Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

331 dokument matchar dina val

Musicking - kreativ improvisation i förskolan

Filtyp
Adobe Reader 2995kB
Beskrivning
Denna avhandling bygger på videofilmad musikverksamhet i förskolan. Den fokuserar på deltagarnas samarbete i byggandet av musik och deras användning av semiotiska och materiella resurser. Videorna dokumenterar musicking (Small, 1998), det vill säga händelser som involverar en rad musikaliska aktiviteter: arbete med instrument, dans och rörelser, sång och lyssnande.

Musikbegreppet har inte någon generellt accepterad definition. Det är socialt och kulturellt konstruerat. Över tid och i olika kulturer ser definitionerna därför olika ut; från att i antiken ha varit ett brett musikbegrepp, vilket omfattade inslag från olika konstarter, har det rört sig mot definitioner som ’tonande rörliga former’ eller ’organiserat ljud’ som poängterar den auditiva egenskapen i mediet.

I vissa kulturer finns inget motsvarande begrepp, utan de begrepp som kommer i närheten av vårt västerländska musikbegrepp kan exempelvis innefatta dans, trummor och fest (BjØrkvold, 2005). Några forskare har ifrågasatt vårt musikbegrepp och försökt ersätta det med andra, däribland BjØrkvold (2005), som tvivlar på den pragmatiska nyttan av vårt västerländska musikbegrepp eftersom det enligt honom stämmer dåligt med barns (och vuxnas) sätt att uttrycka sig med alla sinnen och han propagerar därför för en ersättning av ordet musik till förmån för ordet musikía, vilket är sammansatt av musisk 1) och sikía 2)och som därför skulle spegla människans musiskhet på ett bättre sätt.

Uddén (2001) är inne på samma linje när hon diskuterar orsakerna till frånvaron av musikaktiviteter på förskola och menar att genom att byta ut begreppet musikaliska aktiviteter mot musisk lek skulle man kunna få pedagoger inom förskolan att associera till lek istället för till det ofta för pedagoger mer laddade begreppet musikalitet. På så sätt skulle pedagoger våga sig på att använda musik som ett pedagogiskt verktyg.


1) Ett försök till definition av ordet musisk (fritt efter Bjørkvold, 2005) är att människan inte endast kommunicerar verbalt och fysiskt utan bl. a genom lekande och sjungande. 2) Sikía betyder ”att uppleva med alla sinnen” eller ”helhetskänsla” (Bjørkvold, 2005).
Författare
Maria Wassrin
Publiceringsår
2013
Årskurser
0 (Förskola)
Områden
Forskning och utveckling, Förskola
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Stöd & Stimulans nr 6 Entreprenörskap Artikelserie om skola och entreprenörskap

Filtyp
Adobe Reader 1396kB
Beskrivning
Skolan spelar en viktig roll för ett Stockholm som är attraktivt, tryggt, tillgängligt
och växande för såväl företag och besökare som för stockholmarna själva.
Stockholms stad ska erbjuda en skolverksamhet i världsklass och entreprenörskap
ska numera löpa som en röd tråd genom hela skolsystemet. Men kan man
lära elever att bli entreprenörer – och vad innebär egentligen entreprenöriellt
lärande? Är det en pedagogik med nytt innehåll eller ett politiskt modeord utan
substans?
Själva begreppet entreprenörskap kan ha många innebörder. Företagande är
kanske den som ligger närmast till hands. Entreprenörskap kan betecknas som
förmågan ”lära att lära” och den kompetensen behöver eleverna för att klara sig
på en framtida arbetsmarknad. Den stora utmaningen för skolan ligger i att bryta ned begreppet och omsätta det i en fungerande pedagogisk praktik. Entreprenörskap kan stimuleras genom att man tillämpar ett speciellt förhållningssätt i skolan – ett entreprenöriellt lärande.

