Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

331 dokument matchar dina val

Utmanad av ondskan - den svenska lärarkåren och nazismen 1933-1945

Filtyp
Adobe Reader 1008kB
Beskrivning
Utgångspunkten för denna uppsats har varit en idé- och ideologianalys. Det är mötet mellan idéer och tankesätt som varit det primära, även om handlingsperspektivet funnits med, då det är i handlingar som de värdemässiga ställningstagandena kan spåras och i handlingarna synliggörs ideologin.

Lärarkåren gjorde sina val och bakom dessa val går det att spåra ideologiska ställningstaganden. Bakom lärarkårens generösa inställning till kolleger på flykt, går det att spåra ett antinazistiskt ställningstagande. Likaså bakom beslutet att bryta kontakten med de tyska lärarorganisationerna då dessa
nazifierades på våren 1933. Slutsatserna har dock i huvudsak dragits genom en argumentationsanalys av lärarkårens textproduktion.

Förhoppningsvis har denna forskning om lärarkårens möte med nazismen tillfört några nya intressanta perspektiv och ökat vår förståelse för den svenska lärarkårens värdemässiga identitet.
Även om undersökningen främst har behandlat lärarkåren som ett ideologiskt kollektiv, inte ett socialt, har forskningen även varit aktörsorienterad, i den bemärkelsen att den fokuserat på styrelser, organisationer och enskilda lärare och deras tänkande.

Det är lärarorganisationernas arkivmaterial och tidningsredaktionernas textproduktion samt redigerat material som utgjort underlag för analysen.
Författare
Per Höjeberg
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Forskning och utveckling, Övrigt
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Ett möte mellan två skrivkulturer

Filtyp
Adobe Reader 1685kB
Beskrivning
Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande

En fullt möjlig tolkning av denna studies resultat är att många av
högstadieeleverna i undersökningen förefaller vara delaktiga i två skrivkulturer. Dessa skrivkulturer utövas i och utanför skolan men de förekommer också parallellt. Några tydliga skillnader mellan dessa skrivkulturer är som följer:
- Inom skolans skrivkultur sker den största delen av skrivandet
med papper och penna, medan det privata skrivandet mycket
oftare är digitalt baserat.
- Skolskrivandet utförs av många ungdomar mestadels under ett
visst motstånd, medan det privata skrivandet oftast rapporteras
som lustfyllt.
- Skolskrivandet är oftast lärarinitierat, medan ungdomarnas
privatskrivande är tillkommet på deras eget initiativ.
- Många ungdomar uppger själva att de skriver mer på fritiden
än i skolan.
- Skolskrivandet är antingen avsett som minnesstöd eller som
underlag för lärarbedömning, medan privatskrivandet i huvudsak fyller kommunikativa funktioner.
- Privatskrivandet tenderar att benämnas med andra verb än
skriva.
Författare
Nils Larsson
Publiceringsår
2011
Årskurser
7, 8, 9
Områden
Forskning och utveckling, Språkutveckling
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Musik som ett nav i skolans presentationer

Filtyp
Adobe Reader 7366kB
Beskrivning
”Det är ju inte så kul att bara stå där med ett papper och rabbla.”
Citatet är hämtat från en av studiens intervjuer. En pojke i sjunde klass svarar på frågan om varför han och hans tre kamrater har redovisat ett ämnesområde i fysik med djembe, saxofon och muntligt berättande. Svaret indikerar
att han anser att det finns en norm för hur redovisningar vanligtvis genomförs skolan. Den här gången har de fyra klasskamraterna gjort något
annorlunda.

Föreliggande undersökning handlar om högstadieungdomars musicerande när de redovisar i andra skolämnen än musik. Det rör sig om tillfällen när deras lärare har lämnat redovisningssättet öppet och eleverna själva valt att
spela eller sjunga då de redovisar ett ämnesstoff.
Författare
Anna Falthin
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Forskning och utveckling, Kultur i skolan
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Att ta sig an världen - lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

Filtyp
Adobe Reader 1596kB
Beskrivning
I denna avhandling beskrivs och tolkas sex lärares tal om sin undervisning i
samhällskunskap. I fokus står deras innehåll i och mål med undervisningen i ett
givet kunskapsområde: globalisering. Studien är ämnesdidaktisk och ser samhällskunskapsämnet som en helhet bestående av såväl pedagogiska som ämnesrelaterade överväganden.

