolgårdsutveckling.

Mässan hålls på Stockholm Waterfront Congress Centre nära Stockholms centralstation och är öppen för alla anställda inom Stockholms stad, stadens entreprenörer och fristående verksamheter.

– Jag ser Goda exempelmässan som ett utmärkt tillfälle att lära nytt, inspireras eller bolla idéer med kollegor på både utbildningsförvaltningen och övriga staden, säger förvaltningschef Tony Mufic som också kommer att vara i montern för att svara på frågor.

På Goda exempelmässan har du chansen att delta i seminarium med goda exempel från utbildningsförvaltningen och kan ställa frågor direkt till utförarna. Du har även möjlighet att knyta kontakter med medarbetare i andra delar av staden för besök i klassrummet eller boka studiebesök på intressanta verksamheter i staden.

Exempel ur seminarieprogrammet

  • Maria Aspfors, lärare på Södra Latins gymnasium, berättar om ett filmprojekt som skapade kunskaper och gav nya kontaktytor mellan elever på Språkintroduktion och Samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Mångspråksbiblioteket erbjuder ett urval av litteratur på fler än femtio språk som talas i stadens skolor.
  • Projektet Skolgårdsutveckling pratar om hur vi utvecklar våra skolgårdar tillsammans med eleverna.
  • Kompisgruppen på Globala gymnasiet drivs av elever på språkintroduktion som vill öka gemenskapen på skolan.
  • Kungsholmens västra gymnasium berättar om utvecklingsarbetet kring att skapa en vårdutbildning motsvarande det svenska vård- och omsorgsprogrammet i Indien.
  • Bristen på lärare är en stor utmaning de närmsta åren och projektet Från nyanländ till nyanställd lärare förenklar och effektiviserar processen från lärarens första dag i Sverige tills det att hen är redo för att ta anställning som legitimerad lärare.

– Jag ser gärna att medarbetare på utbildningsförvaltningen tar tillvara på tillfället att få nya kunskaper och att nätverka inom staden. Det är ett gyllene tillfälle att boka studiebesök för klassen, säger Tony Mufic. 

Du kan ta del av programmet som en överskådligt pdf eller läsa mer utförliga beskrivningar av varje seminarium nedan. Seminariumen är indelade efter lokal - rosa, lila och blå rummet.

Seminarier i rosa rummet.

09:00-09:45 De goda exemplens hus – ett pedagogiskt stödmaterial för fritidshemmen

Arrangör: Fritidshemssamordnarna

Vi presenterar hur fritidshemmens uppdrag kan vässas och utvecklas med hjälp av den kraft och kunskap som redan finns i organisationen. Seminariet ger konkreta exempel på hur befintlig kunskap systematiskt kan spridas i hela organisationen och bidra till bättre måluppfyllelse.

Kontaktperson: Lars Brandt, lars.brandt@stockholm.se

09:45-10:30 Att stödja utvecklingen av en lärande organisation

Arrangör: PRIO Stockholm

PRIO stödjer skolornas utveckling genom att skapa förutsättningar för effektivt kollegialt lärande. Detta arbete har pågått i fem år, och under den tiden har vi arbetat med cirka sjuttio grundskolor. Vi berättar hur arbetet utvecklats utifrån de erfarenheter vi gjort. Du som driver, medverkar i eller står inför större utvecklingsarbete kommer att få en bild av hur verksamhetsutveckling sker i processform och att processen under resans gång behöver utvecklas och anpassas utan att man förlorar målbilden.

Kontaktperson: Lars Brandt, lars.brandt@stockholm.se

10:30-11:30 Samverkan skola och socialtjänst

Arrangör: Skarpnäck stadsdel, Hässelby-Vällingby stadsdel

Stadsdelarna Skarpnäck och Hässelby-Vällingby och skolorna i områdena berättar om sitt arbete inom pilotprojektet samverkan skola och socialtjänst (PPSS).

