Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

9 dokument matchar dina val

Kompositionen av en vetenskaplig artikel - en metatext om innehåll och form

Filtyp
Adobe Reader 463kB
Beskrivning
Hur skriver man en vetenskaplig artikel och varför ser den ut som den gör? Dessa frågor besvarar Jakob Gyllenpalm i sin utvecklingsartikel om formen för en vetenskaplig artikel inom utbildningsvetenskap.

Jakob Gyllenpalm är universitetslektor och arbetar på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

I texten finns det även lite tips kring hur man kan arbeta fram en röd tråd i en sådan text - kommunikativa knep i vetenskapligt skrivande kan man säga. Både högt och lågt.
Författare
Jakob Gyllenpalm
Publiceringsår
2016
Årskurser
-
Områden
FOU i Stockholm, FOU-projekt, Utvecklingsartiklar
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Performansanalys - en enklare form och metod i praktiken

Filtyp
Adobe Reader 367kB
Beskrivning
Syftet med denna studie var att undersöka styrkor samt utvecklingsområden i det fria skrivandet hos Alviksskolans hörselklasselever. Detta har skett genom en
performansanalysstudie i årskurserna 3, 4, 5, 6, 7 och 9 i Alviksskolans hörselklasser. I årkurserna 3, 6 och 9 har de skriftliga delarna i de nationella proven svenska/svenska som andraspråk analyserats och i övriga årskurser har eleverna fått i uppdrag att skriva en fri berättelse. En performansanalys är en språkutvecklingsanalys som används för att bedöma hur långt en elev har kommit i sin språkliga utveckling gällande främst skriftspråket. I en performansanalys markeras olika språkliga kategorier som till exempel ordklasser, nominalfraser och verbfraser.

Mina frågeställningar utgick ifrån att se om jag kunde se ett mönster ifråga om
prepositioner, partiklar, artiklar och ändelseböjningar samt hur det generella skrivandet utvecklas. Hur handskas eleverna med verbfraser och subjunktioner? Hur börjar de sina meningar? Hur målar de med språket - det vill säga hur använder de ett bildspråk - hur frekvent är beskrivandet?

Jag ville även finna en enkel modell som kunde bli användbar för svensklärare. En
metod som på ett enkelt sätt förstås av eleverna och att de utifrån denna form/metod själva lättare kunde se och analysera sitt skrivande. Jag provade en metod som jag kallar för färgmarkeringsmetoden, där jag använde överstrykningspennor med olika färger. Detta var en snabb och effektiv metod där jag snabbt kunde ta del av elevernas styrkor och förmågor. Det var också en metod som eleverna lätt kunde ta del av.

Vilka slutsatser kan jag nu dra av denna performansstudie? Den första slutsatsen är att jag ser effekt av att Alviksskolans elever med hörselnedsättning tränas i att lära sig att använda de svårhörbara artiklarna, partiklarna, ändelserna och prepositionerna på ett språkligt korrekt sätt. Elevernas styrkor i skrivprocessen är på individnivå olika, men det märks generellt i texterna när elevgrupper har arbetat med att arbeta med till exempel tempus, beskrivningar och styckesindelning. Däremot ser jag som utvecklingsområde att eleverna behöver få träning i att variera inledningen av en mening samt lära sig använda
fler varierade bindeord såsom subjunktioner. De behöver också skapa ett större ordförråd av verbfraser.
Författare
Maud Westbom
Publiceringsår
2014
Årskurser
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Svenska
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Tala är silver dela är guld

Filtyp
Adobe Reader 900kB
Beskrivning
Hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan.

Är det möjligt att bedöma den muntliga förmågan mer likvärdigt? Det är en av huvudfrågorna jag ställde mig för att komma fram till vad mitt utvecklingsarbete skulle handla om. Kan ett formativt arbetssätt vara den möjliga vägen var en annan.

