Stödmaterial och rutiner

  •  

Här hittar du stödmaterial från bland annat Skolverket och DO samt riktlinjer och rutiner från utbildningsförvaltningen.

Blankett för anmälan till huvudman

När det kommer till rektors kännedom att en elev upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt av annan elev eller personal på skolan ska rektor skyndsamt anmäla detta till huvudman. Den här blanketten (länk till intranätet, inloggning krävs) ska rektor använda.

Rutiner för utredning, åtgärd och dokumentation, vuxen – elev

Utbildningsförvaltningen har sammanställt rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera fall där en elev upplever sig kränkt av vuxna på skolan. 

Diskrimineringsombudsmannens material Aktiva åtgärder i förskolan och skolan

Den 17 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningssamordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

DO:s informationsblad ger dig en kort överblick av de nya bestämmelserna och beskriver det fortlöpande arbetet som utbildningssamordnare ska genomföra i fyra steg inom sju områden.

Ny vägledning från DO om aktiva åtgärder i skolan.

DO:s material om skolans och förskolans ansvar.

Stödmaterial för elevers frånvaro

Stödmaterialet innehåller bland annat en åtgärdstrappa vid hantering av hög frånvaro och riktlinjer för uppföljning och åtgärder som skolan bör anta.

Stödmaterialet innehåller också handlingsplanen för frånvaro som ska kommuniceras med hemmet varje nytt läsår. Frånvaro registreras i Stockholms Skolplattform, och anvisningar hur frånvaro anmäls, registreras och följs upp finns också i materialet. Du hittar en länk till stödmaterialet längre ned på den här sidan.

Skolverket: Så arbetar du med värdegrunden.

Uppdaterat stödmaterial för elevers frånvaro.

Senast uppdaterad 28 juni 2019