Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

331 dokument matchar dina val

Elevers gensvar till varandra på skrivuppgifter i svenska

Filtyp
Adobe Reader 504kB
Beskrivning
I mitt utvecklingsarbete ville jag se om jag kunde utveckla elevernas utbyte av varandra i klassrummet. Jag ville se om de kunde ge varandra gensvar i formativt syfte. Det vill säga om de kunde ge varandra gensvar som kunde tala om vad de skulle arbeta vidare med. Jag har länge varit intresserad av det som händer mellan elever i klassen. Sett att eleverna själva är mycket positiva till att de är varandras mottagare och att det inte bara är jag som lärare som är mottagare. Många elever upplever det som positivt att få läsa upp något för en kompis och se hur den reagerar. Nu ville jag se om det var möjligt att utveckla det så att leverna kunde ge varandra gensvar i formativt syfte.

Mina slutsatser har blivit att det faktiskt är möjligt men att det kräver tydliga ramar och stöd och hjälp av pedagogen. Hur mycket stöd som krävs beror troligtvis både på elevernas ålder men också på vilka kunskaper de har sedan tidigare. Jag har stöttat mina elever i sin kamratbedömning genom att vi skapat en bedömningsmatris tillsammans. Vi har också läst och diskuterat elevtexter av olika kvalité från andra klasser. Detta arbetssätt har visat dem konkret vad de olika kvaliteterna betyder i bedömningsmatrisen. Jag kom också fram till att
gensvaret bör ges skriftligt eftersom eleverna annars lätt glömmer gensvaret de fått och då går det inte att använda i formativt syfte.
Författare
Carolin Heyer
Publiceringsår
2011
Årskurser
1, 2, 3
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Utvärdering av Knutbyprojektet, genrebaserad undervisning i en F-6-skola

Filtyp
Adobe Reader 10464kB
Beskrivning
Denna rapport är ett resultat av en utvärdering som gjorts av Knutbyskolans implementering av genrebaserad skrivundervisning som infördes hösten 2007 under
namnet Knutbyprojektet. Rapporten inleds med en kort redogörelse för teorin bakom genrepedagogiken och hur den skiljer sig från annan typ av skrivundervisning så att läsare som inte är insatta i denna pedagogik ska kunna ta del av innehållet med behållning.

Denna utvärderingsrapport har huvudsakligen två syften. Det ena är att göra en
bedömning av Knutbyprojektet, nämligen vilka effekter det haft på utvecklingen
av elevernas genremedvetenhet och diskurskompetens under utvärderingsperioden.

Det andra syftet är att beskriva implementeringen av Knutbyprojektet, det vill säga hur det genrepedagogiska arbetssättet tillämpas i skolans undervisning i olika skolår och i olika ämnen. Utvärderaren återger därför glimtar ur de klassrumsobservationer som gjorts i de olika klassrummen.

Det är värdefullt att pedagogisk verksamhet belyses, utvärderas och blir dokumenterad,inte minst vad gäller det nydanande arbete som påbörjats i en mångkulturell skola som Knutbyskolan i Rinkeby, Stockholm. Detta kan leda till vidareutveckling av undervisningen i flera skolor.
Författare
Eija Kuyumcu
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

LÄRA Stockholm nummer 3 2011

Filtyp
Adobe Reader 4098kB
Beskrivning
– Att använda nätet på elevernas villkor innebär inte att man ska skoja till skolan eller att man måste ta in Facebook i skolan. Snarare handlar det om att skamlöst utnyttja de ungas nätvanor för skolans egna syften, för att förbättra lärandet. Det säger forskaren och pedagogen Elza Dunkels i nya LÄRA Stockholm.

Läs också om rektorn som vände trenden. För två år sedan hörde brandincidenter till vardagen på Akallaskolan. Wolfgang Johansson fick i uppdrag att vända utvecklingen. Genom att skapa goda relationer till eleverna och se till att det alltid finns vuxna bland ungdomarna har han efter ett och ett halvt år som rektor nått långt. Läs om rektorn som vände trenden i LÄRA Stockholm.

