Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

327 dokument matchar dina val

Vem är jag? Äldre åldrar- ett arbetsmaterial

Filtyp
Adobe Reader 125kB
Beskrivning
Ett arbetsmaterial för äldre elever i grundskolan som togs fram av projektet "Vem där? Ett projekt kring fördomar & förutfattade meningar" som finns här i Kunskapsbanken. Det finns även ett arbetsmaterial för yngre åldrar här i kunskpasbanken. "Vem är jag? Yngre åldrar- ett arbetsmaterial"

Vad är en fördom? Är det något vi alla bär på? Om det är så, hur blir man i sådana fall medveten om vilka fördomar man bär på? Under 2010 och 2011 genomgick Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser och Husbygårdsskolan ett projekt som vi valde att kalla Lånad fördom. Målet med projektet var att synliggöra olika fördomar, både i samhället men också hos eleverna.
Författare
Stockholms Stadsbibliotek
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Lektionsplaneringar och undervisningsmaterial

Vem är jag? Yngre åldrar- ett arbetsmaterial

Filtyp
Adobe Reader 128kB
Beskrivning
Ett arbetsmaterial för yngre åldrar i grundskolan som hör till rapporten "Vem där? Ett projekt kring fördomar & förutfattade meningar" som finns här i Kunskapsbanken. Det finns även ett liknande material för äldre åldrar i Kunskapsbanken.

Vad är en fördom? Är det något vi alla bär på? Om det är så, hur blir man i sådana fall medveten om vilka fördomar man bär på? Under 2010 och 2011 genomgick Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser och Husbygårdsskolan ett projekt som vi valde att kalla Lånad fördom. Målet med projektet var att synliggöra olika fördomar, både i samhället men också hos eleverna.
Författare
Stockholms stadsbibliotek
Publiceringsår
2011
Årskurser
4, 5, 6
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Lektionsplaneringar och undervisningsmaterial

Vem där? Ett projekt kring fördomar & förutfattade meningar

Filtyp
Adobe Reader 827kB
Beskrivning
Vad är en fördom? Är det något vi alla bär på? Om det är så, hur blir man i sådana fall medveten om vilka fördomar man bär på? Under 2010 och 2011 genomgick Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser och Husbygårdsskolan ett projekt som vi valde att kalla Lånad fördom. Målet med projektet var att synliggöra olika fördomar, både i samhället men också hos eleverna.

Till den här rapporten finns det arbetsmallar/material här i Kunskapsbanken. De heter:
Vem är jag? Yngre åldrar
Vem är jag? Äldre åldrar
Författare
Frida Christoffersson
Publiceringsår
2011
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Samhällsorienterade ämnen, Trygghet, studiero och elevhälsa, Övrigt
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation, Rapporter och forskningsöversikter

Att lära sig argumentera - en rättighet i en demokrati

Filtyp
Adobe Reader 262kB
Beskrivning
Att använda sig av genrepedagogik i undervisningen av nyanlända elever visade sig vara framgångsrikt. Inte bara för eleverna utan även för lärarna som utvecklade sina didaktiska kunskaper om argumenterande texter.

Att argumentera kan betraktas som en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle och därmed ett viktigt moment i skrivundervisningen. För elever som har svenska som andraspråk, i synnerhet för dem som är nyanlända, är den argumenterande textgenren särskilt utmanande.

Studien genomfördes som en Lesson Study i årskurs 7-9 i undervisningen av nyanlända elever där syftet var att undersöka vad som gjordes möjligt för eleverna att lära sig skriva en argumenterande text i en genrepedagogisk undervisningsmodell. Uppgiften var att skriva insändare om mobbing.
Författare
Charlotte Ahlström, Maria Asklöf, Nancy Löfling, Eija Kuyumcu (koordinator)
Publiceringsår
2012
Årskurser
7, 8, 9
Områden
Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Tesens betydelse för den argumenterande texten

Filtyp
Adobe Reader 201kB
Beskrivning
Att skriva argumenterande texter är svårt för elever på både högstadiet och gymnasiet. Samtidigt är det en textgenre som återkommer i nationella proven och som dessutom kan betraktas som en maktgenre i samhället.

Vi har genomfört en Lesson Study kring den argumenterande texten. Inför studien preciserade vi två frågor :

•Hur kan vi förändra och förbättra undervisningen beträffande argumenterande text, så att den når och utvecklar samtliga elever i större utsträckning?
•Hur lär vi mer framgångsrikt ut det mest kritiska momentet, tesen, så att eleverna kan skriva välformulerade och precisa teser när de skriver argumenterande text?

Resultatet av projektet visar att elevernas motivation och engagemang höjs genom kontinuerlig stöttning samt variation i undervisningen mellan lärarlett och interaktiva övningar. De interaktiva övningarna värderades högt av eleverna. Dessutom pekar också resultatet tydligt ut den specifikt formulerade tesen som avgörande för kvaliteten på elevernas argumenterande texter.
Författare
Jonas Wolbe, Klara Grede, Johan Fröcklin, Inga-Lill Mårtensson, Lena Ebenstål, Leif Lorentzon
Publiceringsår
2012
Årskurser
7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Stöd och stimulans nr 8 Samtal med forskare om pedagogik, språkutveckling, ledarskap och integration

Filtyp
Adobe Reader 7420kB
Beskrivning
Sedan starten 2007 har tidningen LÄRA i varje nummer publicerat en längre intervju i form av ett samtal med en forskare inom områden som pedagogik, språkutveckling, ledarskap och integration. Samtalen har väckt stort intresse inte bara i skolans värld. I Stöd och stimulans nr 8, samlas de två senaste årens intervjuer som sorterar under rubriken ”Samtalet”. Förhoppning är är att de ska bidra till dialogen om hur vi skapar en skola i världsklass, en skola där varje elevs lärande och framtidsmöjligheter står i centrum.
Författare
Tidningen LÄRA
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Flerspråkiga föräldrars syn på barnens språkutveckling