Det innebär delaktiga elever som får utveckla sitt eget lärande och uppmuntras att komma med egna initiativ. Tidningen LÄRA Stockholm, som är en viktig kommunikationskanal för både lärare och skolledare, har intervjuat ledande forskare och företagsledare om skolaoch entreprenörskap samt besökt några framgångsrika projekt. I den här skriftenhar vi samlat dessa intervjuer och reportage för att inspirera och bidra till en fortsatt diskussion om betydelsen av ett entreprenöriellt lärande.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Naturvetenskap och teknik, Samhällsorienterade ämnen, Övrigt
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Stöd & Stimulans nr 5 Lärarna, eleverna och deras läsning En läs- och språksatsning

Filtyp
Adobe Reader 4568kB
Beskrivning
Lärarna, eleverna och deras läsning En läs- och språksatsning i Stockholms stads grundskolor

Denna skrift beskriver uppföljningen av den läs- och språksatsning som utbildningsförvaltningen i Stockholms stad genomförde under åren 2007–2010.
Uppföljningen, med analys, genomlysning och utvärdering, syftar till att ge en översiktlig, sammanfattande bild av satsningen. Målet är att ringa in vilka effekter satsningen har gett och vad som har varit framgångsfaktorer i projektet, vad som har saknats, vad som inte har fungerat och vad som behöver göras framöver. Uppföljningen har genomförts av Toura Hägnesten, utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen. Arbetet har kvalitetssäkrats genom ett samarbete med Stockholms universitet med Siv Fischbein, professor emerita, som vetenskaplig handledare. Att göra en sådan här uppföljning är en del i stadens policy att utvärdera effekterna av olika satsningar. Uppföljningen bygger på en teoretisk utgångspunkt och är genomförd med utvalda metoder. För att ta del av redogörelsen för teoretisk utgångspunkt och metodval, läs den mer utförliga
rapporten ”Lärarkompetens och måluppfyllelse: Uppföljning av en läs- och språksatsning i Stockholms grundskolor” som finns på www.pedagogstockholm.se.
Det är vår förhoppning att denna uppföljning och utvärdering ska bidra till en fördjupad diskussion om vad som gör en satsning framgångsrik, vilka faktorer beslutsfattare och projektledare särskilt ska beakta, vad resultatet faktiskt blev av läs- och språksatsningen, samt utgöra ett underlag i arbetet med att även fortsättningsvis förbättra elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse i svenska.

Boken beskriver en mångfacetterad process och en mängd olika faktorer som har betydelse för läs- och språkutveckling. Den kan läsas i sin helhet, från början till slut, men enstaka avsnitt kan också läsas separat. Till exempel utgör presentationen av enkätsvaren underlag för en diskussion om satsningens betydelse för berörda lärare. På samma sätt kan andra delar ”plockas ut” och belysas ur olika perspektiv.
Författare
Toura Hägnesten
Publiceringsår
2011
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Språkutveckling
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Stöd & Stimulans nr 4 Samtalet om forskning och utveckling

Filtyp
Adobe Reader 11945kB
Beskrivning
Kompetenta och engagerade lärare och skolledare har stor betydelse för elevernas framtid. Men också forskning och utveckling inom det pedagogiska området spelar en viktig roll för att vi ska nå målet om en skola i världsklass. Vilket innebär att
• skolan ska vara världsbäst för varje elev
• skolan ska sträva efter att ha en utbildningsnivå i världsklass
• skolan ska förbereda eleverna för att vara världsmedborgare.
Utbildningsförvaltningen arbetar därför bland annat aktivt för att ge olika stöd och möjligheter för all personal inom skolans område att utvecklas i sin profession. Detta sker exempelvis via studier på avancerad respektive forskarnivå, via möjligheten till så kallade karriärtjänster, samt via tillgång till aktuell forskning. Tidningen LÄRA Stockholm är en viktig kommunikationskanal för både lärare och skolledare. Sedan starten 2007 har tidningen i varje nummer publicerat en längre intervju, ett längre samtal med en aktuell forskare inom ledarskap och pedagogik. Samtalen har väckt stort intresse inte bara inom skolans område. Därför samlar vi nu, i vår skriftserie, de hittills publicerade samtalen under rubriken ”Stöd och stimulans”. Vår förhoppning är att de ska bidra till dialogen om hur vi skapar en skola i världsklass.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2010
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Stöd & Stimulans nr3 Många trådar in i ämnet – genrepedagogiskt arbete i Knutbyskolan

