Likabehandling

  •  

I skolan och förskolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla förskolor och skolor ska upprätta en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Skolor och förskolor ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Dokumentationen synliggör det främjande och förebyggande arbetet och redogör för vilka rutiner förskolan eller skolan har för att upptäcka, utreda och åtgärda akuta situationer. 

På den här sidan samlar vi material som kan stötta dig och dina kollegor i arbetet med värdegrund, trygghet och likabehandling i din skola.