Kontaktperson: Gunnar Jonsson, gunnar.jonsson@stockholm.se

11:30-12:30 lunch 

12:30-13:15 Lässtimulans i skolan på fler än 50 språk

Arrangör: Mångspråksbiblioteket

Mångspråksbiblioteket är en resurs för grundskolor som erbjuder ett urval av litteratur på fler än femtio språk som talas i stadens skolor. Vi stödjer lärare och skolbibliotekarier i arbetet att främja alla elevers språk- och läsutveckling. I seminariet presenteras hur biblioteket kom till, på vilka sätt det används idag och hur vi ska utvecklas i framtiden för att möta flerspråkiga elevers behov.

Kontaktperson: Ingalill Åkesson Hedqvist, ingalill.akesson-hedqvist@stockholm.se

13:15-14:00 Från nyanländ till nyanställd lärare

Arrangör: Kompetensförsörjningsenheten

Projektet från nyanländ till nyanställd lärare förenklar och effektiviserar processen från lärarens första dag i Sverige tills det att hen är redo för att ta anställning som legitimerad lärare. I projektet deltar flertalet myndigheter, organisationer och förvaltningar. Projektet är nu inne på sitt andra år och kommer innehålla 150 deltagare under 2017. Vi berätta om erfarenheter och utmaningar i arbetet.

Kontaktperson: Christina Rydén, christina.ryden@stockholm.se

14:00-15:00 Att undervisa för att utveckla gymnasieelevers vetenskapliga tänkande och görande

Arrangör: Östra Real Hur kan man planera för en tydlig vetenskaplig progression över tre år? Vilka teorier, metoder och verktyg är lämpliga i olika årskurser? Hur kan teorier vara ett stöd för eleverna i det vetenskapliga arbetet? Vilka krav på vetenskaplighet kan vi ställa på gymnasieelever? Dessa och många fler frågor kommer vi att besvara utifrån konkreta, praktiska verktyg för att utveckla elevernas vetenskapliga förmågor under hela gymnasietiden. Vi berättar också hur vi har planerat arbetet för att det ska vara strategiskt och effektivt.

Kontaktperson: Krister Brolin, krister.brolin@stockholm.se

Seminarium i Lila rummet.

09:00-09:30 Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram på gruppnivå i gymnasieskolan

Arrangör: Östra Real

Vi berättar hur vi arbetar med att kartlägga elevers styrkor och svårigheter på gruppnivå samt hur vi utformat gruppåtgärdsprogram på vår gymnasieskola.

Kontaktperson: Ylva Stiby, ylva.stiby@stockholm.se

09:30-10:15 Alla elever ska med! Kollegialt lärande genom Läslyftet

Arrangör: Lindeparkens gymnasiesärskola

Vi berättar hur vi anpassat vårt arbete med Läslyftets modul för gymnasiesärskolan till ett tempo som passar oss och våra elever. Vi har genom kollegiala samtal omsatt teori till praktik i klassrummet för att främja både starka läsare och elever med begränsad eller alternativ kommunikation samt de som ännu inte knäckt läskoden. Utgångspunkten är att alla elever ska få tillgång till olika texter och lära sig bli självständiga läsare.

Kontaktperson: Lisbeth Nordin, lisbeth.nordin@stockholm.se; Ann-Sofie Rosenqvist, ann-sofie.rosenqvist@stockholm.se

10:15-11:00 Digitalisering på gymnasiet

Arrangör: Stockholms Science and Innovation School

Vi berättar om vår digitaliseringsresa och hur vi jobbar med IT för att rusta våra elever för morgondagens tekniska utmaningar. Vi ser gärna att du tar med dig egna tankar och funderingar var din verksamhet befinner sig i digitaliseringen för att vi ska utbyta erfarenheter.

Kontaktperson: Mattias Wickberg, mattias.wickberg@stockholm.se; Patrick Vestberg, patrick.westberg@stockholm.se

11:00-12:00 When you are lärare – en modig satsning

Arrangör: Kommunikationsenheten.

Stockholm växer och behöver fler medarbetare till stadens skolor. Med When you are lärare bryter utbildningsförvaltningen ny mark. Tanken med satsningen är att bredda och nyansera bilden av läraryrket för att få fler att bli lärare. When you lärare har nått och skapat intresse hos tusentals unga vuxna som normalt sätt inte går in på kommunala webbsajter. Under seminariet delar kommunikationsteamet med sig av sina erfarenheter från att lämna sin komfortzon och kommunicera i sociala medier med nya målgrupper. Men också av att skapa dialog genom filmer och poddar.

