Förstelärarnas rikskonferens 2017 Extratillfälle

  •  
Tid
2017-05-19
Typ
Kollegialt lärande
Plats
Essinge konferenscenter
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Arrangör
Lärarfortbildning AB

Leda kollegialt lärande genom utvecklande samtal

Elevernas resultat blir bättre när lärare samarbetar. Det är forskare överens om. Kollegialt lärande är samlingsbegreppet för metoder, modeller och förhållningssätt som hjälper oss att utveckla vårt yrkeskunnande. Dialogen mellan oss lärare är A och O för att få det att fungera. Allt från coachande samtal på individuell nivå till att uppmuntra utvecklande processer och tydliggöra förväntningar. Utmaningen för oss förstelärare är att ta vara på de kunskaper och erfarenheter vi har tillsammans för att skapa gemensamma resurser för utveckling.

Välkommen till Förstelärarnas rikskonferens 2017. Årets program är tydligt forskningsbaserat och ger dig chansen att utveckla kunskaper och färdigheter i att leda kollegialt lärande genom utvecklande samtal.

PROGRAM
08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås

09.00
Välkommen
Projektledaren Michael Karlsson hälsar välkommen och processledarna Annica Gärdin och Josefine Rejler tar vid.

09.15
Pass 1
Hur kan vi genom ett coachande förhållningssätt stötta kollegor?
Många förstelärare har i sitt uppdrag att stötta kollegor. Rikskonferensens första pass ägnas åt coachande förhållningssätt med fokus på individuella samtal. Hur formulerar vi effektiva frågor som hjälper lärare att komma vidare i sin undervisning och gå från tanke till handling?
Annica Gärdin och Josefine Rejler varvar föreläsning med övningar. De använder sig av egna erfarenheter av coachning och handledning och utgår från vad Hans Birnik, Susann Gjerde och John Whitman har skrivit inom området.

10.45
Paus

11.15
Gästföreläsning
Hur påverkar våra förväntningar kollegiala samtal och i förlängningen elevers resultat?
Jesper Ersgård, författare och utbildare för Lärarfortbildning AB
Förstelärare har stora möjligheter att påverka det kollegiala lärandet genom att uppmuntra utvecklande processer. I grunden handlar det om vilka förväntningar vi har på varandra. Gästföreläsningen fokuserar på:

• Kunskaper, förmågor, prestationer och intelligens – hur ser vi på oss själva, varandra och eleverna?
• Redskap för att skapa stödjande förväntningar i kollegiala samtal.

Jesper Ersgård gästföreläser om hur kunskap om förväntningarnas makt kan frigöra potentialen hos dig själv, kollegor och elever. Han utgår från Carol S Dweck och andra forskare inom området.

12.30
Lunch

13.30
Pass 2
Hur kan lärare bli resurser åt varandra?
Många förstelärare arbetar med att skapa effektiva lärandemiljöer för kollegor. Hur tar vi tillvara på den resurs som våra kollegors kunskaper och erfarenheter utgör? På rikskonferensens andra pass delar Annica Gärdin och Josefine Rejler med sig av erfarenheter från Läslyftet, Matematiklyftet och Teacher Learning Communities och utgår bland annat från forskarna Lill Langelotz och Dylan Wiliam. Deltagarna får prova en gruppsamtalsmodell för att lösa vardagliga dilemman.

14.45
Kaffe/te med kaka

15.15
Pass 3
Hur kan kollegial auskultation leda till skolutveckling?
Att utveckla sin och andras undervisning tillsammans med kollegor är en komplex uppgift. Varför ska vi auskultera? Utifrån vems behov? På rikskonferensens tredje pass fokuserar vi på olika modeller och erfarenheter av auskultation och hur vi kan förbereda, genomföra och följa upp dessa. Annica Gärdin och Josefine Rejler föreläser och reflekterar utifrån erfarenheter av Lesson Study, Visible Thinking och Helen Timperleys forskning.

15.45
Pass 4
Hur kan gruppers utveckling kopplas till elevers resultat?
Alla har vi erfarenheter av att vara i en grupp. Gott kollegialt lärande förutsätter en fungerande grupp. Vilka faser genomgår en grupp och vad kräver de olika faserna av sin ledare? Fokus ligger på hur ett lärarlags utvecklingsfas påverkar elevers resultat. Annica Gärdin och Josefine Rejler föreläser utifrån Susan A Wheelans forskning och leder en reflektionsövning.

16.20 Avslutning

Målgrupp för händelsen

Pedagoger verksamma i Stockholmsområdet
Pedagoger anställda i Stockholms stad
Förstelärare

Kostnad

3 500 kr

Anmälan

Anmäl dig här. 

Kontakt

Michael Karlsson
08 - 737 66 96
michael.karlsson@lararfortbildning.se