Stödmaterial och rutiner - Pedagog Stockholm

Stödmaterial och rutiner

  •  

Här hittar du stödmaterial från bland annat Skolverket och DO samt riktlinjer och rutiner från utbildningsförvaltningen.

Blankett för anmälan till huvudman

När det kommer till rektors kännedom att en elev upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt av annan elev eller personal på skolan ska rektor skyndsamt anmäla detta till huvudman. Den här blanketten ska rektor använda.

Rutiner för utredning, åtgärd och dokumentation, vuxen – elev

Utbildningsförvaltningen har sammanställt rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera fall där en elev upplever sig kränkt av vuxna på skolan. 

Skolverkets allmänna råd, arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Diskrimineringsombudsmannens material Lika rättigheter i skolan

Lika rättigheter i skolan är en handledning för att främja likabehandling i skolan. Handledningen har fokus på likabehandlingsarbetet i sin helhet, det handlar om hur skolans visioner, mål och åtgärder omsätts i ord och handling – varje dag.

DO vill visa hur skolans anställda kan verka för att likabehandlingsarbetet verkligen blir en integrerad del av hela verksamheten som involverar alla som berörs av den. Handledningen vänder sig till personal inom skola och skolbarnsomsorg.

Länk till Diskrimineringsombudsmannens material Lika rättigheter i skolan

DOs material om skolans och förskolans ansvar.

Stödmaterial för elevers frånvaro

Stödmaterialet innehåller bland annat en åtgärdstrappa vid hantering av hög frånvaro och riktlinjer för uppföljning och åtgärder som skolan bör anta.

Stödmaterialet innehåller också handlingsplanen för frånvaro som ska kommuniceras med hemmet varje nytt läsår. Frånvaro registreras i Stockholm Skolwebb, och anvisningar hur frånvaro anmäls, registreras och följs upp finns också i materialet. Du hittar en länk till stödmaterialet längre ned på den här sidan.

Senast uppdaterad 12 juli 2017