Kontaktperson: Marie Blommé, marie.blomme@stockholm.se; Monika Sidén, monika.siden@stockholm.se

12:00-13:00 Lunch 

13:00-13:30 Programmering, undervisande och lärande

Arrangör: Programmering Stockholm

Projektet Programmering Stockholm berättar hur vi arbetar med att främja programmering i undervisningen och om olika satsningar i stadens skolor. Medioteket och Vetenskapens Hus kommer att presentera sina uppskattade lärarutbildningar i programmering. Dessa ger lärares kunskap om programmering och verktyg att organisera aktiviteter som stöttar elevers lärande.

Kontaktperson: Per Anderhag, per.anderhag@stockholm.se

13:30-14:00 Internationellt samarbete på fordonsprogrammet

Arrangör: Stockholms transport- och fordonstekniskaTillsammans med Scania har vi engagerat oss i ett utbytesprogram med ett tekniskt college i Kina. Utbytet uppkom för att höja skolans attraktionskraft hos eleverna men också för att det finns ett behov av internationella satsningar i fordonsbranschen. Våra elever kommer att ha hela världen som arbetsplats. I seminariet kommer elever själva beskriva sina upplevelser från perioden i Kina.

Kontaktperson: Maria Gahn, maria.gahn@stockholm.se

14:00-15:00 Barnskötarutbildning för en förskola i utveckling

Arrangör: Midsommarkransens gymnasium

På Midsommarkransens gymnasium får anställda på förskolor i staden möjlighet att parallellt med sitt arbete utbilda sig till barnskötare. Utbildningen ger de studerande kunskaper, färdigheter och förmågor att arbeta i en föränderlig verksamhet utifrån styrdokumenten och samtida forskning. Vi ger exempel på arbetet med pedagogisk dokumentation, dokumentation via sociala medier, samt skapande processer där traditionella verktyg som färg och pensel såväl som lärplattan används.

Kontaktperson: Kerstin Hjelm, kerstin.hjelm@stockholm.se

15:30-16:30 Hur man kan skapa framgångsrika team av, och möjligheter för, karriärlärare inom gymnasieskolan

Arrangör: Norra Real

Är karriärlärarbefattningen en belöning för de allra bästa lärarna som tack för lång och trogen tjänst eller är det en förväntan om utveckling och bättre undervisning? Vi delar med oss av våra erfarenheter av att organisera karriärlärare med annan anställningsform än den traditionella ferietjänsten i syfte att skapa ett inspirerande, lärande och utvecklande team för hela skolan.

Kontaktperson: Maria Sellberg, maria.sellberg@stockholm.se; Fredrik Skog, fredrik.skog@stockholm.se

Seminarium i Blå rummet.

09:00-10:00 Det normkritiska arbetet på hela Blackebergs gymnasium

Arrangör: Blackebergs gymnasium

Elever, lärare och rektor presenterar en satsning på normkritik som involverat hela skolan med hjälp av externa experter och forskare. Du kommer att få se vilka maktstrukturer som styr vardagen för gymnasieelever och får med dig konkreta exempel på hur det går att göra något åt den exkludering, de tvingande ideal och den ojämlikhet som råder. Både lärare och elever pratar om sitt arbete. Vi pratar även om hur arbetet ska leva vidare för att möta framtida utmaningar.

Kontaktperson: Elisabet Sandborgh, elisabet.sandborgh@stockholm.se; Martin Englund, martin.englund@stockholm.se

10:00-12:00 Fysisk aktivitet i skolan

Arrangör: Grundskoleavdelningen

Vi berättar om hur vi arbetar för att alla elever ska få daglig fysisk aktivitet i skolan. Bäckahagens skola ger konkreta exempel på hur skolan arbetar med olika program för fysisk aktivitet och Sandåkraskolan berättar om sitt arbete med skolidrottsföreningen. Vi ger deltagarna en inblick i sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning. De två skolornas konkreta exempel kan omsättas i praktik på din egen skola.