Avhandlingen tar sitt avstamp i en didaktisk relationsmodell som beskriver några av de faktorer som speglar läraresdidaktiska överväganden, men mål och innehåll står i fokus. Samhällskunskap är ett unikt ämne för skolan och återfinns inte som en central akademisk disciplin på universitetet, vilket kan förklara dess svaga utveckling i ämnesdidaktisk forskning.

Samhällskunskapens ställning i skolan är dock mycket stark. Innehållsmässigt finns det i samhällskunskap både ett kunskapsuppdrag och ett fostransuppdrag. Samhällskunskapens främsta syfte har tidigare beskrivits på skilda sätt, allt från att skapa goda medborgare genom samtal till att ge eleverna grundläggande kunskaper om samhället.

I stor utsträckning har tidigare studier behandlat frågor om vad ämnet bör vara. Samhällskunskapens innehåll har beskrivits på flera olika sätt. Kunskaperna i innehållet har beskrivits i termer av moment, färdigheter eller allmänna tankeredskap som inte nödvändigtvis handlar om ämnet samhällskunskap. Det saknas ett språk att använda när vi ska ta oss an ämnets didaktiska utmaningar.

För att försöka fånga innehållet har blicken riktats mot andra ämnens didaktik,
studien kan alltså ses i ett sammanhang av komparativ ämnesdidaktik. Genom
historiedidaktikernas begreppsapparat första och andra ordningens kunskaper
har innehållet i lärarnas tal tolkats. Begreppen har sin motsvarighet i didaktikens och pedagogikens ”low order thinking” och ”high order thinking”.
Författare
Johan Sandahl
Publiceringsår
2011
Årskurser
Gymnasium
Områden
Internationellt, Samhällsorienterade ämnen
Typ av dokument
Uppsatser och examensarbeten

Vem är jag? Äldre åldrar- ett arbetsmaterial

Filtyp
Adobe Reader 125kB
Beskrivning
Ett arbetsmaterial för äldre elever i grundskolan som togs fram av projektet "Vem där? Ett projekt kring fördomar & förutfattade meningar" som finns här i Kunskapsbanken. Det finns även ett arbetsmaterial för yngre åldrar här i kunskpasbanken. "Vem är jag? Yngre åldrar- ett arbetsmaterial"

Vad är en fördom? Är det något vi alla bär på? Om det är så, hur blir man i sådana fall medveten om vilka fördomar man bär på? Under 2010 och 2011 genomgick Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser och Husbygårdsskolan ett projekt som vi valde att kalla Lånad fördom. Målet med projektet var att synliggöra olika fördomar, både i samhället men också hos eleverna.
Författare
Stockholms Stadsbibliotek
Publiceringsår
2011
Årskurser
6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Lektionsplaneringar och undervisningsmaterial

Vem är jag? Yngre åldrar- ett arbetsmaterial

Filtyp
Adobe Reader 128kB
Beskrivning
Ett arbetsmaterial för yngre åldrar i grundskolan som hör till rapporten "Vem där? Ett projekt kring fördomar & förutfattade meningar" som finns här i Kunskapsbanken. Det finns även ett liknande material för äldre åldrar i Kunskapsbanken.

Vad är en fördom? Är det något vi alla bär på? Om det är så, hur blir man i sådana fall medveten om vilka fördomar man bär på? Under 2010 och 2011 genomgick Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser och Husbygårdsskolan ett projekt som vi valde att kalla Lånad fördom. Målet med projektet var att synliggöra olika fördomar, både i samhället men också hos eleverna.
Författare
Stockholms stadsbibliotek
Publiceringsår
2011
Årskurser
4, 5, 6
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Lektionsplaneringar och undervisningsmaterial

Vem där? Ett projekt kring fördomar & förutfattade meningar

Filtyp
Adobe Reader 827kB
Beskrivning
Vad är en fördom? Är det något vi alla bär på? Om det är så, hur blir man i sådana fall medveten om vilka fördomar man bär på? Under 2010 och 2011 genomgick Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser och Husbygårdsskolan ett projekt som vi valde att kalla Lånad fördom. Målet med projektet var att synliggöra olika fördomar, både i samhället men också hos eleverna.