Jag har under ett år deltagit i en cirkel i utbildningsförvaltningens regi som fick mig att börja fundera på att konkretisera mina idéer kring betyg och bedömning. Med stöd från gruppen och litteratur prövade jag idéer i praktiken, i klassrummet. Jag ville göra en film med olika boksamtal dramatiserade på olika betygsnivåer som skulle användas som underlag för diskussioner om elevers prestationer. Filmen skulle kunna göra det möjligt att bedöma den muntliga förmågan mer likvärdigt.

Jag använde mina två niondeklassare som jag undervisade för tillfället. Det var en utmaning rent didaktiskt men vi gjorde en film tillsammans som innehåller boksamtal på olika kunskapsnivåer från F-A. Varje grupp, som representerade ett visst betyg, genomförde ett tolkningsarbete av kunskapskraven i Lgr 11 för att hitta de kvaliteter som ett samtal ska innehålla. Resultaten av de dramatiserade boksamtalen blev representativa för respektive betygsnivå och de fick kunskap om begreppens innebörd på de olika kunskapsnivåerna men framför allt visade eleverna att de kunde använda sig av kunskaperna i praktiken.

Jag lyckades skapa ett användbart material för lärare men jag la också grunden till hur man skulle kunna arbeta formativt med elever för att de i större utsträckning ska kunna förstå de nya kunskapsnivåerna.
Författare
Marie Bergman
Publiceringsår
2013
Årskurser
9
Områden
Bedömning och betyg
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Är Bordurien en diktatur eller en demokrati?

Filtyp
Adobe Reader 446kB
Beskrivning
En lesson study i sammhällskunskap om värdet av pressfrihet

Elever i Sverige har höga kunskaper men lågt engagemang i demokrati enligt internationella undersökningar (Skolverket, 2012). Vi ville konstruera en lektion som fördjupade elevernas förståelse av demokrati som ett värde (pressfrihet, mötesfrihet, religionsfrihet). I vårt arbete avgränsade vi oss till begreppet pressfrihet.

Syftet var att undersöka om det gick att fördjupa elevernas förståelse av begreppet demokrati genom att låta eleverna delta i ett rollspel om pressfrihet. Som metod valde vi en så kallad Lesson Study. Under lektionen fick eleverna ikläda sig rollen som journalist i det fiktiva landet Bordurien. För halva klassen var Bordurien en demokrati, för andra halvan en diktatur. Uppgiften var att i grupper välja ut nyheter som skulle publiceras i landets tidning.
Författare
Åsa Colliander Celik, Therese Juthberg
Publiceringsår
2012
Årskurser
8, 9, Gymnasium
Områden
Samhällskunskap
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

"Det var väl bra!" Hur du utvecklar dina elever i att kunna ge och ta emot respons

Filtyp
Adobe Reader 818kB
Beskrivning
Min studie handlar om att lära eleverna att kunna ge och ta emot respons genom kamratbedömning. Jag ville ta reda på om eleverna kunde ge och ta emot både positiv och utvecklande respons och huruvida det hade någon effekt på deras lärande och resultat.

Vi utformade gemensamt en checklista och en bedömningsmatris som vi arbetade med. Resultatet visade på att alla elever klarade av att ge bra positiv och utvecklande respons efter mycket träning. Eleverna klarade även av att efter sin egen förmåga ta emot respons på ett sådant sätt att de utvecklade sina texter och därmed förbättrade sina resultat.

Resultatet visade även på att svagpresterande elever hade svårare att tyda bedömningsmatrisen och checklistan medan de osäkra eleverna hade svårt att ge utvecklande respons.
Författare
Åsa Forssén
Publiceringsår
2012
Årskurser
6
Områden
Betyg och bedömning, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Hela barnet hela dagen, utvecklingsartikel

Filtyp
Adobe Reader 402kB
Beskrivning
Vår samverkan mellan skola och fritids är en del av Alviksskolans vision om en bra start på livet för våra elever. Visionen utgår från grundtanken om att ett team pedagoger ansvarar för en grupp barns lärande och utveckling hela dagen.

