Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

327 dokument matchar dina val

Stöd & Stimulans nr3 Många trådar in i ämnet – genrepedagogiskt arbete i Knutbyskolan

Filtyp
Adobe Reader 1288kB
Beskrivning
Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan en skola – ett kommunalt språkforskningsinstitut – en nationell skolmyndighet som innefattat lärare, projektledare och forskare i deras strävan att utveckla flerspråkiga elevers språk och kunskaper. Skolan är en F-6 skola, Knutbyskolan, som ligger i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm. Den övervägande delen av eleverna är tvåspråkiga, många är födda i Sverige och andra har invandrat till Sverige.
För en del av eleverna är svenska det starkaste språket och för andra är familjens förstaspråk det starkaste. För de flesta är svenska ett andraspråk. De elever som går i skolans grekiska klasser och har halva sin undervisning på grekiska och andra halvan på svenska brukar i årskurs 6 ha utvecklat en stark tvåspråkighet. Arbetet som presenteras här har varit avhängigt andra än de somkonkret bidragit till boken. Vårt stora tack går till alla elever i skolan som entusiastiskt varit med på ”språk- och genrenoterna” och med glädje diskuterat och producerat allt mer sofistikerat språk och tänkande. Alla kollegor i Knutbyskolan tackas också varmt för deras engagemang för elevernas utveckling. Därefter riktar vi vårt tack till f.d. Myndigheten för skolutveckling som genom
sina nationella satsningar givit ekonomiskt stöd till både Knutbyskolan och Språkforskningsinstitutet i Stockholm. John Polias, som är huvudkällan till alla deltagares kompetensutveckling inom genrefältet, tackar vi för hans djupa teoretiska och praktiska kunskap och för hans tålmodiga och snabba svar på alla frågor vi ställt. Bodil Hedeboe har under vissa tider deltagit i skolans arbete och varit en viktig samtalspartner för Britt vilket vi vill tacka för. Ett särskilt tack till skolans rektor Lena Hellström som aldrig har sviktat i sin tro på denna satsning och för hennes tillit till dem som medverkat.

Vi hoppas att våra exempel visar hur ett arbete med fokus på samtidig språk- och kunskapsutveckling kan gå till i en skola där eleverna kommer till skolan med varierade omvärldserfarenheter och olika nivåer i svenska. Det är också vår förhoppning att våra läsare blir inspirerade att följa i våra spår och då kan dra nytta av de erfarenheter vi gjort under processen. Slutligen vill vi påpeka att processen att utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetet fortfarande pågår och att detta bara är en anhalt.

Om författarna

Pilar Albornoz Kraut, specialpedagog med inriktning på koncentrations- och inlärningssvårighetersamt certifierad genrepedagog

Kristina Ansaldo, lågstadielärare och certifierad genrepedagog

Monica Axelsson, fil.dr, docent i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, USOS, Stockholms universitet samt forskare vid Språkforskningsinstitutet i Stockholm

Gry Fyrö, grundskollärare 1–7 med inriktning Ma/No och certifierad genrepedagog

Britt Johansson, mellanstadielärare, projektledare för Knutbyprojektet –
ett genrepedagogiskt skolutvecklingsprojekt och certifierad genrepedagog

Tuija Rämö, specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning, certifierad genrepedagog och CDA-terapeut
Författare
Monika Axelsson
Publiceringsår
2009
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Områden
Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Stöd & Stimulans nr 2 Läsning lönar sig Läsning och läsprojekt i Stockholms stad

Filtyp
Adobe Reader 1512kB
Beskrivning
Under tiden för Kompetensfondens satsningar inom det pedagogiska området i Stockholms stad 2004–2006, har flera stadsdelar intensifierat sitt arbete med att utveckla barns och ungdomars läslust och stimulera deras läs-, skriv- och språkutveckling genom en mängd olika utvecklingsprojekt. Projekten har fokuserat på olika områden kring arbetet med barns/elevers läsutveckling i skolan. Det har
handlat om fler böcker i klassrummet, bokinköp, att utveckla skolbiblioteket, utveckla ”bokprat” med olika elevgrupper, öka intresset för barn- och ungdomslitteratur hos lärare, öka intresset för samtal om böcker hos elever, stimulera tvåspråkiga barns/elevers läs- och språkutveckling, utveckla sätten att stimulera till läsning även bland äldre elever, att skriva och att använda olika media tillsammans med läsning, m.m. Projekten har inneburit så mycket mer än fokus på bara läsning. Denna sammanställning ger en bild av det mångfasetterade
arbete som pågår inom området. Förhoppningen är att det ska kunna stimulera till ytterligare utvecklingsarbete och vara en källa till inspiration för andra pedagoger. Ett stort tack till Birgitta Anstrin-Åstedt för hennes insatser inom området och entusiasm i sammanställandet av materialet. Utbildningsförvaltningen vill marknadsföra de olika läsprojektet som pågått inom Stockholms stad och Kompetensfonden åren 2004–2006. Vi publicerar därför dessa i vår skriftserie under rubriken Läsning lönar sig.
Författare
Birgitta Anstrin-Åstedt
Publiceringsår
2008
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Språkutveckling
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Stöd & Stimulans nr 1 Etnomatematik Perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet

