Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

327 dokument matchar dina val

Sköndalsgruppen – En skola med A.R.T-profil

Filtyp
Adobe Reader 134kB
Beskrivning
Sköndalsgruppen är en resurstät enhet inom St:Örjans skolor. Vår elevgrupp är i åldern 13-17 år, spridda på årskurserna 6-9. Eleverna har olika diagnoser med neuropsykiatriska funktionsproblem, till exempel ADHD eller Aspergers syndrom. Ett flertal av dem medicinerar för sin ADHD. Ofta har eleverna stora koncentrationssvårigheter och upplever ångest och stress inför flera moment i skolan. Historiskt har de flesta eleverna uppvisat ett aggressivt beteende i sina gamla skolor. Eleverna läser samtliga ämnen enligt kursplan. Vissa elever har åtgärdsprogram med anpassad studiegång vilket medför att eleven inte läser alla ämnen.

De elever som Sköndalsgruppen tar emot saknar ofta grundläggande sociala färdigheter vilket medför svårigheter i kommunikation och kontakt med omgivningen. För att komma tillrätta med dessa problem arbetar vi med metoden A R T (Aggression Replacement Training), som har sin grund i kognitiv beteendeterapi, där tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen.
Författare
Gunilla Samuelsson, William Burrau
Publiceringsår
2011
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

S:t Örjans specialenhet Hagsätraklasserna - för elever med svårigheter inom autismspektrat

Filtyp
Adobe Reader 131kB
Beskrivning
Hagsätraklasserna är en enhet för elever med en huvudproblematik inom autismspektrat. Vi har också elever med flera diagnoser som t.ex ADHD, Tourette och OCD.

Vi skräddarsyr varje elevs skolgång med stor lyhördhet för var eleven befinner sig, för att nå målen i läroplanen, vilka i sin tur strävar mot de nationella målen. Med hjälp av en tydlig struktur, ett stort engagemang och samarbete med föräldrar kan vi utmana till nya erfarenheter kunskapsmässigt och socialt.

Vår undervisning är inspirerad av bl.a TEACCH – metodiken, som innebär mycket struktur, personliga arbetsscheman, väl avgränsade arbetsuppgifter och visuellt stöd. Eleverna får individanpassad undervisning och stöd av personal efter behov.
Författare
Cecilia Moberg, Frida Hedlund
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Tjejforum, S:t Örjans skolor

Filtyp
Adobe Reader 152kB
Beskrivning
Tjejforum är en resursskola som vänder sig till tjejer i årskurs 6-9. Genom positiv förstärkning och relationsskapande arbete skapar vi förtroendefulla relationer som leder till optimal skolgång utifrån varje individs förutsättningar. Vi arbetar mycket med att stärka elevernas integritet och deras personliga utveckling. Att arbeta ämnesövergripande är vår metod för att på ett komprimerat sätt lyckas fylla i de luckor eleverna med trasslig skolbakgrund ofta har.
Författare
Marie Spännare, Charlotta Åkerhielm
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Biblioteket som pedagogisk resurs

Filtyp
Adobe Reader 241kB
Beskrivning
Skolbiblioteket har en central roll i skolans verksamhet, en kultur- och informationscentral med både böcker, tidningar och IT. Vi prioriterar en daglig bemanning av och tillgänglighet till biblioteket. Vi utökar kontinuerligt beståndet av böcker på andra språk än svenska, litteratur på våra elevers modersmål.
Författare
Elisabeth Ljungdahl
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Inspirationsplatser, Språkutveckling
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Language, Literacy and Learning-fem artiklar från Språkforskningsinstitutets konferens i Stockholm

