Nytt skolprogram för Stockholm stads förskolor och skolor

  •  

Skolprogrammet Stockholms stad

Kommunfullmäktige har tagit ett nytt Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten lyfter programmet fram frågor som är särskilt angelägna i Stockholms stads skolor.

Framtagandet av skolprogrammet startade i augusti 2016 och har pågått i workshopar och ett flertal olika forum där förskolebarn, elever, medarbetare, chefer och politiker alla fått säga sitt om hur man vill att stadens skolor ska utvecklas.

Ett stöd i vardagen

Ett stödmaterial är framtaget för att få igång diskussionerna kring skolprogrammet och skolutveckling.

– Ta en stund och jobba med skolprogrammet på en arbetsplatsträff eller annat personalmöte. Passa på att reflektera över de stora frågorna och grunda er i era värderingar och den utveckling ni vill se i era verksamheter, säger Annika Hedås Falk, projektledare för framtagandet av det nya skolprogrammet.

Du som är lärare i Stockholms stad hittar materialet på intranätet (kräver inlogg).

Skolprogrammet ska  fungera som ett stöd i en vardag där många och komplicerade frågor ska rymmas och lösas samtidigt.

– Skolprogrammet påminner om vårt gemensamma uppdrag kring våra barn och elever, från ettårsåldern och fram till att de fyller tjugo. Som medarbetare behöver man vara beredd att arbeta efter de värderingar som framkommer i skolprogrammet. Programmet visar också upp för omvärlden vad stadens förskolor och skolor står för i relation till andra aktörer på skolområdet, säger Annika Hedås Falk.

Läs skolprogrammet i dess helhet som pdf eller i korthet nedan. 

Skolprogrammet i korthet 

I våra förskolor och skolor läggs grunden för en livslång lust att lära och alla vi som arbetar här sätter en ära i att varje dag få bidra till lärande, utveckling och framtidstro i ett Stockholm för alla.

Likvärdig utbildning och hållbar skolutveckling

Alla barn och elever ska få rätt stimulans och stöd och därför fördelas resurserna utifrån allas olika förutsättningar. För att skapa en hållbar skolutveckling utgår vi från varje förskolas och skolas behov.

Alla når sin optimala kunskapspotential

Alla människor är kompetenta, aktiva och kreativa när de får rätt förutsättningar. Vi stimulerar barn och elevers nyfikenhet och lust att lära genom att låta dem uppleva glädjen i att lyckas.

Gemensamma värderingar för trygghet och kunskap

Våra förskolor och skolor är viktiga demokratiska mötesplatser. Vi arbetar systematiskt för att motverka diskriminering och stereotypa könsroller. Varje individs utveckling står i fokus – i undervisning, planering, uppföljning och bemötande.

Samarbete för lärande, utveckling och framtidstro

Stockholms förskolor och skolor är nav för konstruktivt samarbete mellan kollegor, barn och elever och deras vårdnadshavare, men även med andra samhällsaktörer som främjar barn och unga. Synpunkter som framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt, gör att vi kan utveckla verksamheten tillsammans.

Senast uppdaterad 20 februari 2018