Lagar och styrdokument - Pedagog Stockholm

Lagar och styrdokument

 •  

Skollagen och diskrimineringslagen

Det finns två lagar som ska skydda eleverna från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (kapitel 6) och diskrimineringslagen. Skolinspektionen övervakar att kapitel 6 i skollagen följs, för det mesta genom Barn- och elevombudet (BEO). Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över att diskrimineringslagen följs. BEO och DO arbetar tillsammans för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Råd om likabehandling och ordningsregler

Skolverket har sammanställt allmänna råd om hur skolor kan arbeta med likabehandling. Men också om hur man tar fram ordningsregler och vad som kännetecknar goda ordningsregler.

Material kring trygghet och studiero

 • Stockholms stads skolplan
 • Trygghet och studiero
 • Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program, STAN-programmet.
 • Handlingsplan för elevers frånvaro inom grundskolan

Andra lagar, förordningar och läroplaner

 • Skollagen
 • Grundskoleförordningen
 • Gymnasieförordningen
 • Särskoleförordningen
 • Barn- och elevskyddslagen
 • Läroplan för det obligatoriska skolväsendet
 • Läroplan för de frivilliga skolformerna
 • Brottsbalken

Rektor ansvarar för

 • att det årligen upprättas en likabehandlingsplan för verksamheten utifrån en lokal nulägesanalys/kartläggning för att främja likabehandling och vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering.
 • en årlig uppföljning, utvärdering av likabehandlingsplanen.
 • att det finns ordningsregler
 • att beslut om interremistisk avstängning anmäls i nämnd (gymnasieskolan)
 • att andra planer som ska upprättas finns och är kända.

Utbildningsförvaltningens ansvar

Följer upp rektors ansvar.

 • Grundskolechef – ansvarar inför flytt av elev för att i samråd med berörda rektorer ta fram ett underlag till nämnden
 • Gymnasiechef – ansvarar inför avstängning eller förvisning av elev för att ta fram underlag till nämnden

Ovanstående gäller Stockholms stads skolor. För fristående skolor gäller förordningen om fristående skolor.

Utbildningsnämndens ansvar

 • Beslutar om flytt av elev till annan skola (grundskolan)
 • Beslutar om avstängning av elev (gymnasieskolan)
 • Beslutar om förvisning av elev (gymnasieskolan)

Ovanstående gäller Stockholms stads skolor. För fristående skolor gäller förordningen om fristående skolor.

Skolverkets allmänna råd

Skolverkets Allmänna råd ska stödja och vägleda skolan i arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Vad är allmänna råd?

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning kan eller bör tillämpas. Allmänna råd måste utgå från en författning. De anger hur man kan eller bör handla och syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden ska således följas såvida verksamheten inte kan visa att man handlar på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås.

Åtgärdande arbete

Det krävs rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Ett åtgärdande arbete ska påbörjas genast när signaler om att ett barn eller en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Verksamheten har också ett ansvar att vita åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

Skolan har ett ansvar för att säkerställa att upprättade rutiner följs.

Kontaktpersoner

Elisabeth Forsberg Uvemo elisabeth.forsberg@​stockholm.se

Anahitta Shaghoie anahitta.shaghoie@stockholm.se

Rebecka Bengtsson rebecka.s.bengtsson@stockholm.se

Senast uppdaterad 2 augusti 2016