Lärarlyftet II

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

 •  

Lärarlyftet II riktar sig till lärare som undervisar i ett ämne men saknar rätt ämnesbehörighet. Genom att gå en kurs eller utbildning i Lärarlyftet II kan du komplettera din legitimation och få utökad behörighet. Satsningen pågår fram till 2019.

Lärarlyftet II är knutet till lärarlegitimationsreformen där huvudregeln är att endast lärare som har legitimation och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning och besluta om betyg.

Lärarlyftets tre delar

Kurserna och utbildningarna inom Lärarlyftet vänder sig till följande målgrupper:

 1. Kurser för dig med lärarexamen anställd i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som undervisar i ett ämne men saknar rätt behörighet.
 2. Hela eller delar av en speciallärarutbildning som riktar sig till dig som är anställd i grund- eller gymnasiesärskolan med en förskollärar- eller lärarexamen men saknar behörighet för att undervisa.
 3. Kurser för dig som är fritidspedagog och som arbetar i kommunen eller hos enskild huvudman med examen enbart inriktad mot fritidshem eller mot förskola och fritidshem för behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen.

Här finns Skolverkets juridiska vägledning för lärarlegitimation och behörighet för lärare och förskollärare.

Genom att läsa inom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Satsningen riktar sig till dig som har en lärarexamen men saknar behörighet i något av ditt undervisningsämne. Undersökningar visar att lärare som gått i Lärarlyftet uttrycker att de känner sig tryggare i sin yrkesroll och två av tre lärare upplever att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat. Det kollegiala lärandet är mycket värdefullt enligt många av deltagarna.

Kurser våren 2018

Från den 15 september kan du ansöka till kurser som startar våren 2018 men ta chansen - det kanske är sista året som Lärarlyftet kommer att pågå. Under 2018 har Skolverket valt att fokusera på de lärare som undervisar i årkurs 1-6. Om regeringen tar beslut att förlänga Lärarlyftet kommer Skolverket att erbjuda kurser igen för lärare i högre årskurser.

Här hittar du  Skolverkets kurser som erbjuds för lärare, fritidspedagoger och speciallärareutbildningen inom Lärarlyftet II. Här finns även blanketten "Huvudmannens godkännande" som ska bifogas ansökan. 

Du gör ansökan efter överenskommelse med din rektor på www.antagning.se

Validering

Flera av lärosätena som anordnar kurser inom ramen för Lärarlyftet II erbjuder möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Valideringen kan visa att något/några kursmål blir uppfyllda och att man inte behöver delta i alla moment i kursen.

Mer information finns på respektive lärosätes hemsida i anslutning till informationen om Lärarlyftet II.

Stimulansbidrag och centrala medel

Din skola där du är anställd får ett stimulansbidrag i form av statsbidrag som är mellan 500 - 1500 kronor per högskolepoäng, beroende på vilket ämne du läser.

Utbildningsförvaltningen betalar dessutom ut ett extra bidrag på 1800 kronor per högskolepoäng till skolan. 

Kom överens med din rektor hur bidraget ska användas. Det kan till exempel användas för:

 • vikarieersättning
 • minskad arbetstid
 • betala resorna
 • betala kurslitteraturen
 • ge delvis ledigt för studier utan löneavdrag

Kriterier för ansökan

För att få ansöka om statsbidrag måste följande kriterier uppfyllas:

För dig som undervisar som lärare i ämnen du saknar behörighet i:

 • Du är anställd (tillsvidare eller på viss tid)
 • Du har behörighetsgivande examen för den relevanta nivån
 • Du undervisar i det aktuella ämnet, men saknar ämnesbehörighet.

För dig som undervisar som lärare i särskolan:

 • Du är anställd och verksam inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskilt utbildning för vuxna
 • Du har en sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

För dig som undervisar som fritidspedagog:

 • Du är anställd (tillsvidare eller på viss tid)
 • Du har examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem eller i fritidshem och förskola.

Skolverket betonar vikten av att du hör till rätt målgrupp för kursen. Om inte kursen leder till utökad behörighet kan det bli aktuellt med återbetalning av stimulansbidraget. Det är också viktigt att du uppfyller kravet på förkunskaper.

Kontakt

För mer information kontakta Jessica Atterling 08- 508 33 781 eller mejla till lararlyftet2@stockholm.se

Lärarlyftet II