Filtyp
Adobe Reader 1288kB
Beskrivning
Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan en skola – ett kommunalt språkforskningsinstitut – en nationell skolmyndighet som innefattat lärare, projektledare och forskare i deras strävan att utveckla flerspråkiga elevers språk och kunskaper. Skolan är en F-6 skola, Knutbyskolan, som ligger i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm. Den övervägande delen av eleverna är tvåspråkiga, många är födda i Sverige och andra har invandrat till Sverige.
För en del av eleverna är svenska det starkaste språket och för andra är familjens förstaspråk det starkaste. För de flesta är svenska ett andraspråk. De elever som går i skolans grekiska klasser och har halva sin undervisning på grekiska och andra halvan på svenska brukar i årskurs 6 ha utvecklat en stark tvåspråkighet. Arbetet som presenteras här har varit avhängigt andra än de somkonkret bidragit till boken. Vårt stora tack går till alla elever i skolan som entusiastiskt varit med på ”språk- och genrenoterna” och med glädje diskuterat och producerat allt mer sofistikerat språk och tänkande. Alla kollegor i Knutbyskolan tackas också varmt för deras engagemang för elevernas utveckling. Därefter riktar vi vårt tack till f.d. Myndigheten för skolutveckling som genom
sina nationella satsningar givit ekonomiskt stöd till både Knutbyskolan och Språkforskningsinstitutet i Stockholm. John Polias, som är huvudkällan till alla deltagares kompetensutveckling inom genrefältet, tackar vi för hans djupa teoretiska och praktiska kunskap och för hans tålmodiga och snabba svar på alla frågor vi ställt. Bodil Hedeboe har under vissa tider deltagit i skolans arbete och varit en viktig samtalspartner för Britt vilket vi vill tacka för. Ett särskilt tack till skolans rektor Lena Hellström som aldrig har sviktat i sin tro på denna satsning och för hennes tillit till dem som medverkat.

Vi hoppas att våra exempel visar hur ett arbete med fokus på samtidig språk- och kunskapsutveckling kan gå till i en skola där eleverna kommer till skolan med varierade omvärldserfarenheter och olika nivåer i svenska. Det är också vår förhoppning att våra läsare blir inspirerade att följa i våra spår och då kan dra nytta av de erfarenheter vi gjort under processen. Slutligen vill vi påpeka att processen att utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetet fortfarande pågår och att detta bara är en anhalt.

Om författarna

Pilar Albornoz Kraut, specialpedagog med inriktning på koncentrations- och inlärningssvårighetersamt certifierad genrepedagog

Kristina Ansaldo, lågstadielärare och certifierad genrepedagog

Monica Axelsson, fil.dr, docent i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, USOS, Stockholms universitet samt forskare vid Språkforskningsinstitutet i Stockholm

Gry Fyrö, grundskollärare 1–7 med inriktning Ma/No och certifierad genrepedagog

Britt Johansson, mellanstadielärare, projektledare för Knutbyprojektet –
ett genrepedagogiskt skolutvecklingsprojekt och certifierad genrepedagog

Tuija Rämö, specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning, certifierad genrepedagog och CDA-terapeut
Författare
Monika Axelsson
Publiceringsår
2009
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Områden
Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Stöd & Stimulans nr 2 Läsning lönar sig Läsning och läsprojekt i Stockholms stad

Filtyp
Adobe Reader 1512kB
Beskrivning
Under tiden för Kompetensfondens satsningar inom det pedagogiska området i Stockholms stad 2004–2006, har flera stadsdelar intensifierat sitt arbete med att utveckla barns och ungdomars läslust och stimulera deras läs-, skriv- och språkutveckling genom en mängd olika utvecklingsprojekt. Projekten har fokuserat på olika områden kring arbetet med barns/elevers läsutveckling i skolan. Det har
handlat om fler böcker i klassrummet, bokinköp, att utveckla skolbiblioteket, utveckla ”bokprat” med olika elevgrupper, öka intresset för barn- och ungdomslitteratur hos lärare, öka intresset för samtal om böcker hos elever, stimulera tvåspråkiga barns/elevers läs- och språkutveckling, utveckla sätten att stimulera till läsning även bland äldre elever, att skriva och att använda olika media tillsammans med läsning, m.m. Projekten har inneburit så mycket mer än fokus på bara läsning. Denna sammanställning ger en bild av det mångfasetterade
arbete som pågår inom området. Förhoppningen är att det ska kunna stimulera till ytterligare utvecklingsarbete och vara en källa till inspiration för andra pedagoger. Ett stort tack till Birgitta Anstrin-Åstedt för hennes insatser inom området och entusiasm i sammanställandet av materialet. Utbildningsförvaltningen vill marknadsföra de olika läsprojektet som pågått inom Stockholms stad och Kompetensfonden åren 2004–2006. Vi publicerar därför dessa i vår skriftserie under rubriken Läsning lönar sig.
Författare
Birgitta Anstrin-Åstedt
Publiceringsår
2008
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Språkutveckling
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Stöd & Stimulans nr 1 Etnomatematik Perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet

