Förstelärarnas rikskonferens

  •  
Tid
2015-04-22 08:15 - 16:30
Typ
Karriärvägar, Karriärvägar
Plats
Stockholm
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium

Hittills har drygt 3 000 lärare tagit chansen att som förstelärare arbeta för att förbättra elevernas resultat. Hur har det gått? Nu är det dags att ta del av erfarenheterna och blicka framåt.

Förstelärarnas rikskonferens är forumet för dig som är eller ska bli förstelärare. Här utbyter vi erfarenheter och diskuterar uppdragets utmaningar. Att leda lärares lärande så att det leder till skolutveckling kräver strategisk kunskap och effektiva verktyg. Det får du av konferensens föreläsare och processledare. Du utvecklas i rollen som förstelärare och blir bättre rustad att leda kollegors lärande – en central förutsättning för skolutveckling.

08.15
Registrering
Kaffe/te med smörgås

09.00
Välkommen!

09.10
Vem är och vad gör försteläraren?
Peter Östlund, undervisningsråd på Skolverket och ansvarig för rapporten ”Vem är försteläraren?”
Antalet förstelärare i Sverige kan öka till 14 000 under detta läsår. Peter Östlund presenterar riktlinjerna för uppdraget, men hans huvudfokus ligger på att visa hur tankarna bakom karriärreformen har omsatts i praktiken. Vilka blir förstelärare och hur ser förutsättningarna för dem ut? Vad gör förstelärarna hos olika huvudmän? Han diskuterar även vilken betydelse deras arbete har för elevernas lärande och måluppfyllelse på längre sikt.

10.10
Paus med kaffe/te

10.30
Förstelärare ser olika på sitt uppdrag
– det får konsekvenser för om och hur skolutveckling sker Katina Thelin, fil dr i pedagogiskt arbete med inriktning mot skolutveckling vid Karlstads universitet. Föreläser i Stockholm Förebild, ämnes- och metodutvecklare eller ledare av skolans gemensamma ut­vecklingsarbete? I sin aktuella forskning kan Katina Thelin konstatera att förstelärare uppfattar sitt uppdrag på olika sätt beroende på hur det har formulerats. Synen på uppdraget påverkar relationen till kollegorna. Katina kopplar även ihop denna variation med synen på skolutveckling och den kanske viktigaste frågan: vad betyder variationen för karriärreformens potential att förbättra elevers lärande och måluppfyllelse?

Skolförbättring i praktiken – vägledning för förstelärare
Ulf Blossing, docent i pedagogik med en stark bloggröst. Föreläser i Göteborg
De flesta är överens om att förstelärare ska leda och driva utvecklingsarbete som leder till förbättrade elevresultat. Detta kan göras på många olika sätt. Vilka processer är det som faktiskt leder till skolförbättring? Vad innebär det att leda dessa processer? Ulf Blossing diskuterar frågorna utifrån egen forskning och hur dess resultat omsätts i praktiken.

11.30
Ta och fyll rollen som förstelärare!
Per-Johan Alnehill och Fredrik Berg, förstelärare, utbildningskonsulter och processledare
Förstelärare ska bidra till att förbättra elevernas måluppfyllelse. Per-Johan
Alnehill och Fredrik Berg ger utifrån egna och andras erfarenheter en perspektivrik bild av vad uppdraget som förstelärare kan innebära i relation till skolans pedagogiska utveckling. Och hur det kan påverka kollegiala relationer.

De öppnar upp inför eftermiddagens tre delar som består av en interaktion mellan kortare föreläsningspass och längre processinriktade pass. Syftet är att du tillsammans med andra deltagare ska konstruera ny kunskap och förståelse utifrån ett antal vanliga dilemman för förstelärare.

12.30
Lunch

13.45
Del 1: Vardagen som förstelärare
– Definiera rollen och integrera den i skolutvecklingen
• Definiera och få bekräftelse på rollen som förstelärare.
• Min egen attityd till rollen.
• Hur kan hela arbetsdagen präglas av uppdraget?
• Hur blir jag en viktig del av skolans pedagogiska utveckling?

Del 2: Den skickliga läraren
– Synliggör begreppet skicklighet och visa hur det kan användas skolutvecklande inom kollegiet
• Vad innebär det att vara skicklig som lärare?
• Hur får jag bekräftelse på denna skicklighet?
• Metoder för att definiera vad som är kvalitet i lärarskapet på din skola.

Del 3: Få andra att växa
– Led skolans pedagogiska utveckling så att elevresultaten förbättras
• Strategier och metoder för att hjälpa kollegorna att växa som lärare.
• Hur kan jag bidra till att skapa en skola med en stark kultur av pedagogiska samtal och tilltro till den egna förmågan?

16.30
Avslutning

Målgrupp för händelsen

Förstelärare, lektorer och skolledare i grund- och gymnasieskola

Kostnad

2900kr exkl moms

Anmälan

Här anmäler du dig!

Kontakt

Monica Franc
08-737 68 15
monica.franc@lararfortbildning.se