Följ också med till skolan som erbjuder bästa tänkbara yrkesutbildning utifrån varje elevs unika resa. Enskede Gårds gymnasium har nyligen haft en temadag om språk, och till hösten drar det nya Fastighetsprogrammet i gång.
– Vi möter varje elev med förväntan och vill förmedla känslan att de har alla möjligheter att utvecklas, säger rektorn Anna Ceder som delar ledarskapet med Jennie Rosengren.
Författaren Eva Susso har adopterats av Rinkeby bibliotek – till glädje inte minst för eleverna i området.
– Många tycks tro att man lär sig mer när det är svårt, men det tror inte jag. För mig är det elevernas personliga utveckling som är viktig. Skrivandet och läsandet hör ihop med personlig mognad. Här kan de träda fram och ta plats, säger hon.
Författare
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Publiceringsår
2011
Årskurser
-
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Hur hjälper vi elever med koncentrationsvårigheter att lyckas i skolan?

Filtyp
Adobe Reader 132kB
Beskrivning
Hägerstensåsens resursskola är en skola för åk 7-9. Vi har utvecklat en fungerande modell för barn i behov av extra insatser i grundskolan. Resursskolan är till för elever som har prövat olika verksamheter i den ordinarie grundskolan men behöver särskilda pedagogiska insatser för att fungera positivt och lyckas i skolan. På resursskolan arbetar fem pedagoger i arbetslag med särskild kompetens inom neurologiska funktionsnedsättningar och specialpedagogik. Idén bygger på att anpassa metodiken och pedagogiken för att elever med koncentrationssvårigheter ska ha möjligheter att tillgodogöra sig kursplanerna för högstadiet och nå målen - att lyckas i skolan! När eleverna lyckas i skolarbetet påverkar det elevens självbild och självkänsla, vilket leder till en positiv utvecklingsspiral även i elevens sociala utveckling.
Författare
Lotta Nilsson
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Sköndalsgruppen – En skola med A.R.T-profil

Filtyp
Adobe Reader 134kB
Beskrivning
Sköndalsgruppen är en resurstät enhet inom St:Örjans skolor. Vår elevgrupp är i åldern 13-17 år, spridda på årskurserna 6-9. Eleverna har olika diagnoser med neuropsykiatriska funktionsproblem, till exempel ADHD eller Aspergers syndrom. Ett flertal av dem medicinerar för sin ADHD. Ofta har eleverna stora koncentrationssvårigheter och upplever ångest och stress inför flera moment i skolan. Historiskt har de flesta eleverna uppvisat ett aggressivt beteende i sina gamla skolor. Eleverna läser samtliga ämnen enligt kursplan. Vissa elever har åtgärdsprogram med anpassad studiegång vilket medför att eleven inte läser alla ämnen.

De elever som Sköndalsgruppen tar emot saknar ofta grundläggande sociala färdigheter vilket medför svårigheter i kommunikation och kontakt med omgivningen. För att komma tillrätta med dessa problem arbetar vi med metoden A R T (Aggression Replacement Training), som har sin grund i kognitiv beteendeterapi, där tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen.
Författare
Gunilla Samuelsson, William Burrau
Publiceringsår
2011
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

S:t Örjans specialenhet Hagsätraklasserna - för elever med svårigheter inom autismspektrat

Filtyp
Adobe Reader 131kB
Beskrivning
Hagsätraklasserna är en enhet för elever med en huvudproblematik inom autismspektrat. Vi har också elever med flera diagnoser som t.ex ADHD, Tourette och OCD.

Vi skräddarsyr varje elevs skolgång med stor lyhördhet för var eleven befinner sig, för att nå målen i läroplanen, vilka i sin tur strävar mot de nationella målen. Med hjälp av en tydlig struktur, ett stort engagemang och samarbete med föräldrar kan vi utmana till nya erfarenheter kunskapsmässigt och socialt.

