Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

331 dokument matchar dina val

"Det känns bara som ett ´wow´ - det går så bra!"

Filtyp
Adobe Reader 1015kB
Beskrivning
Resultatmätning i skola för elever i behov av särskilt stöd.

Vad händer när eleven bestämmer sig för att studera och hur beskriver eleven det?
Hur skulle man kunna resultatmäta det ögonblicket när personal, elever och föräldrar anger att ”allt känns bra” och således hitta indikatorer på framgång hos enskild elev?

En skola måste skapa förutsättningar för att vändprocesser ska kunna uppstå. Med hjälp av kvalificerade indikatorer går det att resultatmäta just det ögonblicket när allt känns bra. Huruvida dessa går att jämföra med varandra är inte givet. För att kunna hitta indikatorer och eventuellt jämföra elever behöver intervjuer göras och analyseras. Det svåra är att utvärdera dessa.
Författare
Magnus Karnefors
Publiceringsår
2009
Årskurser
7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Bedömning och betyg, Elever i behov av särskilt stöd, Organisation och ledarskap
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

"Det var väl bra!" Hur du utvecklar dina elever i att kunna ge och ta emot respons

Filtyp
Adobe Reader 818kB
Beskrivning
Min studie handlar om att lära eleverna att kunna ge och ta emot respons genom kamratbedömning. Jag ville ta reda på om eleverna kunde ge och ta emot både positiv och utvecklande respons och huruvida det hade någon effekt på deras lärande och resultat.

Vi utformade gemensamt en checklista och en bedömningsmatris som vi arbetade med. Resultatet visade på att alla elever klarade av att ge bra positiv och utvecklande respons efter mycket träning. Eleverna klarade även av att efter sin egen förmåga ta emot respons på ett sådant sätt att de utvecklade sina texter och därmed förbättrade sina resultat.

Resultatet visade även på att svagpresterande elever hade svårare att tyda bedömningsmatrisen och checklistan medan de osäkra eleverna hade svårt att ge utvecklande respons.
Författare
Åsa Forssén
Publiceringsår
2012
Årskurser
6
Områden
Betyg och bedömning, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

"Ska vi prata bok?”

Filtyp
Adobe Reader 195kB
Beskrivning
Om en språkutvecklande aktivitet på en flerspråkig förskoleavdelning och hur högläsning och boksamtal i mindre grupp gynnar utvecklingen av tvåspråkiga barns språkkompetens i svenska,deras andra språk.
Högläsning och boksamtal är betydelsefulla inslag i språksocialisationen och är båda beroende av omgivningens kulturella mönster för språk- och litteracitets-praxis. Med hjälp av sex strategier aktiverades barnen och lockades till att bli medskapare och medkonstruktörer av texter. Valet av strategin resulterade i olika variationer av barnens respons som kunde vara verbal eller icke verbal.
Författare
Anamarija Todorov
Publiceringsår
2009
Årskurser
0 (Förskola)
Områden
Förskola, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

"Visst var väl jag MVG idag…?"

Filtyp
Adobe Reader 980kB
Beskrivning
Av tradition har ämnet idrott och hälsa förknippats med rekreation och lek mer än lärande. Följden har ofta blivit att lärare i idrott och hälsa ställts inför dilemmat att tillgodose förväntningarna på ämnet som ”roligt” och att samtidigt skapa ett innehåll som rimmar med styrdokumenten. Ämnet lider också av en sorts legitimitetskris – är ämnet till för att eleverna ska ha roligt och tillfredsställa sitt rörelsebehov för att kunna ”sitta still” i klassrummet eller bör vi föra fram ett tydligt kunskapsobjekt i ämnet?

Se även "Reflekterande arbetssätt i idrott och hälsa- bildspel" samt bedömningsmatrisen i dokumentet "Vad ska eleverna lära sig i ämnet idrott och hälsa?"
Författare
Andreas Jacobsson
Publiceringsår
2010
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Betyg och bedömning, Inspirationsplatser, Praktiskt estetiska ämnen
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

”Jag måste ha ett MVG” - bildspel

Filtyp
Adobe Reader 261kB
Beskrivning
Lärarna på Åsö vuxengymnasium har kontinuerligt diskuterat sina examinationsformer och utvecklat sitt samarbete kring bedömning och betygsättning. På Åsö Vuxengymnsium sambedömer lärarna elevproduktioner inom ämnet och de har även ambitionen att diskutera kravnivåer över ämnesgränserna.

I svenska och svenska 2 har lärarna vid Åsö Vuxengymnasium arbetat fram kriterie-beskrivningar för olika moment, exempelvis argumentation och skönlitteratur.
Författare
Margareta Lewis, Airi Lindberg & Birgitta Wennerström
Publiceringsår
2010
Årskurser
Vuxenutbildning
Områden
Betyg och bedömning, Inspirationsplatser, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

”Skall jag ta ansvar för något jag köper?”

