Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

327 dokument matchar dina val

Spår av explicit undervisning i elevtexter och tankar om skrivande

Filtyp
Adobe Reader 261kB
Beskrivning
Syftet med min studie är att undersöka om undervisningen utifrån genrepedagogik ger effekt på elevernas skrivande och i deras reflektioner om sitt skrivande. I min uppsats lägger jag fokus på den explicita skrivundervisningen, vilket innebär att jag söker efter spår av den explicita undervisningen i elevernas texter och i deras reflektioner över sina texter. Den explicita skrivundervisningen innebär att läraren undervisar aktivt om textens kontext, syfte, övergripande struktur, ämnesspecifika ord och språkliga drag, samtidigt som lärandet av ämnesområdet pågår.
Författare
Mia Askelöf
Publiceringsår
2011
Årskurser
7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Reflekterande läsning i svenska- gensvarets påverkan på elevens lärprocess

Filtyp
Adobe Reader 568kB
Beskrivning
Detta utvecklingsarbete har utgångspunkt i hur pedagogens och andra elevers gensvar kan påverka lärprocessen vid elevens reflekterande läsning. Startpunkten var den frustration jag upplevde i att inte kunna ge varje elev det gensvar som kunde hjälpa dem framåt i kunskapsutvecklingen. Jag tyckte det var svårt att hinna med att ge gensvar till alla elever och att kunna formulera det så att jag kunde nå fram, särskilt till elever med svårigheter i att ”läsa mellan raderna”.

Resultatet av det arbete som genomfördes var att det skapades ett mer gemensamt språk i klassrummet rörande mitt gensvar kopplat till undervisning i läsförståelse. Med hjälp av metoder, praktiskt arbete och respons, både från kamrater och mig som pedagog, ökade elevens förmåga att förstå och ta till sig texter.
Författare
Olle Hjalmarsson
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Kamrat- och självbedömning inom vuxenutbildning

Filtyp
Adobe Reader 577kB
Beskrivning
Jag gjorde mitt utvecklingsarbete med en grupp vuxenstuderande i kursen “Pedagogiskt ledarskap” under våren 2010. Mitt syfte med denna studie var att genom att låta de studerande ge varandra gensvar se om detta kunde utveckla deras eget och deras kurskamraters lärande och göra dem mer delaktiga i lärandeprocessen.

De studerande har haft som examination att skriva en loggbok samt att ge gensvar till två av sina kurskamrater varje vecka. Efter halva kurstiden gjorde de studerande en självbedömning där de skrev om sina upplevelser av nådda mål i kursen.

Jag som lärare har gett gensvar vid tre tillfällen. Alla texter i loggböckerna har legat i vår lärportal Fronter vilket innebär att alla texter varit ”öppna” för alla kursdeltagare. Vid kursens slut gjorde jag en enkät med frågor rörande vilken betydelse det varit att ge/få gensvar av andra.

I mitt resultat så kunde jag se att de flesta studerande upplevt det som mycket positivt att få gensvar men däremot svårare att ge gensvar till andra. Den här studien har visat att kamrat- och självbedömning är möjligt att använda i vuxenutbildning och att flertalet av de studerande uppgett att det gett positiva effekter för lärandet.
Jag kan utifrån denna studie inte dra några långtgående slutsatser om dessa studerande har nått högre kvaliteter i sitt kunnande genom att ge och få gensvar. Dock uttrycker de studerande i sina enkätsvar att gensvaren haft betydelse både vad gäller lärandeprocessen men inte minst ett ökat självförtroende.
Författare
Ann Charlotte Forsberg Aaltonen
Publiceringsår
2011
Årskurser
Vuxenutbildning
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Övrigt
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Gensvar - med eller utan matris?

Filtyp
Adobe Reader 584kB
Beskrivning
Om att använda en bedömningsmatris för att utveckla elevers skrivförmåga i argumenterande texter. Vi ville undersöka om matriser utvecklar elevernas texter samt elevernas förmåga att ge varandra gensvar.
Eleverna har vid ett tillfälle fått skriva en argumenterande text utan matris och vid ett annat tillfälle med matris. Vi kan tydligt se att matrisen var till stor hjälp vid själva skrivandet och höjde kvaliteten på innehållet samt på elevernas gensvar till varandra.

