Arbete med likabehandlingsplaner

  •  

Alla skolor ska upprätta en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. En plan mot kränkande behandling ska upprättas årligen. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts tas in i efterföljande års plan.

Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen, och ett nytt 3 kap. infördes. Nyheterna är främst att:

  • arbetet med aktiva åtgärder ska ske löpande i fyra steg det ska finnas riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier och trakasserier på skolan.
  • kravet om en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om att hela arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras och skolornas arbete med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.
  • lagändringarna gäller trakasserier och diskriminering, men bestämmelserna om kränkande behandling är oförändrade. Skolorna ska därför fortfarande ha en plan mot kränkande behandling, enligt skollagen.

Antonio och Rikard arbetar på Råcksta förskolor

Likabehandling i praktiken

Slag, knuffar, hot, svordomar och öknamn. Utfrysning, grimaser eller att alla går när man kommer in i ett rum. Det är exempel på kränkningar i förskolan enligt Råcksta förskolors likabehandlingsplan.  Grundinställningen är att både personal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling i förskolan.

Schemalagd värdegrund

På Östermalmsskolans är arbetet med värdegrunden schemalagd. En lektion i veckan diskuterar alla elever olika värderingar och hur man ska förebygga och motverka kränkande behandling. Skolans värdegrund genomsyrar allt arbete.

Senast uppdaterad 17 oktober 2018