Lärarlyftet II

Lärarlyftet II riktar sig till lärare som undervisar i ett ämne men saknar rätt ämnesbehörighet. Genom att gå en kurs eller utbildning i Lärarlyftet II kan du komplettera din legitimation och få utökad behörighet. Satsningen pågår fram till 2019.

Lärarlyftet II är knutet till lärarlegitimationsreformen där huvudregeln är att endast lärare som har legitimation och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning och besluta om betyg.

Lärarlyftets tre delar

Kurserna och utbildningarna inom Lärarlyftet vänder sig till följande målgrupper:

 1. Kurser för dig med lärarexamen anställd i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som undervisar i ett ämne men saknar rätt behörighet.
 2. Hela eller delar av en speciallärarutbildning som riktar sig till dig som är anställd i grund- eller gymnasiesärskolan med en förskollärar- eller lärarexamen men saknar behörighet för att undervisa.
 3. Kurser för dig som är fritidspedagog och som arbetar i kommunen eller hos enskild huvudman med examen enbart inriktad mot fritidshem eller mot förskola och fritidshem för behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen.

Här finns Skolverkets juridiska vägledning för lärarlegitimation och behörighet för lärare och förskollärare.

Kurser hösten 2016

Ansökan till höstens kurser är nu öppen och sista ansökningsdag är 15 april. Nytt för i år är att det nu är möjligt att läsa tre nya specialiseringar inom speciallärarutbildningen förutom den mot utvecklingsstörning.

Du gör ansökan efter överenskommelse med din rektor på www.antagning.se. Rektor undertecknar blanketten "Huvudmannens godkännande" som skickas till angiven adress. Blanketterna finns här: Skolhuvudmannens godkännande

Skolverkets kurskatalog hösten 2016 för lärareför fritidspedagoger och för speciallärarutbildning

Validering

Flera av lärosätena som anordnar kurser inom ramen för Lärarlyftet II erbjuder möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Valideringen kan visa att något/några kursmål blir uppfyllda och att man inte behöver delta i alla moment i kursen.

Mer information finns på respektive lärosätes hemsida i anslutning till informationen om Lärarlyftet II.

Stimulansbidrag och centrala medel

Din skola där du är anställd får ett stimulansbidrag i form av statsbidrag som är mellan 500 - 1500 kronor per högskolepoäng, beroende på vilket ämne du läser.

Utbildningsförvaltningen betalar dessutom ut ett extra bidrag på 1800 kronor per högskolepoäng till skolan. 

Kom överens med din rektor hur bidraget ska användas. Det kan till exempel användas för:

 • vikarieersättning
 • minskad arbetstid
 • betala resorna
 • betala kurslitteraturen
 • ge delvis ledigt för studier utan löneavdrag

Kriterier för ansökan

För att få ansöka om statsbidrag måste följande kriterier uppfyllas:

För dig som undervisar som lärare i ämnen du saknar behörighet i:

 • Du är anställd (tillsvidare eller på viss tid)
 • Du har behörighetsgivande examen för den relevanta nivån
 • Du undervisar i det aktuella ämnet, men saknar ämnesbehörighet.

För dig som undervisar som lärare i särskolan:

 • Du är anställd och verksam inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskilt utbildning för vuxna
 • Du har en sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

För dig som undervisar som fritidspedagog:

 • Du är anställd (tillsvidare eller på viss tid)
 • Du har examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem eller i fritidshem och förskola.

Skolverket betonar vikten av att du hör till rätt målgrupp för kursen. Om inte kursen leder till utökad behörighet kan det bli aktuellt med återbetalning av stimulansbidraget. Det är också viktigt att du uppfyller kravet på förkunskaper.

Kontakt

För mer information kontakta Jessica Atterling 08- 508 33 781 eller mejla till lararlyftet2@stockholm.se

Lärarlyftet II