Filtyp
Adobe Reader 1312kB
Beskrivning
Stockholms stad satsar på matematiken. I förskolor, grundskolor och gymnasieskolor pågår ett målmedvetet
arbete med att stärka barn och ungdomars intresse och förståelse för matematik.
En nödvändig del i utvecklingsarbetet för att stärka barns och ungdomars kunskaper i matematik är ökad förståelse
för hur den enskilde eleven lär sig matematik. Vägen till förståelse och verklig kunskap blir rakare om
undervisningen i matematik knyter an till elevens egna referensramar och erfarenheter.
Ett etnoperspektiv på matematikundervisningen är ett sätt för lärare att öka sin förståelse för betydelsen av
elevens referensramar och erfarenheter för elevens lärande i matematik.
Ett etnoperspektiv på undervisningen kommer alla elever till godo. Oavsett etnicitet, modersmål, var i staden
man bor etc. bär alla barn och ungdomar med sig referenser och erfarenheter som kan utnyttjas i matematikundervisningen
och i samverkan mellan hem och skola.
Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg är lärare och har lång erfarenhet av att undervisa i matematik i grundskolan.
Irene och Lennart är författare till Skolverkets rapport, Minoritetselever och matematikutbildning. Under
år 2005 och 2006 har de arbetat som projektledare i Stockholms stad (kompetensfonden) med att på olika sätt
utveckla matematikundervisningen för flerspråkiga elever.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2006
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Matematik, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Riktlinjer & Strategier nr 2 Trygghet och studiero Riktlinjer för arbetet i Stockholms skolor

Filtyp
Adobe Reader 1009kB
Beskrivning
Syftet med riktlinjerna är att konkretisera ansvar och befogenheter på olika nivåer inom Stockholms stad samt att vara ett stöd i skolornas arbete när olika situationer uppstår och för de planer och rutiner skolorna ska/behöver ha. Riktlinjerna utgår från en samlad överblick av vad som gäller och hur skolan kan/ska handla i olika situationer utifrån lagstiftning och förordning. Dessa riktlinjer utgår från skolans värdegrund, som den uttrycks i läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer, Rapporter och forskningsöversikter

Riktlinjer & Strategier nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram

Filtyp
Adobe Reader 2404kB
Beskrivning
Bra ledarskap utvecklar verksamheten till en skola i världsklass.

Ledarskapet har stor betydelse för resultat och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Därför har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad valt att satsa på ett chefsprogram med hög kvalitet. Programmet baseras på erfarenheter från verksamheten och på vad forskning, nationellt som internationellt, anser vara viktigt för framgångsrikt ledarskap och utvecklingsarbete. Chefsprogrammet omfattar chefs- och ledarstrategi, chefsförsörjning, chefsuppföljning, chefs- och ledarakademin samt chefssupport. Chefsprogrammet vänder sig till skolledare och chefer vid central förvaltning och till blivande skolledare och chefer. Det utgår från Stockholms stads personalpolicy 2009 och utbildningsförvaltningens chefs- och ledarstrategi. Utbildningsförvaltningen ska ha de bästa cheferna och vara en attraktiv arbetsgivare. Utbildningsförvaltningens chefsprogram är ett stöd i uppdraget att leda och utveckla de olika verksamheterna genom mål- och resultatstyrning. Programmet är också ett stöd för att förbättra verksamhetens resultat.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2009
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Måluppfyllelse & Resultat Nr 7 Rektor i takt eller otakt med tiden? Om att vara chef i skolan idag

Filtyp
Adobe Reader 2236kB
Beskrivning
Denna skrift vill inspirera till diskussion på basis av resultaten från en undersökning om rektorn som chef som genomfördes mellan 2009–2011 i Stockholms stad och Uppsala kommun. Ansvarig för undersökningens genomförande har varit, IPF, Institutet för Personal- och Företagsutveckling i Uppsala. Ett 20-tal intervjuer genomfördes med såväl grundskole- och gymnasierektorer i de båda kommunerna och dessutom har 160 rektorer i dessa kommuner besvarat en enkät som distribuerades under hösten 2010. I resultatredovisningen blandas enkät- och intervjudata.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
2012
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Föregående...678910...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 331 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val