Vår undervisning är inspirerad av bl.a TEACCH – metodiken, som innebär mycket struktur, personliga arbetsscheman, väl avgränsade arbetsuppgifter och visuellt stöd. Eleverna får individanpassad undervisning och stöd av personal efter behov.
Författare
Cecilia Moberg, Frida Hedlund
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Tjejforum, S:t Örjans skolor

Filtyp
Adobe Reader 152kB
Beskrivning
Tjejforum är en resursskola som vänder sig till tjejer i årskurs 6-9. Genom positiv förstärkning och relationsskapande arbete skapar vi förtroendefulla relationer som leder till optimal skolgång utifrån varje individs förutsättningar. Vi arbetar mycket med att stärka elevernas integritet och deras personliga utveckling. Att arbeta ämnesövergripande är vår metod för att på ett komprimerat sätt lyckas fylla i de luckor eleverna med trasslig skolbakgrund ofta har.
Författare
Marie Spännare, Charlotta Åkerhielm
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Inspirationsplatser
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Biblioteket som pedagogisk resurs

Filtyp
Adobe Reader 241kB
Beskrivning
Skolbiblioteket har en central roll i skolans verksamhet, en kultur- och informationscentral med både böcker, tidningar och IT. Vi prioriterar en daglig bemanning av och tillgänglighet till biblioteket. Vi utökar kontinuerligt beståndet av böcker på andra språk än svenska, litteratur på våra elevers modersmål.
Författare
Elisabeth Ljungdahl
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Inspirationsplatser, Språkutveckling
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation

Language, Literacy and Learning-fem artiklar från Språkforskningsinstitutets konferens i Stockholm

Filtyp
Adobe Reader 4034kB
Beskrivning
Som ett led i Språkforskningsinstitutets arbete med att öka kompetensen inom området flerspråkighet och lärande anordnade institutet en internationell konferens den 14–16 maj 2009. Syftet var att sprida kunskap om vad aktuell forskning från Europa, Nordamerikaoch Australien poängterar i fråga om skolans språk- och kunskapsutvecklande arbete.
Glädjande för oss arrangörer var att konferensen lockade så många som 450 deltagare. De flesta kom från Stockholmsområdet men några kom resande från andra delar av landet och från våra grannländer Norge och Danmark.
Under tre hela dagar fick åhörarna ta del av kunskaper som forskningen kommit fram till i olika delar av världen. Det handlade om litteracitetsutveckling, genrebaserad undervisning, om en funktionell syn på språk och språkutveckling, om vad lärare behöver veta om språk, om olika kulturers sätt att lära, om samarbetets och samtalets roll i klassrummet, om hur lärare behöver stöttas för att utveckla undervisningen, om elevers stöttning (scaffolding), om hur bilder tillsammans med text skapar mening, om första- och andragenerationens andraspråksinlärare, om skolors och klassrums förändring i och med andraspråksinlärarnas ankomst, om läsutveckling, om skolspråksutvecklingen i förskolan och mycket, mycket mer.
Från Australien kom Dr Beverly Derewianka, Dr Pauline Gibbons och Claire Acevedo. Claire Acevedo representerade, förutom sig själv, också Dr David Rose som inte hade möjlighet att delta personligen. Från USA kom Dr Lily Wong Fillmore, Dr Aída Walqui och Dr Spencer Kagan. Dr Bernard Mohan representerade Kanada och från Tyskland kom Anja Brandenburger. Günther Kress och Jill Bourne kom från Storbritannien och från Nederländerna kom Maaike Hajer. Naturligtvis fanns svenska forskare också representerade; Monica Axelsson och Inger Lindgren från Stockholms universitet. Språkforskningsinstitutet representerades av Eija Kuyumcu, Ulrika Dahl och mig själv, Ann-Christin Lövstedt.
Språkforskningsinstitutet tackar alla dessa forskare för att de så generöst delade med sig av sin kunskap och sitt engagemang! Vi är förstås också mycket tacksamma över att fem av de deltagande forskarna har bidrgait med en skriftlig version av sin föreläsning till denna publikation. Ett varmt tack till Er alla!
Författare
Redaktör Ann-Christine Lövstedt
Publiceringsår
2009
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Internationellt, Språkutveckling
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Implementation of Reading to learn in Stockholm schools

Filtyp
Adobe Reader 1171kB
Beskrivning
By international standards, Sweden has an inclusive, democratic education system. However, immigrant students, on average, have weaker education outcomes than their native peers at all levels of education. The performance gaps are especially pronounced for first-generation immigrants (i.e. students who were not born in Sweden, nor were their parents born in the country), especially those who arrived at a late age. The toughest challenge appears to be completion in upper secondary education. (Taguma et. al., 2009: 64)
Författare
Claire Acevedo
Publiceringsår
2011
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Föregående...1112131415...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 331 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val