Filtyp
Adobe Reader 1312kB
Beskrivning
Stockholms stad satsar på matematiken. I förskolor, grundskolor och gymnasieskolor pågår ett målmedvetet
arbete med att stärka barn och ungdomars intresse och förståelse för matematik.
En nödvändig del i utvecklingsarbetet för att stärka barns och ungdomars kunskaper i matematik är ökad förståelse
för hur den enskilde eleven lär sig matematik. Vägen till förståelse och verklig kunskap blir rakare om
undervisningen i matematik knyter an till elevens egna referensramar och erfarenheter.
Ett etnoperspektiv på matematikundervisningen är ett sätt för lärare att öka sin förståelse för betydelsen av
elevens referensramar och erfarenheter för elevens lärande i matematik.
Ett etnoperspektiv på undervisningen kommer alla elever till godo. Oavsett etnicitet, modersmål, var i staden
man bor etc. bär alla barn och ungdomar med sig referenser och erfarenheter som kan utnyttjas i matematikundervisningen
och i samverkan mellan hem och skola.
Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg är lärare och har lång erfarenhet av att undervisa i matematik i grundskolan.
Irene och Lennart är författare till Skolverkets rapport, Minoritetselever och matematikutbildning. Under
år 2005 och 2006 har de arbetat som projektledare i Stockholms stad (kompetensfonden) med att på olika sätt
utveckla matematikundervisningen för flerspråkiga elever.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2006
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Matematik, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Riktlinjer & Strategier nr 2 Trygghet och studiero Riktlinjer för arbetet i Stockholms skolor

Filtyp
Adobe Reader 1009kB
Beskrivning
Syftet med riktlinjerna är att konkretisera ansvar och befogenheter på olika nivåer inom Stockholms stad samt att vara ett stöd i skolornas arbete när olika situationer uppstår och för de planer och rutiner skolorna ska/behöver ha. Riktlinjerna utgår från en samlad överblick av vad som gäller och hur skolan kan/ska handla i olika situationer utifrån lagstiftning och förordning. Dessa riktlinjer utgår från skolans värdegrund, som den uttrycks i läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer, Rapporter och forskningsöversikter

Riktlinjer & Strategier nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram

Filtyp
Adobe Reader 2404kB
Beskrivning
Bra ledarskap utvecklar verksamheten till en skola i världsklass.

Ledarskapet har stor betydelse för resultat och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Därför har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad valt att satsa på ett chefsprogram med hög kvalitet. Programmet baseras på erfarenheter från verksamheten och på vad forskning, nationellt som internationellt, anser vara viktigt för framgångsrikt ledarskap och utvecklingsarbete. Chefsprogrammet omfattar chefs- och ledarstrategi, chefsförsörjning, chefsuppföljning, chefs- och ledarakademin samt chefssupport. Chefsprogrammet vänder sig till skolledare och chefer vid central förvaltning och till blivande skolledare och chefer. Det utgår från Stockholms stads personalpolicy 2009 och utbildningsförvaltningens chefs- och ledarstrategi. Utbildningsförvaltningen ska ha de bästa cheferna och vara en attraktiv arbetsgivare. Utbildningsförvaltningens chefsprogram är ett stöd i uppdraget att leda och utveckla de olika verksamheterna genom mål- och resultatstyrning. Programmet är också ett stöd för att förbättra verksamhetens resultat.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2009
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Måluppfyllelse & Resultat Nr 7 Rektor i takt eller otakt med tiden? Om att vara chef i skolan idag

Filtyp
Adobe Reader 2236kB
Beskrivning
Denna skrift vill inspirera till diskussion på basis av resultaten från en undersökning om rektorn som chef som genomfördes mellan 2009–2011 i Stockholms stad och Uppsala kommun. Ansvarig för undersökningens genomförande har varit, IPF, Institutet för Personal- och Företagsutveckling i Uppsala. Ett 20-tal intervjuer genomfördes med såväl grundskole- och gymnasierektorer i de båda kommunerna och dessutom har 160 rektorer i dessa kommuner besvarat en enkät som distribuerades under hösten 2010. I resultatredovisningen blandas enkät- och intervjudata.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2012
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Måluppfyllelse & Resultat nr 2 Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2007/08

Filtyp
Adobe Reader 1322kB
Beskrivning
Som en del i utvecklingsarbetet kring bedömning och betyg har utbildningsförvaltningen varje läsår sedan 2001/02 tagit fram en studie där sambandet mellan elevers meritvärde i grundskolans årskurs 9 och slutbetyget i gymnasiet tre år senare undersöks.

