Elevhälsoarbete för nyanlända

  •  

Här hittar du resurser för förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete riktat till nyanlända elever samt stöd till lärare, skolor och elevhälsoteam som möter nyanlända elever.

Elevhälsans professionsstöd, utbildningsförvaltningen

Handledning och stöd för elevhälsan (Stockholms stads intranät - kräver behörighet)

Skolverket

I Skolverkets insatslista hittar ni många bra tips kring allt som rör nyanlända elever, mottagande, organisation, elevhälsa och undervisning.

Utbildning I traumamedveten omsorg (TMO)

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nätbaserad kurs för att höja elevhälsans kompetens.

Särskilt stöd till nyanlända elever (en revidering och vidareutveckling av det tidigare stödmaterial Mötas.)

Länsstyrelsen

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar (pdf)

www.preventionspaketet.se

Länsstyrelsens har mer information runt ensamkommande barn i kommunen.

Transkulturellt centrum

Transkulturellt Centrum arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor och för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är utgivare av Kunskapsguiden (barn och unga) som vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.

Älskade barn - Studiefrämjandet

Älskade Barn är Studiefrämjandets omfattande studiematerial som vänder sig till föräldrar i nytt land och har FN:s barnkonvention som grund.

Plusportalen

Plusportalen kan förälder anmäla sig gratis till olika utbildningsprogram ABC, KOMET och/eller Föräldraskap i Sverige. Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande program för nyanlända familjer och familjer som varit i Sverige en längre tid. De erbjuder även utbildning till personal som vill bli gruppledare.

BRIS

Barn som flytt - Alla barn som bor i Sverige har samma rättigheter. Det gäller även ett barn som har kommit till Sverige som flykting och sökt asyl här, antingen tillsammans med sin familj eller som ensamkommande barn.

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) är ett gemensamt samordningskansli för tjugofemkommuner iStockholmslänoch Håbo kommun i Uppsala län.Vi samordnar utbildningar i samhällsorientering förnyanlända invandrare som bor i de tjugosexkommunerna.

Senast uppdaterad 17 december 2018