Som team ansvarar vi för att skapa trygga lärmiljöer för våra barn där alla känner sig delaktiga och där samtliga pedagoger i teamet, med sina olika yrkeskompetenser, har ett gemensamt ansvar för att arbeta mot samma mål. Genom att vi gemensamt tolkar vårt uppdrag utifrån rådande styrdokument för skola och fritids är vår målsättning att barnens kunskapsutveckling ska ske i ett sammanhang med en röd tråd mellan fritids och skola.

I vårt arbete med barnen arbetar vi över läsåret tematiskt med ett utvalt författarskap där författaren och barnens egna berättelser är kunskapskällor och verktyg för barnens lärande. För att möjliggöra ett systematiskt arbete kring våra barns lärande anser vi att det krävs att vi har en gemensam samsyn. Vi tolkar därför genom reflekterande samtal gemensamt barnens lärandemål i vårt arbetslag.
Författare
Emma Ederyd i samverkan med Johanna Fredman, Ru Hedefalk och Maria Johansson
Publiceringsår
2010
Årskurser
0 (F, förskoleklass), 1, 2, 3
Områden
Föräldrasamverkan, Trygghet, studiero och elevhälsa, Övrigt
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Tyska i mångkulturella grupper, utvecklingsartikel

Filtyp
Adobe Reader 349kB
Beskrivning
Syftet med den här artikeln är att berätta om hur språkundervisning kan varieras och individanpassas. Jag vill att vi lärare ska observera oss själva i samspelet med eleverna och känna lust till att förändra arbetssätten så att eleverna ska vilja använda sin optimala förmåga i språkundervisningen. Arbetet visar att språkinlärning kräver aktiva studier, men att det inte behöver vara tråkigt att arbeta med detta skolarbete. Det framgår av många utvärderingar i mina grupper att tyska är roligt. Min förhoppning är att fler elever ska känna sig sedda i skolan, att ingen ska känna sig kränkt av lärarnas bedömningar och att vi lär oss kommunicera bättre med varandra. Att tala begriplig tyska är viktigare än korrekt grammatik och stavning.

Anette Malmsten är adjunkt i tyska/engelska och arbetar idag som språklärare i
Rågsvedsskolan, Stockholm.
E-post: anette.malmsten@stockholm.se
Författare
Anette malmsten
Publiceringsår
2010
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Moderna språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Scienceklubbar- NO utanför skoltid i åk 4 och 5, utvecklingsartikel

Filtyp
Adobe Reader 667kB
Beskrivning
Under läsåret 2009/2010 har 34 elever i åk 4 och 5 på Östermalmsskolan deltagit i projektet Science-klubb med stöd från Utbildningsförvaltningen i Stockholm. I den här artikeln beskriver jag arbetet med de olika Science-klubbarna, som haft det övergripande syftet att öka intresset för NO. Genom att analysera elevsvar från enkätfrågor om intresse till NO är min bedömning att elevunderlaget är för litet för att kunna dra några generella slutsatser om elevernas attityd till NO, men det kan heller inte uteslutas att eleverna som deltagit har bibehållit/förstärkt sitt intresse för NO. Relevansen för artikeln anser jag främst ligger i redogörelsen av erfarenheterna från frivillig NO utanför skoltid, vilket är en undervisningsform som inte tidigare har beskrivits i Sverige.
Författare
Anders Uddbom
Publiceringsår
2010
Årskurser
4, 5, 6
Områden
Naturvetenskap och teknik
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Tryggholmen, utvecklingsartikel

Filtyp
Adobe Reader 134kB
Beskrivning
Den här utvecklingsartikeln beskriver ett arbetsområde där eleverna i en åttondeklass för första gången arbetar med att skapa egna kortfilmer och den försöker fånga dels mina och men också deras erfarenheter av detta arbetssätt.

Vill du också skriva en utvecklingsartikel och bli publicerad på Pedagog Stockholm? Mejla: forskningsinfo@utbildning.stockholm.se

För mer information om publikation av utvecklingsartiklar se: www.pedagogstockholm.se/fou
Författare
Lars Santelius
Publiceringsår
2010
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Forskning och utveckling, Inspirationsplatser, IT i undervisningen, Kultur i skolan, Samhällsorienterade ämnen
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 9 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val