Kontaktperson: Håkan Jansson, hakan.jansson@stockholm.se

12:00-13:00 Globalt utvecklingsarbete kring en vårdutbildning i Indien

Arrangör: Kungsholmens västra gymnasium

Vi presenterar ett samverkansprojekt mellan oss och Jamia Hamdard University i New Delhi, Indien, som pågått sedan 2013. Erfarenhetsutbyten mellan studenter och lärare syftar till att skapa en vårdutbildning för indiska studenter motsvarande det svenska vård- och omsorgsprogrammet. Att integrera det praktiska kunnandet i de teoretiska studierna har varit centralt i framtagande av form och innehåll i utbildningen. Kopplat till utvecklingsarbetet finns forskningsprojektet Möte mellan kunskapspraktiken i vårdvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.

Kontaktperson: Britta Wikman, britta.wikman@stockholm.se

13:00-13:45 Arbetet med programmet Mentors in Violence Prevention

Arrangör: Johan Skytteskolan, Sjöängsskolan och Älvsjö stadsdelsförvaltning

Johan Skytteskolan, Sjöängsskolan och Älvsjö stadsdelsförvaltning berättar om sitt arbete med utbildningsprogrammet Mentors in Violence Prevention som ingår i det nationella projektet ”En Kommun fri från Våld”. Projektet drivs av organisationen MÄN som tillsammans med medverkande kommuner tagit fram och utvecklat programmet. Under seminariet berättar vi om bakgrunden till vårt samarbete, om hur vi arbetar för att förebygga våld och mobbing tillsammans med eleverna, om värdegrundsarbetet samt om normkritik.

Kontaktperson: Stig Gisslen, stig.gisslen@stockholm.se

13:45-14:30 Filmprojekt som skapar kunskaper och nya kontaktytor

Arrangör: Södra Latins gymnasium

Vi berättar hur vi arbetat med samhälls- och värdegrundsfrågor utifrån digitala och kreativa arbetssätt. Genom ett lustfyllt och lärorikt filmprojekt har det skapats nya kontaktytor mellan elever på Språkintroduktion och Samhällsvetenskapsprogrammet. Genom att arbeta med film har eleverna fått kunskap om diskrimineringslagstiftningen och hur fackföreningar arbetar med diskrimineringsfrågor. Elever har också fått möjlighet att berätta och illustrera viktiga historier som rör vardagliga händelser i skola och arbetsliv.

Kontaktperson: Maria Aspfors, maria.aspfors@stockholm.se

14:30-15:00 När användarnas behov styr utvecklingen

Arrangör: Stockholmskällan

Nya Stockholmskällan är här! Hur vet vi att den nya webbplatsen motsvarar användarnas behov och önskemål? Samhället förändras ständigt och teknikutvecklingen går snabbt. Hur anpassar vi verksamheten för att fortsätta vara relevanta och bidra till ett Stockholm som håller samman? Hur förmedlar vi historia i takt med samtiden? Stockholmskällans redaktör berättar hur ett tekniskt utvecklingsprojekt stärker och utvecklar.

Kontaktperson: Samuel Branting, samuel.branting@stockholm.se

15:00-15:30 Projektet Skolgårdsutveckling – Hur utvecklar vi våra skolgårdar tillsammans med elever

Arrangör: Lokalenheten

Vi belyser skolgårdens betydelse för barns sociala och pedagogiska utveckling. Vi kommer att ta upp hur vi arbetat med kartläggning och bedömningsmall samt hur vi har utformat ett funktionsprogram för skolgårdar. Vi kommer även att prata om hur projektet ska vidareutvecklas. Vidare kommer vi att inspirera och ge exempel på hur man kan involvera barn i frågor och beslut som rör dem.

Kontaktperson: Anni Arnefjord, anni.arnefjord@stockholm.se; Malin Jönsson, malin.eva.jonsson@stockholm.se

15:30-16:30 Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger

Arrangör: Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum

Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger är en utbildning som utgår från lärares egna erfarenheter av att hantera situationer kopplade till normer och inkludering. På kursen får lärare utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger våld och diskriminering i barns och ungdomars liv. Du får erfarenhetsförankrad inspiration att driva ett normkritiskt arbete samt en introduktion till det kostnadsfria metodmaterialet Lås Upp.

Kontaktperson: Anja Norell, anja.norell@mkcentrum.se

Senast uppdaterad 19 april 2017