Barnrätt

  •  

Barnkonventionen i arbetet som pedagog

Hur ska man göra som pedagog i verksamhet för att arbeta enligt barnkonventionen i verksamheten? Varför ska vi arbeta utifrån barnkonventionen?

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter. I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Inkorporeringen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

Vidare bidrar inkorporering av barnkonventionen till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en grund för ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet där rättigheterna ses utifrån ett helhetsperspektiv. Konventionen blir ett pedagogiskt verktyg och ett sammanhållet regelverk att förhålla sig till.

En inkorporering av barnkonventionen klargör att annan lagstiftning som rör barn, till exempel bestämmelser i föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen, ska tolkas utifrån konventionen i dess helhet och inte endast utifrån de bestämmelser som transformerats i respektive lag. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer om barnkonventionen som svensk lag på Regeringens , SKL:s och Barnombudsmannens webbplatser. 

Alla vuxna i skolan har ett uppdrag att förmedla kunskaper till barn om deras rättigheter. Eftersom barnkonventionen specifikt inriktar sig till barn och barnens rättigheter är det viktigt att barnen får kunskap sina rättigheter. Ett barn söker inte kunskap på ställen som hen inte vet finns och därför ligger det på oss vuxna att medvetandegöra barnen om deras rättigheter och varför det är viktigt för barn att känna till dem.

”Kunskap är makt” sa den brittiska filosofen Francis Bacon. Genom att vi innehar kunskap kan vi ta ställning i frågor och framföra vår åsikt.

Länkar till undervisningsmaterial om barnkonventionen

Barnombudsmannen har gett ut material som kan användas i arbetet med barn och unga för att lära de om barnkonventionen.
www.barnombudsmannen.se

Alla barn har rätt att få ta del av sina rättigheter. På lyssna.nu finns material som kan användas i syfte att ge barn möjlighet att höra om sina rättigheter.
http://lyssna.nu/kategori/skolmaterial/

På Barnens bibliotek kan man hitta böcker och bilder som man kan använda för att arbeta med barnkonventionen tillsammans med elever. Bilderna kan användas både som diskussionsunderlag men också för att lära barnen mer om konventionens olika artiklar.
http://www.barnensbibliotek.se/Boktips/Teman/Barnkonventionen/tabid/964/Default.aspx

På Röda Korsets ungdomsförbunds hemsida finns material för dig som arbetar i skolan. Här finns bland annat ett rollspel att ladda ner.
https://rkuf.se/i-skolan/

”Ungdomar för mänskliga rättigheter” har en sida på vilken man kan beställa undervisningsmaterial gratis och få mycket tips och råd i arbetet med mänskliga rättigheter, under vilka barn också lyder.
http://se.youthforhumanrights.org/educators.html

Pedagoger som arbetar med äldre barn kan ta hjälp av UMO (din ungdomsmottagning på nätet) som har skrivit texter om barnkonventionen. Dessa kan skrivas ut och användas som diskussionsunderlag i större eller mindre grupper.
http://www.umo.se/Familj/Barnkonventionen/

Även Röda Korsets ungdomsförbund har ett upplevelsematerial som riktar sig mot äldre elever. Det är ett rollspel som heter ”På flykt”.

Som pedagog för barn i de yngre åldrarna kan man behöva ett anpassat material. Rädda Barnen har skrivit ett inspirationshäfte om barns rättigheter som kan hjälpa till för att starta upp ett arbete kring barns rättigheter. Även pedagoger som ska arbeta med äldre barn kan säkert få inspiration genom denna läsning.
http://www.raddabarnen.se/Documents/ung-och-skola/skola/det-har-ar-dina-rattigheter-inspiration.pdf

För vidare läsning:

  • Så blir barnkonventionen konkret: 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete. Emma Fagerstrand, 2018
  • Regeringens proposition 2017/2018:186 Inkorporering av FN:s konvention o barnets rättigheter.

Att låta barnen komma till tals om sin undervisning

Alla barn har rätt att få bli hörda i frågor som rör de själva står det i barnkonventionen. Det finns ingen åldersgräns i att få uttrycka sin åsikt utan det är individuellt och beror på vad barnet själv klarar. Alla barn har tankar kring utbildning och vad som är en god respektive mindre god sådan. Att låta barn komma till tals kan i många fall vara gynnande både för eleven och för pedagogen.

Senast uppdaterad 3 juli 2019