Arbetet genomfördes i en årskurs 2 och en årskurs 4 för att se om skrivandet och
användandet av en matris påverkades av elevernas ålder. Vi fann att skillnaderna mellan årskurserna var mindre än det vi hade förväntat oss.
Författare
Åsa Wennersten och Madeleine Häggström
Publiceringsår
2011
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Utvecklas elevers skrivande av att de ger varandra gensvar?

Filtyp
Adobe Reader 449kB
Beskrivning
Kamratbedömning, gensvar, formativ bedömning hjälper elever att utveckla och bli
bättre på att bedöma sig själva. Men de behöver träning. Om och om igen till dess att ge gensvar har blivit ett redskap, ett sätt att nå framgång. Nyckeln till framgång av både gensvar av kamrater och självbedömning är att samtala om texter eftersom det ger elever möjligheter att prata om den röda tråden, strukturen, innehållet, helheter och detaljer.

Att arbeta med gensvar metodiskt och med ett mål har både medvetandegjort eleverna om målen och hur de ska ta sig dit, om att processen är en del av lärandet,är de inte nöjda kan de alltid bearbeta texten en gång till och att de kan påverka vad undervisningen ska handla om.
Författare
Marita Lundkvist
Publiceringsår
2011
Årskurser
3, 4, 5, 6
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Effektivare läsutveckling med hjälp av gensvar?

Filtyp
Adobe Reader 463kB
Beskrivning
I mitt utvecklingsarbete har jag arbetet med formativ bedömning med elever i år 2. Jag vill undersöka om gensvar kan bidra till en effektivare läs utveckling. Kommer mina elevers användande av gensvar att öka deras läshastighet, läsförståelse och läsintresse?
Jag kommer att försöka utveckla gensvaret från att vara muntligt från lärare till elev, till kamratbedömning. Eleverna kommer att få ge både muntligt och/eller skriftligt gensvar till varandra utifrån förutbestämda frågor och en bedömningsmatris.
Matrisen och frågorna är tolkningar av svenskämnets strävansmål och år 3:s kursplansmål. Kort sagt vill jag undersöka om elevers gensvar i form av kamratbedömning, fungerar som formativ bedömning, och om detta kan leda till effektivare läsutveckling.
Författare
Ingeborg Hull
Publiceringsår
2011
Årskurser
1, 2, 3
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Elevers gensvar till varandra på skrivuppgifter i svenska

Filtyp
Adobe Reader 504kB
Beskrivning
I mitt utvecklingsarbete ville jag se om jag kunde utveckla elevernas utbyte av varandra i klassrummet. Jag ville se om de kunde ge varandra gensvar i formativt syfte. Det vill säga om de kunde ge varandra gensvar som kunde tala om vad de skulle arbeta vidare med. Jag har länge varit intresserad av det som händer mellan elever i klassen. Sett att eleverna själva är mycket positiva till att de är varandras mottagare och att det inte bara är jag som lärare som är mottagare. Många elever upplever det som positivt att få läsa upp något för en kompis och se hur den reagerar. Nu ville jag se om det var möjligt att utveckla det så att leverna kunde ge varandra gensvar i formativt syfte.

Mina slutsatser har blivit att det faktiskt är möjligt men att det kräver tydliga ramar och stöd och hjälp av pedagogen. Hur mycket stöd som krävs beror troligtvis både på elevernas ålder men också på vilka kunskaper de har sedan tidigare. Jag har stöttat mina elever i sin kamratbedömning genom att vi skapat en bedömningsmatris tillsammans. Vi har också läst och diskuterat elevtexter av olika kvalité från andra klasser. Detta arbetssätt har visat dem konkret vad de olika kvaliteterna betyder i bedömningsmatrisen. Jag kom också fram till att
gensvaret bör ges skriftligt eftersom eleverna annars lätt glömmer gensvaret de fått och då går det inte att använda i formativt syfte.
Författare
Carolin Heyer
Publiceringsår
2011
Årskurser
1, 2, 3
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Utvärdering av Knutbyprojektet, genrebaserad undervisning i en F-6-skola

Filtyp
Adobe Reader 10464kB
Beskrivning
Denna rapport är ett resultat av en utvärdering som gjorts av Knutbyskolans implementering av genrebaserad skrivundervisning som infördes hösten 2007 under
namnet Knutbyprojektet. Rapporten inleds med en kort redogörelse för teorin bakom genrepedagogiken och hur den skiljer sig från annan typ av skrivundervisning så att läsare som inte är insatta i denna pedagogik ska kunna ta del av innehållet med behållning.