Filtyp
Adobe Reader 654kB
Beskrivning
En studie om ansvar, delat ledarskap och samarbete för modersmålsundervisning i Stockholms stad.

Enligt grundskoleförordningen har elever med annat modersmål än svenska, rätt att studera sitt modersmål som ett frivilligt ämne. I Stockholms stad organiseras denna verksamhet genom en separat enhet, Språkcentrum inom stadens utbildningsförvaltning.

Språkcentrum har anställda modersmålslärare och tillhandahåller mot beställning deras kompetens till stadens skolor, kommunala och fristående. Språkcentrum är en helt intäktsfinansierad verksamhet. Det är rektor på den enskilda skolan som har ansvar för att dessa elever får möjlighet ta del av sin rätt.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika aktörer med ansvar för denna verksamhet uppfattar sitt eget och andras ansvartagande och ledarskap samt hur samverkan aktörerna emellan fungerar.

Vi har kommit fram till att det inte finns några gemensamma och entydiga svar när det gäller såväl samverkan som ansvarstagande och ledarskap. Den enda gemensamma syn som framkommit är den, att Språkcentrum står för och skall utöva personalansvar gentemot modersmålslärarna.

Vår studie pekar antydningsvis mot att såväl nationella som kommunala riktlinjer är otydliga och att dessa är öppna för flera tolkningsmöjligheter. Skolledarna hamnar då i olika dilemman som beror på struktur, roller, värderingar och olika särintressen när det gäller ansvarfördelning, ledning och samverkan.
Författare
Renée Schlegel och Terhi Bisander
Publiceringsår
2010
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Språkutveckling
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

2B to be två bibliotek

Filtyp
Adobe Reader 605kB
Beskrivning
Förstudie av hur utveckling av barn- och skolbiblioteksverksamheten i Stockholm skulle kunna drivas i nära samarbete mellan skolbiblioteken och stadsdelsbiblioteken.
Författare
Johanna Hansson
Publiceringsår
2004
Årskurser
0 (F, förskoleklass)
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar, Rapporter och forskningsöversikter

Active Board ett förändringsverktyg

Filtyp
Adobe Reader 76kB
Beskrivning
Rapporten är en dokumentation av kompetensutvecklingsprojekt i lärarstilar där införandet av ACTIVboard i undervisningen har en central roll.
Författare
Heidi Hård af Segerstad
Publiceringsår
2006
Årskurser
7, 8, 9, Gymnasium
Områden
IT i undervisningen
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation, Projektbeskrivningar

Arbetshäfte i idrott och hälsa

Filtyp
Adobe Reader 106kB
Beskrivning
Med dessa frågor som bakgrund inledde Sturebyskolan sitt arbetssätt i idrott och hälsa 2007. Lärarna arbetar nu med ett arbetshäfte i IdH som de även använder som kursplan. Arbetshäftet i kombination med en bedömningsmatris ger lärarna en större bedömningsöverensstämmelse och en kontinuerlig didaktisk diskussion på skolan.

Vinsterna med Arbetshäftet och matrisen är bland annat ett tydligare kunskapsobjekt lärare och elever. De reflekterande uppgifterna ger ett kunskapsskapande mer än ett förmedlande av absoluta sanningar!

Se även bedömningsmatrisen i "Vad ska eleverna lära sig i ämnet idrott och hälsa?" och bildspelet "Reflekterande arbetssätt i idrott och hälsa -bildspel"
Författare
Sturebyskolan
Publiceringsår
2010
Årskurser
7, 8, 9
Områden
Betyg och bedömning, Inspirationsplatser, Praktiskt estetiska ämnen
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Arbetslag GRM inriktning Omvårdnadsprogrammet

Filtyp
Adobe Reader 68kB
Beskrivning
På Ross Tensta Gymnasium arbetar man integrerat. Den stora fördelen är att eleverna får ett bättre sammanhang mellan ämnena och en kontinuitet i samarbetet med oss lärare. Eleverna känner sig mer delaktiga och får en fördjupad känsla för programmets innehåll och mål. Arbetssättet har gjort att eleverna har blivit mer ansvarstagande och börjar kunna göra tidsplaneringar. Grupparbetet leder också till en träning inför de kommande APU perioderna då arbetet inom vård- och omsorg bygger på lagarbete.

Se även tillhörande pedagogisk dokumentation ”Ämnesintegration på Ross Tensta Gymnasium”, och bildspelen ”Ett integrerat projekt- bildspel” samt Ämnesintegration på Ross Tensta Gymnasium – bildspel”
Författare
Ross Tensta Gymnasium
Publiceringsår
2010
Årskurser
Gymnasium
Områden
Inspirationsplatser, Praktiskt estetiska ämnen
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

12345...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 331 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val