Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

331 dokument matchar dina val

Backluraskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 127kB
Beskrivning
Backluraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Vår vision På Backluraskolan vill vi att eleverna ska känna sig välkomna och trygga, vi vill att varje elev ska känna sig sedd och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Alla barn har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vi vill att varje elev på Backluraskolan ska känna sig delaktig i sitt eget lärande och sin egen utveckling. Varje form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är otillåten och skall förhindras.
Författare
Anders Regner, Madeleine Thomsson
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Kvarnbackaskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 545kB
Beskrivning
Rättigheten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter - flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eleverna har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasseri eller kränkande behandling.
Författare
Kvarnbackaskolan
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Oxhagsskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 226kB
Beskrivning
Oxhagsskolan är en skola där: - alla elever och personal känner trygghet och möts med respekt och hänsyn - våld, hot, diskriminering eller kränkande behandling aldrig förekommer - alla elever och personal arbetar efter vår gemensamt formulerade värdegrund - alla bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat
Författare
Ann-Christin Sundell,
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Vinstagårdsskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 739kB
Beskrivning
Alla elever ska komma till skolan och känna sig respekterade och trygga. Detta styrs av bland annat diskrimineringslagen (2008:567) och skollagens 14:e kapitel (1985:1100). I den plan du nu läser preciserar vi varje år de mål och åtgärder vi satt upp utifrån rådande behov. För att möjliggöra detta arbetar vi medvetet på flera nivåer och detta kan åskådliggöras i en modell med tre delar.
Författare
Sara Lyckman, Magnus Johansson
Publiceringsår
2012
Årskurser
7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

En studie av upplevelser kring hur medarbetares idéer och kompetens tas tillvara i kunskapsprocesser

Filtyp
Adobe Reader 875kB
Beskrivning
En studie av upplevelser kring hur medarbetares idéer och kompetens tas tillvara i kunskapsprocesser - Möjligheter och hinder

Den lärande organisationen kännetecknas av parallella processer, samarbete över gruppgränserna och kollektivt lärarande. Lärandet har visat sig vara en stor konkurrensfördel. Den kunskapsbaserade organisationens kärna är de människor som arbetar i den och deras samlade kompetens.

Syftet med denna studie är att belysa hur medarbetares idéer och kompetens tas tillvara i kunskapsprocesser. Studien utgörs av en fallstudie på en skola. Genom intervjuer, en mindre enkätstudie och dokumentstudie av skolans kompetensutvecklingsplan, undersöker jag hur detta planeras och utförs. Jag tittar även på vilka förutsättningar som krävs för att tillvarata kompetens i organisationens alla delar samt bakomliggande faktorer till företeelser som hindrar att detta sker.

Studien pekar på att lärare behöver mycket avsatt tid i schemat för samtal och reflektion. Den visar också att en upplevelse av medarbetares delaktighet i diskussioner och beslut är av stor vikt för hur de upplever att deras idéer och kompetens tas tillvara.

I min slutdiskussion tar jag även upp huruvida dagens skola verkligen har de förutsättningar som krävs för att skapa en lärande organisation.
Författare
Johanna Bjurling
Publiceringsår
2012
Årskurser
Vuxenutbildning
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Spänningen mellan olika bedömningstraditioner

Filtyp
Adobe Reader 1176kB
Beskrivning
Spänningen mellan olika bedömningstraditioner. En kritisk diskursanalytisk studie av svensklärares samtal om bedömning.

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera de bedömningstraditioner som kommer till uttryck i svensklärares samtal. Datainsamling har skett med hjälp av fokusgruppsintervjuer med betygssättande lärare på två olika grundskolor i Stockholmsområdet. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av Norman Faircloughs tredimensionella modell. Tre diskurser uppmärksammas i studien: en transparensdiskurs, en kreativitetsdiskurs och en utvecklingsdiskurs.Förhållandet mellan dessa diskurser och bedömningens administrativa och pedagogiska funktion diskuteras.

Resultatet av analysen anses ge stöd för tolkningen att transparensdiskursen i stor utsträckning bygger på en existerande administrativt inriktad diskurs där bedömning i första hand ska tillgodose olika systemmässiga funktioner medan utvecklingsdiskursen bygger på en pedagogiskt inriktad diskurs där bedömning har med lärande och meningsskapande för individer att göra. Studien konstaterar också att det pågår en form av hegemoniska strider mellan de tre observerade diskurserna.

Lärarna förefaller uttrycka sig med större affinitet inom transparensdiskursen än inom de övriga två diskurserna, vilket tolkas som anspråk på auktoritet och ett tecken på denna diskurs hegemoniska dominans över de övriga två. Detta relateras till ökade krav på resultatuppföljning inom utbildningssektorn och en utveckling av jämförande praktiker där utbildningens kvalitet kontrolleras genom jämförelse- och rankingsystem.
Författare
Tove Mejer
Publiceringsår
2012
Årskurser
Vuxenutbildning
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Den (o?)synliga processen - hur elever uttrycker pedagogisk planering

Filtyp
Adobe Reader 710kB
Beskrivning
Syftet med denna studie var att undersöka hur eleverna uttrycker diskurser kring undervisnings- och lärprocesser, i ett sammanhang där frågor om mål, kriterier, bedömning och resultat står i centrum. Denna process benämns LPP, lokal pedagogisk planering. Ytterligare ett syfte var att undersöka hur de diskurser som eleverna beskriver kan förstås i relation till de diskurser som uttrycks i styrdokumenten.

