Om Kulan

  •  

Kultur i förskolan och skolan

På Kulan finns det ett brett kulturutbud, skapande aktiviteter och inspirerande exempel riktat till förskolan och skolan. Kulan anordnar även fysiska möten för att fördjupa erfarenhetsutbytet mellan kulturlivet och förskolan och skolan. På så sätt kan  Kulan bidra till en ökad måluppfyllelse i enlighet med förskolans och skolans läroplaner.

Målet är att alla barn och unga i Stockholms förskolor och skolor har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande. Att kultur och estetik är en integrerad del av lärandet. Det bidrar till att kunskapsmålen i högre grad kan nås. En stor del av Kulan på webben erbjuder ett mångfacetterat kulturutbud och resurser för skapande.

Kulan har en referensgrupp som kvalitetsgranskar utbudet både utifrån hög konstnärlig kvalitet men också utifrån kompetensen att jobba tillsammans med förskola/skola. Här finns råd för den som vill jobba med en särskild konstform. Goda exempel inom Skapande skola har ett särskilt utrymme på Kulan.

Kulanpremien

På Kulan finns också Kulanpremien. Det är den så kallade subventionen som har bytt namn. Kulanpremien är genvägen till utvalda kulturupplevelser för barn och unga och är värd 50 kronor per barn och tillfälle. Den är genvägen till utvalda kulturupplevelser för barn och unga.

Utbildningsförvaltning och kulturförvaltning tillsammans

Det är utbildningsförvaltningen som tillsammans med kulturförvaltningen ansvarar för Kulan. Utbildningsförvaltningen har det övergripande samordningsansvaret. Kulans startsida är på utbildningsförvaltningens webbplats Pedagog Stockholm. Pedagog Stockholm är en plattform för lärare och förskollärare med det senaste inom alla ämnesområden. Där erbjuds pedagogiska redskap liksom aktuell forskning. Kulans placering på Pedagog Stockholm gör det lättare för förskolorna och skolorna att nå professionell kultur och kulturlivet får ännu en kontaktyta gentemot förskolan och skolan.

Kulturdirekt har i uppdrag av staden att driva Kulans utbudssidor. Kulturdirekt är en medlemsförening där Stockholms fria kulturliv ingår och har som sitt primära syfte att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter.

Kulturproducenterna lägger upp sitt material på Kulan via Kulturdirekt som även har i uppdrag att ha en stödjande roll vad gäller text och bild.

Kulturuppdraget

Uppdraget att arbeta med kultur i förskolan och skolan har sin grund i ett antal styrdokument. På nationell nivå finns läroplaner och ämnesplaner men även nationella kulturpolitiska mål och FN:s barnkonvention. Även kommunfullmäktige i Stockholms stad har formulerat tydliga mål för förskolans och skolans kulturarbete i form av stadens Förskoleplan, Skolplan och Kultur i ögonhöjd – stadens barn- och ungdomskulturprogram.

Kreativitet och skapande

Att arbeta med kultur och skapande verksamhet i förskolan och skolan stärker barnens kreativa förmågor och är en viktig komponent för att utveckla barn och unga till självständiga och reflekterande individer. Det bidrar även till att kunskapsmålen nås i högre grad. Genom att lära känna sitt eget och andras kulturarv stärks förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Genom en strukturerad samverkan mellan förskolan/skolan och kulturen finns en unik möjlighet för Stockholm att säkra barns och ungdomars rätt till kulturell delaktighet och eget skapande.

Kontakt

Senast uppdaterad 27 januari 2016