Studien är tänkt att vara ett underlag för diskussion och reflektion med, inom
och mellan skolor kring bedömningskriterier och likvärdig betygssättning samt ett
verktyg i skolornas analys- och kvalitetsarbete. Sedan läsåret 2005/06 ingår även
de fristående skolorna. Resultatet kan användas som utgångspunkt för vidare studier av de skolor som satt högre betyg eller lägre betyg än det skattade enligt den metod som används i studien.

I rapporten beskrivs den statistiska metod som används i studien, definitioner,
resultatet generellt och för varje skola samt jämförelse med tidigare år och mellankommunala och fristående skolor.
Författare
Christer Blomkvist, Inger Willner, Karin Fägerlind och Frida Saarinen
Publiceringsår
2009
Årskurser
8, 9, Gymnasium
Områden
Betyg och bedömning
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Mål och resultat nr 1 Det går att lära sig mer – två utvärderingar

Filtyp
Adobe Reader 2174kB
Beskrivning
Stockholms stad satsar på matematiken. I förskolor, grundskolor och gymnasieskolor pågår ett målmedvetet arbete med att öka barns och ungdomars intresse och förståelse för matematik. En nödvändig del i utvecklingsarbetet
för att stärka barns och ungdomars kunskaper i matematik är ökad förståelse för hur den enskilde eleven lär sig matematik. Många elever i Stockholms skolor har ett annat modersmål än svenska. Resultatanalyser visar att elever med utländsk bakgrund når en lägre grad av måluppfyllelse än elever i allmänhet och att detta isynnerhet gäller matematikämnet.

Utifrån de forskningsresultat som finns om flerspråkiga barns och ungdomars lärande har på några skolor i Stockholm elever med annat modersmål än svenska erbjudits tvåspråkig matematikundervisning. Möjligheten till tvåspråkig undervisning ska ses som en del i den övergripande inriktningen på Stockholm stads utvecklingsinsatser i matematik – att skapa möjlighet till en mer varierad undervisning utifrån elevens förutsättningar och intresse.

Eva Norén, universitetsadjunkt vid lärarhögskolan i Stockholm, och Sara Ramsfeldt, lärare i matematik vid Sätraskolan, har på uppdrag av Stockholms stad (Kompetensfonden) var för sig utvärderat den tvåspråkiga matematikundervisningen.
De två rapporterna har fokus på språkets betydelse för inlärningen i matematik. Evas utvärdering grundar sig på observationer, informella samtal och intervjuer med elever, lärare och skolledare. Saras utvärdering utgår från intervjuer med åtta av de elever som deltog i projektet.
Författare
Eva Norén, Sara Ramsfeldt
Publiceringsår
2007
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Områden
Matematik, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Är Bordurien en diktatur eller en demokrati?

Filtyp
Adobe Reader 446kB
Beskrivning
En lesson study i sammhällskunskap om värdet av pressfrihet

Elever i Sverige har höga kunskaper men lågt engagemang i demokrati enligt internationella undersökningar (Skolverket, 2012). Vi ville konstruera en lektion som fördjupade elevernas förståelse av demokrati som ett värde (pressfrihet, mötesfrihet, religionsfrihet). I vårt arbete avgränsade vi oss till begreppet pressfrihet.

Syftet var att undersöka om det gick att fördjupa elevernas förståelse av begreppet demokrati genom att låta eleverna delta i ett rollspel om pressfrihet. Som metod valde vi en så kallad Lesson Study. Under lektionen fick eleverna ikläda sig rollen som journalist i det fiktiva landet Bordurien. För halva klassen var Bordurien en demokrati, för andra halvan en diktatur. Uppgiften var att i grupper välja ut nyheter som skulle publiceras i landets tidning.
Författare
Åsa Colliander Celik, Therese Juthberg
Publiceringsår
2012
Årskurser
8, 9, Gymnasium
Områden
Samhällskunskap
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Trygghet och studiero - Riktlinjer och strategier för Stockholms skolor

Filtyp
Adobe Reader 1009kB
Beskrivning
För förskoleklass, grundskola, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan,gymnasiesärskolan samt i tillämpliga delar vuxenutbildningen.

Syftet med riktlinjerna är att konkretisera ansvar och
befogenheter på olika nivåer inom Stockholms stad samt att
vara ett stöd i skolornas arbete när olika situationer uppstår och
för de planer och rutiner skolorna ska/behöver ha. Riktlinjerna
utgår från en samlad överblick av vad som gäller och hur
skolan kan/ska handla i olika situationer utifrån förordning och
lagstiftning. Dessa riktlinjer utgår från skolans värdegrund, som
den uttrycks i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan.
Författare
Elisabeth Forsberg Uvemo, Monica Söderman
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Publikationer

Föregående...678910...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 327 av 327 dokument matchar dina val Nollställ val