Filtyp
Adobe Reader 4034kB
Beskrivning
Som ett led i Språkforskningsinstitutets arbete med att öka kompetensen inom området flerspråkighet och lärande anordnade institutet en internationell konferens den 14–16 maj 2009. Syftet var att sprida kunskap om vad aktuell forskning från Europa, Nordamerikaoch Australien poängterar i fråga om skolans språk- och kunskapsutvecklande arbete.
Glädjande för oss arrangörer var att konferensen lockade så många som 450 deltagare. De flesta kom från Stockholmsområdet men några kom resande från andra delar av landet och från våra grannländer Norge och Danmark.
Under tre hela dagar fick åhörarna ta del av kunskaper som forskningen kommit fram till i olika delar av världen. Det handlade om litteracitetsutveckling, genrebaserad undervisning, om en funktionell syn på språk och språkutveckling, om vad lärare behöver veta om språk, om olika kulturers sätt att lära, om samarbetets och samtalets roll i klassrummet, om hur lärare behöver stöttas för att utveckla undervisningen, om elevers stöttning (scaffolding), om hur bilder tillsammans med text skapar mening, om första- och andragenerationens andraspråksinlärare, om skolors och klassrums förändring i och med andraspråksinlärarnas ankomst, om läsutveckling, om skolspråksutvecklingen i förskolan och mycket, mycket mer.
Från Australien kom Dr Beverly Derewianka, Dr Pauline Gibbons och Claire Acevedo. Claire Acevedo representerade, förutom sig själv, också Dr David Rose som inte hade möjlighet att delta personligen. Från USA kom Dr Lily Wong Fillmore, Dr Aída Walqui och Dr Spencer Kagan. Dr Bernard Mohan representerade Kanada och från Tyskland kom Anja Brandenburger. Günther Kress och Jill Bourne kom från Storbritannien och från Nederländerna kom Maaike Hajer. Naturligtvis fanns svenska forskare också representerade; Monica Axelsson och Inger Lindgren från Stockholms universitet. Språkforskningsinstitutet representerades av Eija Kuyumcu, Ulrika Dahl och mig själv, Ann-Christin Lövstedt.
Språkforskningsinstitutet tackar alla dessa forskare för att de så generöst delade med sig av sin kunskap och sitt engagemang! Vi är förstås också mycket tacksamma över att fem av de deltagande forskarna har bidrgait med en skriftlig version av sin föreläsning till denna publikation. Ett varmt tack till Er alla!
Författare
Redaktör Ann-Christine Lövstedt
Publiceringsår
2009
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Internationellt, Språkutveckling
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Implementation of Reading to learn in Stockholm schools

Filtyp
Adobe Reader 1171kB
Beskrivning
By international standards, Sweden has an inclusive, democratic education system. However, immigrant students, on average, have weaker education outcomes than their native peers at all levels of education. The performance gaps are especially pronounced for first-generation immigrants (i.e. students who were not born in Sweden, nor were their parents born in the country), especially those who arrived at a late age. The toughest challenge appears to be completion in upper secondary education. (Taguma et. al., 2009: 64)
Författare
Claire Acevedo
Publiceringsår
2011
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

LÄRA Stockholm nummer 2 2011

Filtyp
Adobe Reader 4338kB
Beskrivning
Tvåspråkighetsforskaren Kenneth Hyltenstam finner det anmärkningsvärt att de senaste decenniernas migration har påverkat skolan så lite.
– Invandrareleverna är vår tids outnyttjade begåvningsreserv som hindras från att gå vidare till högre utbildning – av skolan, säger han i LÄRA 2 2011.

Serien om entreprenörskap i skolan fortsätter. Denna gång berättar Michael Treschow, en nestor i svenskt näringsliv, om samarbetet med grundskolechef Håkan Edman.
– Ordet entreprenörskap leder ibland fel då folk tror att det bara handlar om att driva ett eget företag. Men i grunden handlar det om viljan att skapa, att utveckla något och det kan ta sig många former. Det viktiga för skolan är att uppmuntra ungdomars nyfikenhet, säger Michael Treschow.

Läs också om Terese Anderssons och Livia Ramirez-Nilsens arbete med Likabehandlingsplanen på Kungsholmens grundskola. Det har gett både bättre stämning och tryggare miljö. Dessutom ett reportage från Eriksdalsskolans bild- och formklasser.
– Det finns många vinster med att låta eleverna ta in fakta kring ett ämne ur flera perspektiv och redovisa med hjälp av bild och form. Men den största är att lusten att lära ökar. Skolan blir roligare lite längre upp i åldrarna, säger Yvonne Axell, biträdande rektor.

Du möter tevepedagogen Stavros Louca, tillbaka på jobbet på Rinkebyskolan. De ömsesidiga förväntningarna är höga även utanför rutan. Han kräver att alla elever får minst VG och eleverna väntar sig att han finns till hands.

Dessutom finns en artikel om hur eleverna på Hägerstenshamnens skola utvecklat sitt skrivande genom ett samarbete med Stockholms stadsteater Skärholmen
– De som haft det svårt vågar mer i skrivandet nu, säger klassläraren Per Karlström. LÄRA Stockholm var med på sista mötet inför premiären.

