Barnrätt - Pedagog Stockholm

Barnrätt

  •  

Barnkonventionen i arbetet som pedagog

Hur ska man göra som pedagog i verksamhet för att få in barnkonventionen i verksamheten? Varför ska vi arbeta utifrån barnkonventionen?

Sverige var ett av de första länderna att skriva på barnkonventionen och ratificera den. Att ratificera ett dokument innebär att det får samma status som lag i det landet som gör ratificeringen. Därför är det viktigt att alla som arbetar med barn och unga är väl insatta i barnkonventionen.

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter. Helt plötsligt blev det nya dokument att förhålla sig till och alla Sveriges medborgare fick lära sig att barn har egna rättigheter och därmed har alla vuxna ett ansvar och är skyldiga att se till att alla barn får sina rättigheter infriade. Alla vuxna på skolan har som uppdrag att förmedla barn sina rättigheter. Eftersom barnkonventionen är barnens rättigheter är det viktigt att barnen får kunskap om dessa. Ett barn söker inte kunskap på ställen som den inte vet finns och därför ligger det på oss vuxna att medvetandegöra barnen om deras rättigheter och varför det är viktigt för barn att känna till dem.

”Kunskap är makt” sa den brittiska filosofen Francis Bacon och visst ligger det en sanning i detta. Genom att vi innehar kunskap kan vi ta ställning i frågor och vi kan helt plötsligt tycka någonting om saker. Uttrycket ”det du inte vet kan inte skada dig” har säkert många hört och kanske också sagt men är det alltid sant? Är det inte så att barn idag skadas oftare på grund av vad de inte vet än ordspråket säger?

Som pedagog är du skyldig barnen en möjlighet att få kunskaper. Sen är det upp till barnet om den vill utnyttja dem. Det enda du som vuxen kan och har skyldighet att göra är att ge barnen möjligheterna.

Länkar till undervisningsmaterial om barnkonventionen

Barnombudsmannen har gett ut material som kan användas i arbetet med barn och unga för att lära de om barnkonventionen.
www.barnombudsmannen.se

Alla barn har rätt att få ta del av sina rättigheter. På lyssna.nu finns material som kan användas i syfte att ge barn möjlighet att höra om sina rättigheter.
http://lyssna.nu/kategori/skolmaterial/

På Barnens bibliotek kan man hitta böcker och bilder som man kan använda för att arbeta med barnkonventionen tillsammans med elever. Bilderna kan användas både som diskussionsunderlag men också för att lära barnen mer om konventionens olika artiklar.
http://www.barnensbibliotek.se/Boktips/Teman/Barnkonventionen/tabid/964/Default.aspx

På Röda Korsets ungdomsförbund finns en sida som de kallar för ”lärarrum”. Här finns inspirationsmaterial för dig som är pedagog och vill jobba med barns rätt i ditt dagliga arbete. Röda Korset har här samlat filmer och annat lektionsmaterial som kan vara inspirerande för dig som pedagog.
http://www.redcross.se/skolsajt/lararrum/

På scouternas hemsida kan man hitta material som pedagog till arbete med barnkonventionen. Där finns tydliga instruktioner och rekommendationer på gruppstorlek och ålder på barnen.
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/aktivitet/vad-ar-fn/

”Ungdomar för mänskliga rättigheter” har en sida på vilken man kan beställa undervisningsmaterial gratis och få mycket tips och råd i arbetet med mänskliga rättigheter, under vilka barn också lyder.
http://se.youthforhumanrights.org/educators.html

Pedagoger som arbetar med äldre barn kan ta hjälp av UMO (din ungdomsmottagning på nätet) som har skrivit texter om barnkonventionen. Dessa kan skrivas ut och användas som diskussionsunderlag i större eller mindre grupper.
http://www.umo.se/Familj/Barnkonventionen/

Även Röda Korsets ungdomsförbund har ett upplevelsematerial som riktar sig mot äldre elever. Det är ett rollspel som heter ”På flykt”.

Som pedagog för barn i de yngre åldrarna kan man behöva ett anpassat material. Rädda Barnen har skrivit ett inspirationshäfte om barns rättigheter som kan hjälpa till för att starta upp ett arbete kring barns rättigheter. Även pedagoger som ska arbeta med äldre barn kan säkert få inspiration genom denna läsning.
http://www.raddabarnen.se/Documents/ung-och-skola/skola/det-har-ar-dina-rattigheter-inspiration.pdf

För vidare läsning:

  • Bartley, K. (2001). FN:s konvention om barnets rättigheter: Om perspektiv och innehåll med relevans för skolan. Utbildning & Demokrati, vol. 10, 25-37.
  • Barnombudsmannen. (2014). faktablad. Stockholm: Barnombudsmannen.
  • Korczak, J. (2002). Barnets rätt till respekt. Stockholm: Natur och kultur.
  • http://sv.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak

Att låta barnen komma till tals om sin undervisning

Alla barn har rätt att få bli hörda i frågor som rör de själva står det i barnkonventionen. Det finns ingen åldersgräns i att få uttrycka sin åsikt utan det är individuellt och beror på vad barnet själv klarar. Alla barn har tankar kring utbildning och vad som är en god respektive mindre god sådan. Att låta barn komma till tals kan i många fall vara gynnande både för eleven och för pedagogen.

Senast uppdaterad 12 april 2017