Denna utvärderingsrapport har huvudsakligen två syften. Det ena är att göra en
bedömning av Knutbyprojektet, nämligen vilka effekter det haft på utvecklingen
av elevernas genremedvetenhet och diskurskompetens under utvärderingsperioden.

Det andra syftet är att beskriva implementeringen av Knutbyprojektet, det vill säga hur det genrepedagogiska arbetssättet tillämpas i skolans undervisning i olika skolår och i olika ämnen. Utvärderaren återger därför glimtar ur de klassrumsobservationer som gjorts i de olika klassrummen.

Det är värdefullt att pedagogisk verksamhet belyses, utvärderas och blir dokumenterad,inte minst vad gäller det nydanande arbete som påbörjats i en mångkulturell skola som Knutbyskolan i Rinkeby, Stockholm. Detta kan leda till vidareutveckling av undervisningen i flera skolor.
Författare
Eija Kuyumcu
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

LÄRA Stockholm nummer 3 2011

Filtyp
Adobe Reader 4098kB
Beskrivning
– Att använda nätet på elevernas villkor innebär inte att man ska skoja till skolan eller att man måste ta in Facebook i skolan. Snarare handlar det om att skamlöst utnyttja de ungas nätvanor för skolans egna syften, för att förbättra lärandet. Det säger forskaren och pedagogen Elza Dunkels i nya LÄRA Stockholm.

Läs också om rektorn som vände trenden. För två år sedan hörde brandincidenter till vardagen på Akallaskolan. Wolfgang Johansson fick i uppdrag att vända utvecklingen. Genom att skapa goda relationer till eleverna och se till att det alltid finns vuxna bland ungdomarna har han efter ett och ett halvt år som rektor nått långt. Läs om rektorn som vände trenden i LÄRA Stockholm.

Följ också med till skolan som erbjuder bästa tänkbara yrkesutbildning utifrån varje elevs unika resa. Enskede Gårds gymnasium har nyligen haft en temadag om språk, och till hösten drar det nya Fastighetsprogrammet i gång.
– Vi möter varje elev med förväntan och vill förmedla känslan att de har alla möjligheter att utvecklas, säger rektorn Anna Ceder som delar ledarskapet med Jennie Rosengren.
Författaren Eva Susso har adopterats av Rinkeby bibliotek – till glädje inte minst för eleverna i området.
– Många tycks tro att man lär sig mer när det är svårt, men det tror inte jag. För mig är det elevernas personliga utveckling som är viktig. Skrivandet och läsandet hör ihop med personlig mognad. Här kan de träda fram och ta plats, säger hon.
Författare
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Publiceringsår
2011
Årskurser
-
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Hur hjälper vi elever med koncentrationsvårigheter att lyckas i skolan?

Filtyp
Adobe Reader 132kB
Beskrivning
Hägerstensåsens resursskola är en skola för åk 7-9. Vi har utvecklat en fungerande modell för barn i behov av extra insatser i grundskolan. Resursskolan är till för elever som har prövat olika verksamheter i den ordinarie grundskolan men behöver särskilda pedagogiska insatser för att fungera positivt och lyckas i skolan. På resursskolan arbetar fem pedagoger i arbetslag med särskild kompetens inom neurologiska funktionsnedsättningar och specialpedagogik. Idén bygger på att anpassa metodiken och pedagogiken för att elever med koncentrationssvårigheter ska ha möjligheter att tillgodogöra sig kursplanerna för högstadiet och nå målen - att lyckas i skolan! När eleverna lyckas i skolarbetet påverkar det elevens självbild och självkänsla, vilket leder till en positiv utvecklingsspiral även i elevens sociala utveckling.
Författare
Lotta Nilsson
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Föregående...678910...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 327 av 327 dokument matchar dina val Nollställ val