Här är framtidens lärare

  •  

Framtidens skola behöver lärare i nya yrkesroller. Det visar en stor studie som Kairos Future gjort. Istället för att göra allt, pekar studien mot att lärarrollen går mot en specialicering där dagens yrkesroll delas upp i fem nya.

– Redan idag är lärarrollen komplex, och omvärldens krav  tenderar att öka snarare än minska. Den här studien visar möjligheterna till hur lärare och lärandet kan möta dessa krav, säger Thomas Fürth, forskningsledare vid Kairos Future.

Det handlar om en accelererande teknikutveckling, neurovetenskapliga framsteg, näringslivets internationalisering, omställning från kortsiktig ekonomi till långsiktig hållbarhet, tankekraft som ny konkurrensfaktor och en tuffare offentlig ekonomi, menar Thomas Fürth.

Fem nya lärarroller

Vilka krav ställer då omvärlden på läraryrket i framtiden? Vad innebär det för lärandet och läraryrket? Hur ser lärarna själva på sin status och sin kompetens? Det är några frågor som Kairos Future försökt besvara i studien ”Lärare och lärandet 2031” där de undersökt lärarens roll, deras syn på sig själva och sitt yrke, i dag och mot 2031.

I studien framträder fem nya yrkesroller som mycket sannolik framtid för läraryrket. Det är:

  • ämnestränaren – en utmanare och coach,
  • ämnesledaren – en ämnesspecialist och pedagogisk ledare,
  • superinspiratören – med vass förmåga att entusiasmera och inspirera,
  • mentorn – en som stöder och överblickar elevens hela lärprocess
  • metodutvecklaren – en specialist som tillhandahåller nya digitala metoder och verktyg för inlärning.

It en naturlig del av pedagogiken

En konsekvens av specialiseringen innebär att undervisningen måste förändras. Lärprocesser genomförs av ett väl sammansatt team, där it är en naturlig del av pedagogiken.

– Lärandets verktyg är fortfarande mycket traditionella. Vi behöver ett lärande i takt med tiden och som möter framtidens krav och förväntningar på skolan. Det innebär bland annat att hitta vägen till ett lärande som ligger i gränslandet mellan pedagogik, IT och neurovetenskap, säger Göran Krafft, projektledare vid Kairos Future.

I studiens som handlar om lärares kompetens och status framgår att endast 5 procent av lärarna i grundskola och gymnasium anser att lärare är en yrkesgrupp med hög status i Sverige. Samtidigt anser 95 procent av lärarna att de är mycket kompetenta lärare, medan endast 46 procent av allmänheten uppfattar lärarkåren som kompetent.

Lärarnas egna röster saknas i debatten

Kontrasten mellan lärarnas syn på sin egen kompetens och vad de tror att andra tror om dem är som natt och dag. Samtidigt anser bara 1 av 3 lärare att de själva främst har makten att förändra sin situation.

– Många har synpunkter om skolan och lärarna. Men jag saknar lärarnas egna röster i debatten. De måste lyfta fram allt det positiva de gör, säger Göran Krafft.

Om studien

Studien bygger på resultat från en uppsättning metoder. Dels en förstudie som diskuterats med medlemmar i Kairos Futures framtidsnätverk Kairos Future Club. Dels ett expertseminarium med forskare och andra experter inom olika områden vars hypoteser och slutsatser testades i workshops med lärare. Dessutom genomfördes en enkätundersökning till lärare, lärarstudenter, rektorer, förvaltningschefer och gymnasieelever med totalt 3 240 respondenter. 722 respondenter från ett allmänhetsurval besvarade i en tidigare enkätundersökning frågor om lärares ställning och kompetens. Studiens slutsatser baseras på den samlade bilden av dessa metoder.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 30 januari 2019