Studien genomfördes med diskursanalys som teori och metod. För att studera relationerna mellan elevernas diskurser och styrdokumentens diskurser användes läroplansteori. Texterna som diskursanalysen bygger på är insamlade både vid skriftliga frågeställningar, fokusgrupper och ur styrdokument gällande främst Lpo 94 och Lgr11.

Resultaten presenteras i reflekterande form och ger några frågeställningar till lärarprofessionen gällande hur den skall arbeta vidare med att förtydliga mål och metakognition för att stödja eleverna i lärandeprocessen.
Författare
Matilda Östman
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Dold och avsiktlig variation

Filtyp
Adobe Reader 2137kB
Beskrivning
Dold och avsiktlig variation - om hur innehållets behandling kan påverka elevers uppfattningar av representativ demokrati.

Kan man genom att studera det som utspelar sig under några lektioner dra några slutsatser om vilket lärande som blir möjligt beroende av vilket innehåll som presenteras och hur detta görs? Och vilket blir resultatet? Kan man dra några slutsatser om hur elevernas uppfattningar förändras av olika typer av undervisningsinnehåll?

Syftet med denna uppsats var att undersöka att om - och i så all hur - elevers uppfattningar av undervisningsinnehållet ändras, när olika delar av innehållet varieras och framhävs. Det som studerades var två lektioner i samhällskunskap med fokus på representativ demokrati och de deltagande elevernas uppfattningar om detta innehåll före och efter dessa lektioner.

Varför var då just demokrati ett begrepp som valdes ut för studien? För de flesta eleverna ses demokrati som ett sätt att fatta beslut på och ett styrelsekick. Inte många elever kunde problematisera begreppet eller sätta det i relation till något annat än detta. Det finns således ett behov av att utveckla elevers kunskaper om grundläggande aspekter av det politiska systemet i Sverige och det var detta som vår Learning Study hade som utgångspunkt.
Författare
Anna-Karin Frisk
Publiceringsår
2010
Årskurser
8
Områden
Forskning och utveckling, Samhällsorienterade ämnen
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska proble

Filtyp
Adobe Reader 1232kB
Beskrivning
Denna avhandling handlar om matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid problemlösning. För att undersöka dessa före-teelser har jag valt att observera matematiska förmågors uttryck hos högpres-terande gymnasieelever genom att analysera elevers agerande i samband med problemlösning av för eleverna nya och utmanande matematiska pro-blem. Eleverna löste problemen individuellt, under enskilda observationer. Studien visar att elevernas problemlösningsaktiviteter innehåller tre gemen-samma faser och att dessa faser följer en bestämd kronologisk ordning. De nämnda faserna definieras av de matematiska förmågor som är mest fram-trädande under problemlösningens respektive fas. Vidare visar studien att det matematiska minnet tar i anspråk en relativt liten andel tid av problemlös-ningsprocessen och att det matematiska minnet framträder huvudsakligen under problemlösningens inledande fas. Trots att det matematiska minnet tar i anspråk en liten andel tid av processen, så är det matematiska minnet avgö-rande för valet av problemlösningsmetoder eftersom eleverna väljer sina lösningsmetoder i processens inledande fas. Studien visar att valet av pro-blemlösningsmetod har viktiga konsekvenser för elevers problemlösning. Om de valda problemlösningsmetoderna inte ledde till önskat resultat, så hade eleverna mycket svårt för att ändra sina initialt valda lösningsmetoder. Studien visar också att elever som använder allmänna, dvs. algebraiska, pro-blemlösningsmetoder presterar bättre än elever som använder numeriska metoder.
Författare
Attila Szabo
Publiceringsår
2013
Årskurser
Gymnasium
Områden
Matematik
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Hur barn gör måltid

Filtyp
Adobe Reader 785kB
Beskrivning
Fokus har här varit på barn som sitter ensamma utan vuxna. Hur barn gör måltid, som hela studien utforskar utgår från att studera en måltidsarena som förutom det givna att äta har visat sig beså av en mängd andra olika aktiviteter, samtala, berätta, sjunga, rimma, ramsa, skratta, göra miner, skämta.

Det har även visat sig att barnen tar stort ansvar för att en social ordning kring måltiden och de aktiviteter som där ingår, skapas. Barnen månar om varandra på olika sätt och ser till att alla barn kommer till bords, får en plats att sitta vid, har bestick och tallrik att äta med, får mat och ser till att maten räcker till alla. De går och hämtar varandra till bordet, fyller på med stolar om det behövs, ser till att det fylls på med mat i karotterna och skickar runt maten till varandra.

Kring måltider skapas en lokal kultur och socialisationsmönster beroende på vilka som deltar och vad som händer vid ett givet tillfälle. Detta kan besk-rivas utifrån att deltagare i givna situationer socialiserar in varandra och därmed skapar en lokal måltidsordning. På förskolan socialiserar barnen in varandra i måltiden till en särskild måltidsordning.

I mina data upplever jag aldrig att en måltidssituation går över styr eller att det skapas kaos i barngrupperna utan det finns hela tiden ett samspel mellan barn- barn och barn-pedagoger (jfr Evaldsson & Cekaite, 2012).
Författare
Ulrika Munck Sundman
Publiceringsår
2013
Årskurser
0 (Förskola)
Områden
Forskning och utveckling, Förskola
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Föregående...678910...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 331 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val