Läs 40 fullspäckade sidor inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad i nya LÄRA Stockholm.
Författare
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Att bli bättre som lärare, helt enkelt. Lesson study/learning study som skolutveckling

Filtyp
Adobe Reader 417kB
Beskrivning
En magisteruppsats om arbetet med learning och lesson study i Stockholms stad 2010.

Under senare år har allt fler inom skolan hört talas om modellerna lesson study och learning study. Ofta presenteras dessa som framgångsmodeller för att utveckla undervisningen och dess innehåll. I min studie granskar jag denna ståndpunkt genom att belysa modellernas ingående delar utifrån såväl aktuell skolforskning som uppfattningar hos deltagare i ett nyligen genomfört projekt i Stockholms stad. Syftet har varit att undersöka skilda uppfattningar som dessa deltagare har av aspekter inom lesson study/learningstudy som kan betraktas som betydelsefulla i skolors förändringsprocess samt deltagarnas uppfattningar av möjligheter och hinder för att denna process ska kunna initieras och upprätthållas. Mitt intresse har också varit att undersöka om det finns skilda uppfattningar på gruppnivå, vilket gjorde att jag genomförde intervjuer med de handledande lärarna, skolledare och kommunens ansvariga. Min undersökning har gjorts med hjälp av en fenomenografisk ansats och analys.
Resultaten visar att handledarna framhåller betydelsen av de kollegiala samtalen, som med fokus på undervisningsinnehåll har möjligheter att leda till såväl ett ökat meningsinnehåll i professionen som till mer kvalificerad undervisning och därmed ökade möjligheter för elever att lära. Man anser att det är modellernas struktur som möjliggör samtalens kvalitet och man har uppfattningen att elevernas delaktighet i processen är unik för dessa modeller. Även skolledarna uppfattar de kollegiala samtalen som en bärande del i modellerna, framför allt menar man att lärarna får syn på, och därmed kan tänkas förbättra, sin egen undervisning. På den kommunala nivån betraktar man möjligheterna till ämnesfördjupning för de deltagande lärarna som en väsentlig aspekt eftersom man uppfattar lärares goda ämneskunskaper som nödvändiga för förbättrade elevresultat. Frivilligheten att delta i en lesson study eller learning study, både för enskilda lärare och för skolor, framhålls på alla nivåer som en förutsättning för dessa modellers möjligheter till implementering och institutionalisering.
Författare
karin Andrén
Publiceringsår
2010
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

LÄRA Stockholm nummer 1 2011

Filtyp
Adobe Reader 3208kB
Beskrivning
Eleverna får vara med och bestämma på Alviksskolan
LÄRA Stockholm inleder nu en artikelserie där några av de mest spännande pedagogiska miljöerna i Stockholm presenteras. Först ut är Alviksskolan som ger eleverna reellt inflytande över kunskapens form.

Läs också artikeln med psykologen och konsulten Agneta Rosenquist, som hoppas att lärarna ska se sig mer som ledare och inte ”bara” som pedagoger framöver.
– Man måste börja med struktur och tydlighet i ledarskapet och se till så att alla har samma bild av uppdraget och dess förutsättningar, säger hon.

Serien om entreprenörskap i skolan fortsätter. I detta nummer med vd Jens Spendrup, medieentreprenören Anna Carrfors Bråkenhielm och Företaget på Hjulstaskolan.
– Skolan måste erbjuda en uppdaterad skapelseberättelse där entreprenörernas betydelse finns med, säger vd Jens Spendrup. Han menar att både skolan och näringslivet har mycket att vinna på ett närmare samarbete.

Detta nummers profil är specialläraren Linn Gustavsson som drömmer om en tillgänglig och flexibel skola där ingen stängs ute på grund av osynliga funktionshinder. Följ också med till en okänd verksamhet på Södermalmsskolan med KTT (korttidstillsyn) som gör eleverna tryggare och mer självständiga.

Läs 40 fullspäckade sidor inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad i nya LÄRA Stockholm.
Författare
Utbildningsförvaltningen
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Policyrelevanta forskningsöversikter

Filtyp
Adobe Reader 1344kB
Beskrivning
Databas över policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet
(Uppdaterad december 2010)
Författare
Regeringskansliet
Publiceringsår
2010
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Områden
Forskning och utveckling, Övrigt
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Föregående...1112131415...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 327 av 327 dokument matchar dina val Nollställ val