Stockholmslyftet i matematik

  •  

Matematiklärare i Stockholms stad

Målet med Stockholmslyftet i matematik är att alla skolor i Stockholms stad ska erbjuda matematikundervisning av hög kvalitet. Undervisningen ska leda till att elevers matematikkunskaper blir djupare och att elevernas måluppfyllelse i ämnet ökar.

Stockholmslyftet kommer att utgå från skolornas behov och förutsättningar och genomföra all utveckling med stöd av aktuell forskning. Det innebär bland annat att matematikundervisningen kommer att utvecklas med hjälp av långsiktigt kollegialt lärande. 

Vad innebär Stockholmslyftet för dig som matematiklärare?

Stockholmslyftets olika delar kommer att synliggöra dig som lärare och hur din matematikundervisning har betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Alla skolor i Stockholms stad kommer att delta i satsningen under de kommande två läsåren.

Fokus kommer att ligga på hur ämnesdidaktiska kunskaper utvecklas genom kollegialt lärande. Du och dina kollegor kommer att få tillgång till en handledare som stödjer er i det kollegiala lärandet. Ni kommer att jobba med två matematiska områden per läsår. För att detta ska vara möjligt får din skola ekonomisk ersättning från Skolverket och utbildningsförvaltningen.

Läs mer om hela satsningen i de relaterade dokumenten längre ned på den här sidan.

Bakgrund till Stockholmslyftet

Under det senaste decenniet har det satsats stora resurser på att utveckla matematikundervisningen.  Elevresultaten i matematik i stadens skolor är inte tillfredställande. Andelen elever som inte når kunskapsmålen på de nationella proven för årskurs 9 har fördubblats mellan 2005 och 2011.

Nationella och internationella jämförelser visar att svenska elevers matematikresultat har försämrats sedan 1990-talet
(PISA 2009, TIMSS 2008, Skolverket 2011)

Elever med höga betyg i matematik lyckas också bra i andra ämnen
(Stenhag 2010).

Bland de viktigaste förklaringarna till de försämrade resultaten är att matematikundervisningen fokuserar på procedurkunskaper istället för begreppsförståelse och att elever arbetar på egen hand i alltför stor utsträckning. Enligt de nya läroplanerna ska undervisningen i ämnet ge eleverna förutsättningar att utveckla matematiska förmågor där problemlösning och begreppsförståelse är centrala komponenter.

Studier om matematiklärares professionella utveckling visar vikten av:

  • Långsiktiga insatser med fokus på lärares undervisningspraktik
  • Systematisk reflektion över den egna undervisningen
  • Stöd till lärare för att implementera en förbättrad praktik
    (Brodie & Shalem, 2011).
  • Kollegialt lärande, goda ämneskunskaper och en organisation som kan implementera utvecklingsarbetet
    (Paulsen 2012; Stigler & Hiebert 1999).

Matematiklyftet – den nationella satsningen

Skolverkets analys av utvecklingsinsatserna inom den nationella matematiksatsningen under perioden 2009-2011 bekräftar den i forskningen förankrade uppfattningen om framgångsrika matematikutvecklingsinsatser. De mest framgångsrika utvecklingsprojekten är de som främjar lärares kollegiala lärande, det vill säga inte de projekt som har fokus på undervisningsmaterial och tekniska hjälpmedel.

Satsningen fokuserar undervisningens betydelse och lärares ämnesdidaktiska kunskaper. Målsättningen är att förbättra undervisningen i ämnet genom att utveckla det kollegiala lärandet. Särskilda matematikhandledare kommer att utbildas och rektorer kommer också att få stöd att utvecklas i sin roll som pedagogiska ledare. Utbildningsmaterial till Matematiklyftet utvecklas i samarbete med Nationellt Centrum för Matematik (NCM) och landets högskolor. Allt material kommer att publiceras på en speciellt framtagen webbplats.

En lista med referenslitteratur finner du i den filen ”Bakgrundsanalys för Stockholms stads utvecklingsplan i matematik” längre ner på den här sidan.

Kontakt

Senast uppdaterad 28 februari 2019