Till den här rapporten finns det arbetsmallar/material här i Kunskapsbanken. De heter:
Vem är jag? Yngre åldrar
Vem är jag? Äldre åldrar
Författare
Frida Christoffersson
Publiceringsår
2011
Årskurser
4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Samhällsorienterade ämnen, Trygghet, studiero och elevhälsa, Övrigt
Typ av dokument
Pedagogisk dokumentation, Rapporter och forskningsöversikter

Att lära sig argumentera - en rättighet i en demokrati

Filtyp
Adobe Reader 262kB
Beskrivning
Att använda sig av genrepedagogik i undervisningen av nyanlända elever visade sig vara framgångsrikt. Inte bara för eleverna utan även för lärarna som utvecklade sina didaktiska kunskaper om argumenterande texter.

Att argumentera kan betraktas som en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle och därmed ett viktigt moment i skrivundervisningen. För elever som har svenska som andraspråk, i synnerhet för dem som är nyanlända, är den argumenterande textgenren särskilt utmanande.

Studien genomfördes som en Lesson Study i årskurs 7-9 i undervisningen av nyanlända elever där syftet var att undersöka vad som gjordes möjligt för eleverna att lära sig skriva en argumenterande text i en genrepedagogisk undervisningsmodell. Uppgiften var att skriva insändare om mobbing.
Författare
Charlotte Ahlström, Maria Asklöf, Nancy Löfling, Eija Kuyumcu (koordinator)
Publiceringsår
2012
Årskurser
7, 8, 9
Områden
Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Tesens betydelse för den argumenterande texten

Filtyp
Adobe Reader 201kB
Beskrivning
Att skriva argumenterande texter är svårt för elever på både högstadiet och gymnasiet. Samtidigt är det en textgenre som återkommer i nationella proven och som dessutom kan betraktas som en maktgenre i samhället.

Vi har genomfört en Lesson Study kring den argumenterande texten. Inför studien preciserade vi två frågor :

•Hur kan vi förändra och förbättra undervisningen beträffande argumenterande text, så att den når och utvecklar samtliga elever i större utsträckning?
•Hur lär vi mer framgångsrikt ut det mest kritiska momentet, tesen, så att eleverna kan skriva välformulerade och precisa teser när de skriver argumenterande text?

Resultatet av projektet visar att elevernas motivation och engagemang höjs genom kontinuerlig stöttning samt variation i undervisningen mellan lärarlett och interaktiva övningar. De interaktiva övningarna värderades högt av eleverna. Dessutom pekar också resultatet tydligt ut den specifikt formulerade tesen som avgörande för kvaliteten på elevernas argumenterande texter.
Författare
Jonas Wolbe, Klara Grede, Johan Fröcklin, Inga-Lill Mårtensson, Lena Ebenstål, Leif Lorentzon
Publiceringsår
2012
Årskurser
7, 8, 9, Gymnasium
Områden
Språkutveckling, Svenska och svenska som andra språk
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Stöd och stimulans nr 8 Samtal med forskare om pedagogik, språkutveckling, ledarskap och integration

Filtyp
Adobe Reader 7420kB
Beskrivning
Sedan starten 2007 har tidningen LÄRA i varje nummer publicerat en längre intervju i form av ett samtal med en forskare inom områden som pedagogik, språkutveckling, ledarskap och integration. Samtalen har väckt stort intresse inte bara i skolans värld. I Stöd och stimulans nr 8, samlas de två senaste årens intervjuer som sorterar under rubriken ”Samtalet”. Förhoppning är är att de ska bidra till dialogen om hur vi skapar en skola i världsklass, en skola där varje elevs lärande och framtidsmöjligheter står i centrum.
Författare
Tidningen LÄRA
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Föregående...678910...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 331 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val