Filtyp
Adobe Reader 781kB
Beskrivning
Studiens huvudsyfte var att undersöka och lyfta fram vad flerspråkiga föräldrar anser är viktigt i barnens språkutveckling och förskolans betydelse för barnens språk och kulturella utveckling. Studien är utförd med en kvalitativ ansats där både kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Den kvantitativa delen har bestått av slutna enkäter till föräldrar och den kvalitativa av intervjuer med föräldrar och pedagoger.
Resultatet pekar tydligt på ett stort intresse hos föräldrar för barnens språkutveckling. Föräldrar anser att förskolan betyder mycket för barnens språk och kulturella utveckling då förskolan för de flesta barnen i studien är den enda kontakten med det svenska samhället. Föräldrar vill ha mer information om hur de kan stödja barnens språkutveckling och hur arbetet bedrivs på förskolorna. Majoriteten av föräldrarna önskar att barnen ska få modersmålsstöd i förskolan. Resultatet visar också på att många föräldrar har en oro kring segregation. Barnen i undersökningen har få eller inga kontakter med barn som har svenska som modersmål vare sig i förskolan, skolan eller på fritiden, vilket föräldrarna anser påverkar barnens svenska språkutveckling negativt. Föräldrar lyfter barnens uttal som en för dem viktig del i denna oro och anser att uttalet påverkar barnens framtid. Resultatet visar på att förskolorna behöver bli bättre på att samarbeta med föräldrar kring barnens språkutveckling, då många föräldrar upplever att de inte får tillräcklig information.
Författare
Marianne Wågström
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass)
Områden
Forskning och utveckling, Förskola, Föräldrasamverkan, Språkutveckling
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Stöd & Stimulans nr 7 Gensvar för lärande - rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel

Filtyp
Adobe Reader 7707kB
Beskrivning
Det tar tid att sätta sig in i relevant forskning och tillämpa den i klassrummet. Det tar tid att arbeta med gensvar på ett konstruktivt sätt så att det blir meningsfullt såväl för lärare som för elever.
Lärare och elev måste få kunskap om gensvar och vara flexibla och beredda att göra om och göra på annorlunda sätt. Ett exempel när processen delvis har fått en annan inriktning är ”two stars and a wish”. Att bara be eleverna att ge två beröm och en önskan om förbättring gav bara ytliga gensvar som inte kunde ligga till grund för vad, hur och varför eleven skulle förbättra sig. En utveckling
av mer detaljerade instruktioner genomfördes och det visade sig att eleverna fick mer innehållsrika och konstruktiva gensvar med större formativ potential. För att gensvar ska bli effektivt måste arbetet fokuseras och börja i det lilla för att det ska bli något stort.
Lärare från flera olika ämnen och som representerar olika stadier, från lågstadium till vuxenbildning, kan ha mycket värdefulla allmändidaktiska diskussioner om lärande och bedömning.
I och med att eleverna lär sig att konstruktivt ge och ta emot gensvar, kan läraren koncentrera sig på de elever som behöver lärarens stöd och undervisning. Eleverna används som en resurs i undervisningen. Gensvaret kan vara en del i hela undervisnings- och lärandeprocessen.
Författare
Heyer, Häggström, Wennersten, Lundgren, Cederlöf Hull, Hjalmarsson, Ek, Forsberg Aaltonen
Publiceringsår
2012
Årskurser
2, 3, 4, 9, Vuxenutbildning
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Matematik
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Kan Petter och hans fyra getter stärka och utveckla barnens språk?

Filtyp
Adobe Reader 424kB
Beskrivning
Artikeln handlar om ett temaarbete kring barnboken Petter och hans fyra getter som vi genomförde under läsåret 2009/2010 i vår förskoleklass, på Lillholmsskolan, Skärholmen. Syftet med temat var att stärka och utveckla elevernas svenska språk samtidigt som vi parallellt ville att barnen skulle tillägna sig ny kunskap i matematik och naturkunskap. Temaarbetet skedde i smågrupper med boksamtal som grund. Eleverna fick också arbeta skapande. Det visade sig att barnen skulle bli mycket engagerade och delaktiga i temat. Några resultat av temat var att alla elever var aktiva i boksamtalen. Eleverna tillägnade sig nya ord och begrepp liksom ordningstal och geometriska figurer. Alla elever ville delta i dramatiseringen av ”Petter”. Resultatet tyder på att det arbetssätt vi använt har gett eleverna goda förutsättningar att utveckla såväl språket som lärandet.
Författare
My Froster
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskola), 0 (Förskoleklass), 1
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser

Filtyp
Adobe Reader 870kB
Beskrivning
Den här studien handlar om högpresterande gymnasieelevers läsande i en skolkontext. Eleverna består av en klass på samhällsvetenskapligt program som alla har mycket högt betygsnitt från högstadiet. Utifrån ett socio-kulturellt perspektiv undersöks elevernas läskompetenser med avseende på läsvanor, förhållningssätt till olika texter, uttalade lässtrategier samt läs-positioner vid läsning av sakprosatexter. De insamlingsmetoder som använts är etnografiskt inspirerade, med undantag av en enkätundersökning.
Författare
Yvonne Hallesson
Publiceringsår
2011
Årskurser
Gymnasium
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Föregående...678910...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 327 av 327 dokument matchar dina val Nollställ val